Polska-Gdańsk: Usługi sprzątania budynków

2017/S 238-495101

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

* AKTUALIZACJA: 16.01.2018

Informacja z publicznego otwarcia ofert

* AKTUALIZACJA: 10.01.2018
Zmiana treści SIWZ

1. Pismo nr 3 z 10.10.2018 roku zmieniające treść załącznika nr 1 do Wzoru Umowy

2. Aktualna wersja załącznika nr 1 do Wzoru Umowy

* AKTUALIZACJA 08.01.2018
W ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w DUUE w dniu 12.12.2017 roku pod numerem 2017/S 238 – 495101 w pkt. IV.3.1), tj. Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję Zamawiającą,
podano: ZP1/282/16/2016 winno być: ZP1/282/16/2017 (tak jak są oznaczone dokumenty stanowiące SIWZ). Zamawiający przeprasza za zaistniałą sytucję.


* AKTUALITACJA: 03.01.2018

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

* AKTUALIZACJA: 19.12.2017

1. Zmiana treści SIWZ

2. Aktualne wersje zmienionych załączników:

a) Opis Przedmiotu Zamówienia część nr 4 – pozostałe obiekty

b) Kalkulacja Ceny Oferty część nr 4 – pozostałe obiekty na 2018 rok

c) Kalkulacja Ceny Oferty część nr 4 – pozostałe obiekty na 2019 rok

d) Kalkulacja Ceny Oferty część nr 4 – pozostałe obiekty na 2020 rok

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2. Treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

3. Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Załączniki do SIWZ dla poszczególnych części zamówienia:

część nr 1- pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13

część nr 2- pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14

część nr 3- pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28

zał_do_SIWZ_pozostałe_obiekty_pdf_16

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gdański Ośrodek Sportu Traugutta 29Punkt kontaktowy: Piotr Ruta 80-221 Gdańsk Polska

Tel.: +48 583207405E-mail: piotr.ruta@sportgdansk.pl Faks: +48 583207405

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.sportgdansk.pl

Adres profilu nabywcy: www.sportgda-bip.noveo3.hekko24.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:

Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29Osoba do kontaktów: Piotr Ruta80-221 Gdańsk Polska

Tel.: +48 583207405E-mail: piotr.ruta@sportgdansk.pl Faks: +48 583207405Adres internetowy: www.sportgdansk.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29, Sekretariat (I piętro)80-221 Gdańsk Polska

Adres internetowy: www.sportgdansk.pl

Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: gminna jednostka budżetowa

Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: Sport

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Utrzymanie czystości oraz przeprowadzanie dezynfekcji na obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w latach 2018-2020.

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług

Usługi

Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

Kod NUTS

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

Informacje na temat umowy ramowej

Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania oraz dezynfekcji na obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w latach 2018-2020.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie o powierzchni odpowiednio:

1) część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13 –

a) 748 metrów kwadratowych – dezynfekcja

b) 2.928 metrów kwadratowych – utrzymanie czystości

2) część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14 –

a) 900 metrów kwadratowych – dezynfekcja,

b) 2.330 metrów kwadratowych – utrzymanie czystości

3) część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28

a) 900 metrów kwadratowych – dezynfekcja,

b) 2.330 metrów kwadratowych – utrzymanie czystości

4) część nr 4 – pozostałe obiekty – utrzymanie czystości:

1.681 metrów kwadratowych + 660 metrów kwadratowych (okna, przeszklenia i elewacje szklane)

Szczegółowy wykaz opisu zakresu i częstotliwości wykonywanych czynności został określony we Wzorze Umowy, który stanowi zał. nr 5 do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90911200, 90921000

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres:

Podana poniżej wartość szacunkowa zamówienia 5 046 876,57 PLN obejmuje wartość zamówień,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej PZP),

o wartości 1 682 292,19PLN.

Szacunkowa wartość bez VAT: 5 046 876,57 PLN

Informacje o opcjach

Opcje: nie

Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.2.2018. Zakończenie 31.12.2020

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1

Nazwa: pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13

Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości oraz dezynfekcji na pływalni w Gdańsku przy ulicy Chałubińskiego 13.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie o powierzchni odpowiednio:

a) 748 metrów kwadratowych – dezynfekcja

b) 2.928 metrów kwadratowych – utrzymanie czystości.

Szczegółowy wykaz opisu zakresu i częstotliwości wykonywanych czynności został określony we Wzorze Umowy, który stanowi zał. nr 5 do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90911200, 90921000

Wielkość lub zakres

Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT 1 403 490 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej PZP), o wartości 467830 PLN.

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 403 490,00 PLN

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.2.2018. Zakończenie 31.12.2020

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Przewiduje się realizację zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych(zwana dalej PZP), do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj. do wartości 467 830 PLN, które polegać będą na świadczeniu usług utrzymania czystości oraz dezynfekcji. Udzielenie zamówienia odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Część nr: 2

Nazwa: pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14

Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości oraz dezynfekcji na pływalni w Gdańsku przy ulicy Siedleckiego 14.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie o powierzchni odpowiednio:

a) 900 metrów kwadratowych – dezynfekcja,

b) 2.330 metrów kwadratowych – utrzymanie czystości

Szczegółowy wykaz opisu zakresu i częstotliwości wykonywanych czynności został określony we Wzorze Umowy, który stanowi zał. nr 5 do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90911200, 90921000

Wielkość lub zakres

Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT 1 280 970 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej PZP), o wartości 426990 PLN.

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 280 970,00 PLN

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.2.2018. Zakończenie 31.12.2020

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Przewiduje się realizację zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych(zwana dalej PZP), do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj. do wartości 426 990 PLN, które polegać będą na świadczeniu usług utrzymania czystości oraz dezynfekcji. Udzielenie zamówienia odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Część nr: 3

Nazwa: pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28

Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości oraz dezynfekcji na pływalni w Gdańsku przy ulicy Stryjewskiego 28.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie o powierzchni odpowiednio:

a) 900 metrów kwadratowych – dezynfekcja,

b) 2.330 metrów kwadratowych – utrzymanie czystości

Szczegółowy wykaz opisu zakresu i częstotliwości wykonywanych czynności został określony we Wzorze Umowy, który stanowi zał. nr 5 do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90911200, 90921000

Wielkość lub zakres

Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT 1 280 970 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej PZP), o wartości 426990 PLN.

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 280 970,00 PLN

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Przewiduje się realizację zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych(zwana dalej PZP), do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj. do wartości 426 990 PLN, które polegać będą na świadczeniu usług utrzymania czystości oraz dezynfekcji. Udzielenie zamówienia odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Część nr: 4

Nazwa: pozostałe obiekty

Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości na obiektach administrowanych prze Gdański Ośrodek Sportu, tj:

1) Zielonogórska 4,

2) Wydmy 1

3) Dąbrowszczaków 13

4) Grunwaldzka 244

5) Jantarowa 1

6) Tamka 17

7) Żabi Kruk 15a

8) Na Stępce 6

9) Szafarnia 6/U4

Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie o powierzchni odpowiednio:

1.681 metrów kwadratowych + 660 metrów kwadratowych (okna, przeszklenia i elewacje szklane)

Szczegółowy wykaz opisu zakresu i częstotliwości wykonywanych czynności został określony we Wzorze Umowy, który stanowi zał. nr 5 do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90911200, 90921000

Wielkość lub zakres

Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT 1 081 446,57 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej PZP), o wartości 360482,19 PLN.

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 081 446,57 PLN

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Przewiduje się realizację zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych(zwana dalej PZP), do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj. do wartości 360 482,19 PLN, które polegać będą na świadczeniu usług utrzymania czystości. Udzielenie zamówienia odbędzie się z godnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki dotyczące zamówienia

Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium w wysokości zależnej od części zamówienia, odpowiednio:

1) część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13 – 28 000 PLN,

2) część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14 – 25 000 PLN,

3) część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28 – 25.0000,00 PLN,

4) część nr 4 – pozostałe obiekty – 21 000 PLN,

Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 359 z późn.zm.).

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki płatności:

a) Termin płatności – min. 14 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury VAT, potwierdzającej wykonanie usług stanowiących przedmiot zamówienia.

b) Sposób rozliczenia – rozliczenie wynagrodzeniem kosztorysowym (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na podstawie:

— ilości cykli wykonanych czynności w poszczególnych lokalizacjach,

— ryczałtowych cen jednostkowych za wykonanie jednego cyklu czynności w zależności od lokalizacji i okresu wykonywania czynności,

— stawki podatku od towarów i usług VAT.

c) Waluta rozliczenia – płatność w złotych polskich

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

Warunki udziału

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.

Wykonawca potwierdzi brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 –23oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp, jeżeli złoży pisemne oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Odnośnie warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt. 2 Pzp) Wykonawca, składa:

1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem termin składania ofert, na kwotę określoną przez Zamawiającego odpowiednio dla części  zamówienia,

2) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, odpowiednio dla części zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli udokumentuje odpowiednio dla danej części zamówienia:

Część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13.

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 tys. zł, oraz

2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 50 tys. zł.

Część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14.

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 tys. zł, oraz

2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 50 tys. zł.

Część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28.

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 tys. zł, oraz

2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 50 tys. zł.

Część nr 4 – pozostałe obiekty.

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 tys. zł, oraz

2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 50 tys. zł.

Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie doświadczenia Wykonawcy, Wykonawca składa:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.(Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 6 do SIWZ).

Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie potencjału technicznego Wykonawca składa.

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 7 do SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy, jeżeli udokumentuje odpowiednio dla danej części zamówienia:

Część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13.

1) wykonał lub wykonuje usługi utrzymania czystości i przeprowadzania dezynfekcji na krytej pływalni, które obejmowały powierzchnię min. 200 metrów kwadratowych, przez okres co najmniej trzech miesięcy, oraz

2) wykonał lub wykonuje usługi utrzymania czystości w budynkach użyteczności publicznej (w rozumieniu §3 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –

Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), które obejmowały min. 500 metrów kwadratowych, przez okres co najmniej trzech miesięcy.

Część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14.

1) wykonał lub wykonuje usługi utrzymania czystości i przeprowadzania dezynfekcji na krytej pływalni, które obejmowały powierzchnię min. 200 metrów kwadratowych, przez okres co najmniej trzech miesięcy, oraz

2) wykonał lub wykonuje usługi utrzymania czystości w budynkach użyteczności publicznej (w rozumieniu §3 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –

Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), które obejmowały min. 500 metrów kwadratowych, przez okres co najmniej trzech miesięcy.

Część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28.

1) wykonał lub wykonuje usługi utrzymania czystości i przeprowadzania dezynfekcji na krytej pływalni, które obejmowały powierzchnię min. 200 metrów kwadratowych, przez okres co najmniej trzech miesięcy, oraz

2) wykonał lub wykonuje usługi utrzymania czystości w budynkach użyteczności publicznej (w rozumieniu §3 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –

Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), które obejmowały min. 500 metrów kwadratowych, przez okres co najmniej sześciu miesięcy.

Część nr 4 – pozostałe obiekty.

Wykonał lub wykonuje usługi utrzymania czystości w budynkach użyteczności publicznej (w rozumieniu § 3 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), które obejmowały min.500 metrów kwadratowych, przez okres co najmniej trzech miesięcy.

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego, jeżeli udokumentuje odpowiednio dla danej części zamówienia:

Część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13.

1) odkurzacz podwodny o przewodzie zasilający min. 25 m długości – 1 szt.,

2) akumulatorowa maszyna szorująca ze szczotką tarczową oraz ssawą łukową – 1 szt.,

3) profesjonalny odkurzacz parowy – 1 szt.

4) odkurzacz podwodny ręczny akumulatorowy – 1 szt.

Część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14.

1) odkurzacz podwodny o przewodzie zasilający min. 25 m długości – 1 szt.,

2) akumulatorowa maszyna szorująca ze szczotką tarczową oraz ssawą łukową – 1 szt.,

3) profesjonalny odkurzacz parowy – 1 szt.

4) odkurzacz podwodny ręczny akumulatorowy – 1 szt.

Część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28.

1) odkurzacz podwodny o przewodzie zasilający min. 25 m długości – 1 szt.,

2) akumulatorowa maszyna szorująca ze szczotką tarczową oraz ssawą łukową – 1 szt.,

3) profesjonalny odkurzacz parowy – 1 szt.

4) odkurzacz podwodny ręczny akumulatorowy – 1 szt.

Część nr 4 – pozostałe obiekty.

Zamawiający w odniesieniu do tej części zamówienia nie precyzuje warunku.

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

Rodzaj procedury

Rodzaj procedury

Otwarta

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP1/282/16/2016

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 16.1.2018

Dokumenty odpłatne: nie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

16.1.2018 – 11:00

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Warunki otwarcia ofert

Data: 16.1.2018

Miejscowość:

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sala Konferencyjna (Ip.)

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: wrzesień 2020 roku

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Informacje dodatkowe

Zamawiający – na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp – najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona),nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.(tak zwana procedura odwrócona).

W celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu

z postępowania– Wykonawca składa:

1) Oświadczenie Wykonawcy w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), które wstępnie potwierdza spełniania warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

(Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 2 do SIWZ, tj. edytowalną wersją Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia).

1a) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty potwierdzające oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Uwaga:

1. W JEDZ w części IV: Kryteria Kwalifikacji, Zamawiający oczekuje wypełnienia sekcji α, co oznacza, że Wykonawca nie wypełnia sekcji od A do D.

2. Zamawiający informuje, że instrukcja wypełnienia JEDZ zamieszczona jest na stronie: www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium Wiedzy/Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Instrukcja w formacie pdf. będzie do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego

2) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: www.sportgdansk.pl informacji dotyczących firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Uwaga:

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej – na wezwanie Zamawiającego – składa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 10 dni), aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

Odnośnie warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt. 2 PZP) Wykonawca składa:

1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę określoną przez Zamawiającego.

2) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 PZP) w zakresie doświadczenia Wykonawcy, Wykonawca składa:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 6 do SIWZ).

Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 PZP) w zakresie potencjału technicznego, Wykonawca składa:

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 7 do SIWZ).

Na potwierdzenie brak podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca składa:

1) Oświadczenie Wykonawcy o tym, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub

Składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, pkt. 14 i pkt. 21,wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

4) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

5) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

Potwierdzający, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy ani nie ogłoszono jego upadłości.

Uwaga:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Zamiast dokumentu określonego § 5 pkt. 1 rozporządzenia o dokumentach (który Zamawiający wskazał w § X pkt. 4.2.3 ppkt. 3) części I SIWZ) – Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21PZP. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Zamiast dokumentu określonego w § 5 pkt.4 rozporządzenia o dokumentach (który Zamawiający wskazał w §X pkt. 4.2.3 ppkt. 5 części I SIWZ) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 ust. 1rozporządzenia o dokumentach (który Zamawiający wskazał w § X pkt. 4.2.3 ppkt. 3 części I SIWZ), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o dokumentach, w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku braku w/w oświadczeń lub dokumentów lub ich niekompletności lub błędów lub gdy budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości – Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający zatrzyma wadium (na podstawie art. 46 ust. 4a PZP), w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP – nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP.

Jeżeli Wykonawca, którego ofertę oceniono najwyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Zasady oceny spełniania warunków stawianych wykonawcom ubiegającym się o zamówienie.

1. Ocena spełniania warunków odbywa się:

1) w systemie zero-jedynkowym, tzn. spełnia lub nie spełnia,

2) na podstawie oświadczenia złożonego w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)- aktualnego na dzień składania ofert – o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

3) na podstawie oświadczeń lub dokumentów – aktualnych na dzień ich złożenia – potwierdzających okoliczności wskazane w JEDZ.

2. W przypadku, gdy w złożonych przez Wykonawcę dokumentach będą kwoty wyrażone w innej walucie niż w złotych (PLN), Zamawiający dokona ich przeliczenia na złote (PLN) przyjmując do przeliczenia średni kurs (tabela A) Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

3. W przypadku, gdy Wykonawcy – zgodnie z art. 23 PZP – wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, odpowiednio:

1) Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

2) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1b PZP odbywa się według następujących zasad, odpowiednio:

a) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej – może zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (można sumować sytuacje ekonomiczne lub finansowe poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

b) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy – musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (nie sumuje się doświadczenia poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie),

c) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego – może zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie

Ubiegających się o zamówienie (można sumować potencjał techniczny poszczególnych Wykonawców ubiegających się o zamówienie),

4. W przypadku, gdy Wykonawca – zgodnie z art. 22a PZP przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1b PZP – polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu stosuje się zasady określone w pkt. 3.3 ppkt. 2.Wykonawca w ofercie składa dokumenty tego podmiotu dotyczące:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) określenia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

Wykonawca w tym celu może przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu – wystawione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu składającego.

Zobowiązanie – zawierające co najmniej informacje wskazane powyżej (od lit.a) do lit.d.).

Uwaga:

1. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych w zakresie doświadczenia na zdolnościach innego podmiotu jeśli podmiot ten zrealizuje usługi, do

Realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku podmiot ten zobowiązany będzie do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do jego wykluczenia z.

Postępowania, w takim samym zakresie w jaki Zamawiający wymagał od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

2. Na Wykonawcy – zgodnie z art. 6 KC w związku z art. 14 ust. 1 PZP – spoczywa dowód, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami na potrzeby realizacji zamówienia.

5. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zmówienia zobowiązany jest do wykazania, odrębnie dla każdej z części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, spełnienia warunków dotyczących:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

2) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego.

Oznacza to, że Wykonawca nie może się posłużyć tymi samymi zasobami do wykazania spełniania warunku dla więcej niż jednej części zamówienia.

Jednakże w przypadku, gdy Wykonawca – przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w odniesieniu do więcej niż jednej części zamówienia – powołuje się na te same sytuacje lub zdolności, o których mowa w ppkt. 1lub ppkt. 2, Zamawiający będzie je weryfikował w odniesieniu do droższej części zamówienia.

6. W przypadku wykazywania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia można posłużyć się doświadczeniem nabytym w ramach Konsorcjum, wyłącznie w zakresie, który był faktycznie realizowany przez danego członka Konsorcjum.

Procedury odwoławcze

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy przysługuje środek ochrony prawnej w postaci odwołania, jeżeli Wykonawca ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie, w zależności od tego czego dotyczy, wnosi się w terminie, odpowiednio:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu,

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawą wniesienia odwołania – jeżeli odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w ppkt 1 i ppkt 2.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Zamawiający informuje, że środki ochrony prawnej określone zostały określone w Dziale VI Pzp w Rozdziale2– Odwołanie.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a02-676 Warszawa Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587701Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

7.12.2017

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie