Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

Ogłasza przetarg pn.:
Zabezpieczenie medyczne imprez i kąpielisk morskich, odpowiednio
organizowanych i administrowanych, przez GOS w 2019 roku.

*AKTUALIZACJA: 01.04.2019 r.
Informacja z publicznego otwarcia ofert w dniu 01.04.2019 r. (.pdf 323 KB)

*AKTUALIZACJA: 26.03.2019

Pismo nr 1 – zmiana treści dokumentów przetargowych (.pdf 825 kB)
aktualna wersja Formularza Oferty części nr 1 – zabezpieczenie medyczne imprez (.doc 97 kB)
aktualna wersja Wzoru Umowy części nr 1 – zabezpieczenie medyczne imprez (.doc 118 kB)
aktualna wersja Wzoru Umowy części nr 2 – zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich (.doc 119 kB)
*DOKUMENTY DO POBRANIA:

część nr 1 – zabezpieczenie medyczne imprez (.zip 605  kB)
część nr 2 – zabezpieczenie kąpielisk morskich (.zip 527 kB)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zabezpieczenia medycznego imprez i kąpielisk morskich, odpowiednio organizowanych i administrowanych, przez GOS w 2019 roku, które obejmuje:
1)  część nr 1 – zabezpieczenie medyczne imprez
2) część nr 2 – zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich.
Szczegółowy opis przedmiotu poszczególnych części zamówienia określono we Wzorze Umowy.
Uwaga:
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia.

Warunki udziału w przetargu:
W przetargu będą rozpatrywane oferty złożone przez Wykonawcę, który:

część nr 1 – zabezpieczenie medyczne imprez
1)  Jest uprawniony do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa medycznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
tym zakresie.
2)  Wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, min. 3 usługi zabezpieczenia medycznego, każda dotycząca imprezy biegowej na dystansie
min. 10 kilometrów na pojedynczej pętli, przeznaczonej dla min. 2.000 uczestników.
3)  Dysponuje co najmniej:
a) jedną osobą, z która pełniła funkcję koordynatora medycznego min. na trzech imprezach biegowych, każda dotycząca
imprezy biegowej na dystansie min. 10 kilometrów na pojedynczej pętli, przeznaczonej dla min. 2.000 uczestników.
b) 4 lekarzami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego(PRM),
c) 18 ratownikami medycznymi,
d) 7 osobami uprawnionymi do prowadzenia karetek (pojazdów uprzywilejowanych).
4)  Dysponuje co najmniej:
a) 7 karetkami (medyczny środek transportu)
b) 10 torbami ratowniczymi.

część nr 2 – zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich.
1)  Jest uprawniony do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa medycznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w tym zakresie.
2)  Wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, min. 2 usługi zabezpieczenia medycznego kąpielisk, każda świadczona przez okres min. jednego miesiąca przez co najmniej 4 osoby  o uprawnieniach ratownika medycznego, pielęgniarki systemu PRM lub lekarza systemu PRM, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
3)  Dysponuje co najmniej 7 osobami posiadającymi uprawnienia ratownika medycznego, pielęgniarki systemu PRM lub
lekarza systemu PRM, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Składanie ofert:
Oferty składa się w formie pisemnej (skrypt) dostarczając na adres:
Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat (Ip.).
Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zabezpieczenie medyczne

Termin złożenia ofert:
do dnia: 01.04.2019 do godz. 11:00

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o kryteria:
część nr 1 – zabezpieczenie medyczne imprez
Cena – 80 %
Doświadczenie koordynatora medycznego na imprezach biegowych 20 %

część nr 2 – zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich.
Cena – 100 %

Termin realizacji zamówienia: 2019 rok zgodnie z harmonogramem określonym w opisie przedmiotu poszczególnych części zamówienia, który stanowi załącznik do Wzoru Umowy.

Termin i miejsce otwarcia ofert:
01.04.2018 do godz. 11:30 – 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sala Konferencyjna (Ip.) 

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż przedmiotem
zamówienia są usługi społeczne, o których mowa w przywołanym przepisie.
2. Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:
1)  drogą pisemną na adres GOS, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub
2)  drogą elektroniczną na adres: przetargi@sportgdansk.pl
w treści zapytania należy powołać się na znak sprawy: ZP1/282/6/2019
3. Informacja o wyniku przetargu (wyborze oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty) zostanie zamieszczona na
stronie internetowej GOS:
www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi
społeczne i inne szczególne usługi/Rozstrzygnięte postępowania/Zabezpieczenie medyczne imprez i kąpielisk morskich,
odpowiednio organizowanych i administrowanych, przez GOS w 2019 roku.
W tym samym miejscu Zamawiający zamieści informację o zawarciu umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)  zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
2)  odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
Powyższe informacje Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej GOS:
www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi
społeczne i inne szczególne usługi/Nowe postępowania/ Zabezpieczenie medyczne imprez i kąpielisk morskich, odpowiednio organizowanych i administrowanych, przez GOS w 2019 roku.
pod pozycją określoną jako „AKTUALIZACJA” – dlatego potencjalny Oferent zamierzając złożyć ofertę powinien, do terminu
składania ofert, sprawdzać czy Zamawiający nie zamieścił nowych informacji dotyczących przedmiotowego postępowania.     3) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
5. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)  żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, w tym przedstawienia uprawnień osób do pełnienia funkcji określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia,
2)  zwrócenia się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, celem potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy,
3)  poprawienia w ofercie:
a) oczywistych omyłek pisarskich,
b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z warunkami określonymi w niniejszym przetargu, niepowodujących
istotnych zmian w treści oferty,
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie