Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie promocji
2017/S 126-258048
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE

 

* AKTUALIZACJA: 10.08.2017

Informacja z publicznego otwarcia ofert

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2. Instrukcja Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

3. Księga standardów identyfikacji wizualnej Miasta Gdańska

4. System identyfikacji wizualnej jednostek organizacyjnych i spółek Miasta Gdańska

5. Ogłoszenie o zamówieniiu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Załączniki dla poszczególnych części zamówienia:

1) promocja przez piłkę nożną mężczyzn

2) promocja przez piłkę ręczną mężczyzn

) promocja przez piłkę siatkową mężczyzn

4) promocja przez rugby mężczyzn

5) promocja przez hokej na lodzie mężczyzn

6) promocja przez tenis stołowy mężczyzn

7) promocja przez żużel

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdański Ośrodek Sportu
Traugutta 29
Punkt kontaktowy: Piotr Ruta
80-221 Gdańsk
Polska
Tel.: +48 583207405
E-mail: piotr.ruta@sportgdansk.pl
Faks: +48 583207405
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.sportgdansk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Gdański Ośrodek Sportu
ul. Traugutta 29
Osoba do kontaktów: Piotr Ruta
80-221 Gdańsk
Polska
Tel.: +48 583207405
E-mail: piotr.ruta@sportgdansk.pl
Faks: +48 583207405
Adres internetowy: www.sportgdansk.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Gdański Ośrodek Sportu
ul. Traugutta 29, Sekretariat (I piętro)
80-221 Gdańsk
Polska
Adres internetowy: www.sportgdansk.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: gminna jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: sport
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscypliny sportowe: piłkę nożną mężczyzn, piłkę ręczną mężczyzn, piłkę siatkową mężczyzn, rugby mężczyzn, hokej na lodzie mężczyzn, tenis stołowy mężczyzn i żużel.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdańsk i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscypliny sportowe polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu w terminie od 15.8.2017 lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia: 20.12.2017. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:
część nr 1 – promocja przez piłkę nożną mężczyzn,
część nr 2 – promocja przez piłkę ręczną mężczyzn,
część nr 3 – promocja przez piłkę siatkową mężczyzn,
część nr 4 – promocja przez rugby mężczyzn,
część nr 5 – promocja przez hokej na lodzie mężczyzn,
część nr 6 – promocja przez tenis stołowy mężczyzn,
część nr 7 – promocja przez żużel.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Podana poniżej wartość szacunkowa zamówienia 2 110 950 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej PZP), w o wartości 703 650 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 110 950 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 15.8.2017. Zakończenie 20.12.2017
Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę nożną mężczyzn
1)Krótki opis
Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę nożną mężczyzn, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego
Ośrodka Sportu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
3)Wielkość lub zakres
Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę nożną mężczyzn w okresie od 15.8.2017 roku lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia: 20.12.2017 roku.
Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT 1 190 250 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 396 750 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 190 250 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 15.8.2017. Zakończenie 20.12.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usług promocji Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę nożną mężczyzn, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj.
396 750 PLN, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, tj. przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu. Udzielenie zamówienia odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Część nr: 2 Nazwa: Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę ręczną mężczyzn
1)Krótki opis
Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę ręczną mężczyzn, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
3)Wielkość lub zakres
Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę ręczną mężczyzn w okresie od 15.8.2017 roku lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia: 20.12.2017 roku.
Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT 141 000 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 47 000 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 141 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 15.8.2017. Zakończenie 20.12.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usług promocji Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę ręczną mężczyzn, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj.
47 000 PLN, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, tj. przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu. Udzielenie zamówienia odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Część nr: 3 Nazwa: Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę siatkową mężczyzn
1)Krótki opis
Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę siatkową mężczyzn, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
3)Wielkość lub zakres
Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę siatkową mężczyzn w okresie od 15.8.2017 roku lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia: 20.12.2017 roku.
Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT 297 000 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 99 000 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 297 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 15.8.2017. Zakończenie 20.12.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usług promocji Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę siatkową mężczyzn, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj.
99 000 PLN, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, tj. przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu. Udzielenie zamówienia odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Część nr: 4 Nazwa: Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: rugby mężczyzn
1)Krótki opis
Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: rugby mężczyzn, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
3)Wielkość lub zakres
Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: rugby mężczyzn w okresie od 15.8.2017 roku lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia: 20.12.2017 roku.
Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT 68 250 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 22 750 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 68 250 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 15.8.2017. Zakończenie 20.12.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usług promocji Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: rugby mężczyzn, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj.
22 750 PLN, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, tj. przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu. Udzielenie zamówienia odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Część nr: 5 Nazwa: Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: hokej na lodzie mężczyzn
1)Krótki opis
Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: hokej na lodzie mężczyzn polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
3)Wielkość lub zakres
Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: hokej na lodzie mężczyzn w okresie od 15.8.2017 roku lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia: 20.12.2017 roku.
Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT 273 000 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 91 000 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 273 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 15.8.2017. Zakończenie 20.12.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usług promocji Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: hokej na lodzie mężczyzn, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj.
91 000 PLN, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, tj. przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu. Udzielenie zamówienia odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Część nr: 6 Nazwa: Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: tenis stołowy mężczyzn
1)Krótki opis
Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: tenis stołowy mężczyzn, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
3)Wielkość lub zakres
Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: tenis stołowy mężczyzn w okresie od 15.8.2017 roku lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia: 20.12.2017 roku.
Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT 76 500 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 25 500 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 76 500 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 15.8.2017. Zakończenie 20.12.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usług promocji Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: tenis stołowy mężczyzn, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj.
25 500 PLN, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, tj. przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu. Udzielenie zamówienia odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Część nr: 7 Nazwa: Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscypliną sportową: żużel.
1)Krótki opis
Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: żużel, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
3)Wielkość lub zakres
Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: żużel w okresie od 15.8.2017 roku lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia: 20.12.2017 roku.
Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT 64 950 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 21 650 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 64 950 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 15.8.2017. Zakończenie 20.12.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usług promocji Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: żużel, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj. 21 650 PLN, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, tj. przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu. Udzielenie zamówienia odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium w wysokości zależnej od części zamówienia, odpowiednio:
1) część nr 1 – promocja przez piłkę nożną mężczyzn: 20 000 PLN,
2) część nr 2 – promocja przez piłkę ręczną mężczyzn: 2 000 PLN,
3) część nr 3 – promocja przez piłkę siatkową mężczyzn: 5 000 PLN,
4) część nr 4 – promocja przez rugby mężczyzn: 1 000 PLN,
5) część nr 5 – promocja przez hokej na lodzie mężczyzn: 5 000 PLN,
6) część nr 6 – promocja przez tenis stołowy mężczyzn: 1 000 PLN,
7) część nr 7 – promocja przez żużel: 1 000 PLN.
Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 359 z późn. zm.).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Warunki płatności:
a) Termin płatności – min. 14 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury VAT, potwierdzającej wykonanie usług stanowiących przedmiot zamówienia.
b) Sposób rozliczenia: ceną ryczałtową (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) płatną w częściach.
c) Waluta rozliczenia – płatność w złotych polskich.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia możeubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.
Wykonawca potwierdzi brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp, jeżeli złoży pisemne oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy w realizacji usług promocji przez dyscyplinę sportową, Wykonawca:
1) składa oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu w realizacji usług promocyjnych przez dyscyplinę sportową, oraz
2) załącza dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia Wykonawcy w realizacji usług promocji przez dyscyplinę sportową, jeżeli udokumentuje odpowiednio dla danej części zamówienia, odpowiednio:
część nr 1 – promocja przez piłkę nożną mężczyzn:
Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez piłkę nożną mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy/ligi rozgrywkowej,
część nr 2 – promocja przez piłkę ręczną mężczyzn:
Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez piłkę ręczną mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy/ligi rozgrywkowej,
część nr 3 – promocja przez piłkę siatkową mężczyzn:
Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez piłkę siatkową mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy/ligi rozgrywkowej,
część nr 4 – promocja przez rugby mężczyzn:
Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez rugby mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy/ligi rozgrywkowej,
część nr 5 – promocja przez hokej na lodzie mężczyzn:
Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez hokej na lodzie mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy/ligi rozgrywkowej,
część nr 6 – promocja przez tenis stołowy mężczyzn:
Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez tenis stołowy mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy/ligi rozgrywkowej.
część nr 7 – promocja przez żużel:
Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez żużel podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu pierwszej klasy/ligi rozgrywkowej.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Ekspozycja logotypu. Waga 40
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP1/282/13/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.8.2017 – 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.8.2017 – 11:30
Miejscowość:
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, sala konferencyjna (I p.)
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: I kwartał 2018 roku.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
W celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania– Wykonawca składa:
1) Oświadczenie Wykonawcy w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), które wstępnie potwierdza spełniania warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia z postępowania. (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 2 do SIWZ, tj. edytowalną wersją Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia)
1a) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia lub spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty potwierdzające oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Uwaga:
Zamawiający informuje, że instrukcja wypełnienia JEDZ zamieszczona jest na stronie: www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium Wiedzy/Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Ponadto instrukcja w formacie pdf. będzie do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego
2) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: www.mosirgdansk.pl informacji dotyczących firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Uwaga:
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej – na wezwanie Zamawiającego – złoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 10 dni), aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, odpowiednio:
1) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu w realizacji usług promocyjnych przez dyscyplinę sportową (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 4 do SIWZ) wraz załączonymi dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) Brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
a) Oświadczenie Wykonawcy o tym, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.
b) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, pkt. 14 i pkt. 21, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
d) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
e) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy ani nie ogłoszono jego upadłości.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1) Zamiast dokumentu określonego § 5 pkt. 1 rozporządzenia o dokumentach (który Zamawiający wskazał w pkt. 2 lit. c) – Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Zamiast dokumentu określonego w § 5 pkt.4 rozporządzenia o dokumentach (który Zamawiający wskazał w ppkt. 2 lit. e) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 ust. 1 rozporządzenia o dokumentach (który Zamawiający wskazał w pkt. 4.2.1 ppkt. 2 lit. c) części I SIWZ, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o dokumentach, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zasady oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się:
1) w systemie zero-jedynkowym, tzn. spełnia lub nie spełnia,
2) na podstawie oświadczenia złożonego w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – aktualnego na dzień składania ofert – o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) na podstawie oświadczeń lub dokumentów – aktualnych na dzień ich złożenia – potwierdzających okoliczności wskazane w JEDZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania kilku Wykonawców o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 PZP):
1) Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
2) Co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi spełniać warunek zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca – zgodnie z art. 22a Pzp przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1b PZP – polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu stosuje się zasady określone w pkt. 3.3 ppkt. 2. Wykonawca w ofercie składa dokumenty tego podmiotu dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) określenia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Wykonawca w tym celu może przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu – wystawione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu składającego zobowiązanie – zawierające co najmniej informacje wskazane powyżej (od lit. a) do lit. d.)
Uwaga:
Na Wykonawcy – zgodnie z art. 6 KC w związku z art. 14 ust. 1 Pzp – spoczywa dowód, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami na potrzeby realizacji zamówienia.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy przysługuje środek ochrony prawnej w postaci odwołania, jeżeli Wykonawca ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
3. Odwołanie, w zależności od tego czego dotyczy, wnosi się w terminie, odpowiednio:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu,
3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawą wniesienia odwołania – jeżeli odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w ppkt 1 i ppkt 2.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Zamawiający informuje, że środki ochrony prawnej określone zostały określone w Dziale VI Pzp w Rozdziale 2 – Odwołanie.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.6.2017

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie