Świadczenie usług ochrony obiektów oraz zapewnienie bezpieczeństwa na imprezach, odpowiednio administrowanych i organizowanych, przez Gdański Ośrodek Sportu od 1.4.2018 roku do 31.3.2021 roku

Polska-Gdańsk: Usługi patrolowe

2018/S 037-081401

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

*AKTUALIZACJA: 13.03.2018

Informacja z publicznego otwarcia ofert w dniu 13.03.2018 o godz. 11:30

* AKTUALIZACJA: 09.03.2018

Sprostowanie
część nr 3 – bezpośrednia ochrona imprez  – w załączniku nr 7 D dotyczączym kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, w tabeli dotyczącej:
1) osób, które będą pełniły obowiązki służby porządkowej na imprezie masowej 4. Maraton Gdańsk,
2) osób, które będą pełniły obowiązki służby informacyjnej na imprezie masowej 4. Marato Gdańsk,
omyłkowo zamieszcono informację, cyt.: „wymóg zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy”, gdyż Zamawiający nie zawarł takiego wymogu w Opisie Przedmiotu Zamówienia tej części zamówienia.
Zamawiający prosi o wykreślenie cytowanej powyżej informacji i wpisanie faktycznej podstawy dysponowania osobami wskazanymi w oświadczeniu wykonawcy.

poprawiona wersja załącznika nr 7 D do części nr 3 – bezpośrednia ochrona imprez

*AKTUALIZACJA: 09.03.2018

Treść ogłoszenia o sprostowaniu ogłoszenia w DUUE ( potwierdzenie zmiany terminu składania ofert)

* AKTUALIZACJA: 08.03.2018

W OPZ części nr 1 – bezpośrednia ochrona przystani, zamieszczonym na stronie internetowej w dniu 05.03.2018 roku, na stronie nr 4 „Ochraniane przystanie żeglarskie” w pozycji nr 2 „Przystań jachtowa Tamka”
w ostatniej kolumnie jest: „1 osoba 8 h (22:00-8:00)” powinno być „1 osoba (22:00-6:00)„., pomimo to liczba osobogodzin dotycząca przystani Tamka określona w pozycji nr 4 Kalkulacji Ceny Oferty jest prawidłowa.

* AKTUALIZACJA: 05.03.2018

Pismo nr 2 – pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

* AKTUALIZACJA : 03.03.2018 

Pismo nr 1 – Zmiana treści SIWZ

Aktualna wersjja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Aktualne wersje załączników dla poszczególnych części zamówienia

część nr 1 – bezpośrednia ochrona przystani

część nr 2 – bezpośrednia ochrona na obiektach

część nr 3 – ochrona polegająca na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzenia i systemach alarmowych

część nr 4 – ochrona bezpośrednia na imprezach

* AKTUALIZACJA: 01.03.2018
Zaamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 13.03.2018 roku do godz. 11:00, otwarcie w tym samym dniiu o godz. 11:30
Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi do treści SIWZ oraz zmian treści SIWZ Zamawiający zamiści w kolejnych aktualizacjach.
DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2. Treść ogłoszeniia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Załączniki do SIWZ  dla poszczególnych części zamówienia;

część nr 1 – bezpośrednia ochrona na przystaniach

część nr 2 – bezpośrednia ochrona na obiektach

część nr 3 – ochrona polegająca na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych, i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych

część nr 4 – bezpośrednia ochrona na imprezach

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gdański Ośrodek Sportu
Traugutta 29
Gdańsk
80-221
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Ruta
Tel.: +48 583207405
E-mail:
Faks: +48 583207405
Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sportgdansk.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.sportgdansk.pl/

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.sportgdansk.pl

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:

Gdański Ośrodek Sportu
ul. Traugutta 29
Gdańsk
80-221
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Ruta
Tel.: +48 583207405
E-mail:
Faks: +48 583207405
Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sportgdansk.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.sportgdansk.pl/profil-nabywcy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Gdański Ośrodek Sportu
ul. Traugutta 29, Sekretariat (I piętro)
Gdańsk
80-221
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Ruta
Tel.: +48 517806569
E-mail:
Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sportgdansk.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: gminna jednostka budżetowa

I.5)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: sport

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług ochrony obiektów oraz zapewnienie bezpieczeństwa na imprezach, odpowiednio administrowanych i organizowanych, przez Gdański Ośrodek Sportu od 1.4.2018 roku do 31.3.2021 roku.

Numer referencyjny: ZP1/282/1/2018

II.1.2)Główny kod CPV

79715000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz Gdańskiego Ośrodka Sportu od 1.4.2018 roku do 31.3.2021 roku, obejmuje:

1) stałą bezpośrednią ochroną fizyczną na 4 przystaniach jachtowych GOS;

2) stałą bezpośrednią ochrona fizyczna na 11 obiektach GOS;

3) stałą bezpośrednią ochronę fizyczną, polegającą na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, na 9 obiektach GOS;

4) doraźna bezpośrednia ochroną fizyczna na 10 imprezach GOS.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Bezpośrednia ochrona na przystaniach

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

79710000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia na 4 przystaniach jachtowych administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu.

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Początek: 01/04/2018

Koniec: 31/03/2021

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przewiduje się realizację zamówień polegających na świadczeniu usług stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, na przystaniach jachtowych, do 50 % wartości zamówienia podstawowego tej części zamówienia – zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Bezpośrednia ochrona na pozostałych obiektach

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

79710000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia na 11 obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu.

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Początek: 01/04/2018

Koniec: 31/03/2021

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przewiduje się realizację zamówień polegających na świadczeniu usług stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, na obiektach, do 50 % wartości zamówienia podstawowego tej części zamówienia – zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Ochrona polegająca na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych, i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

79711000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, polegających na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych, i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, na 9 obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu.

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Początek: 01/04/2018

Koniec: 31/03/2021

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przewiduje się realizację zamówień polegających na świadczeniu usług stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, polegających na stałym dozorze sygnałów alarmowych przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, do 50 % wartości zamówienia podstawowego tej części zamówienia – zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Bezpośrednia ochrona na imprezach

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

79710000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług doraźnej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, na imprezach organizowanych przez GOS.

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Początek: 01/04/2018

Koniec: 31/03/2021

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przewiduje się realizację zamówień polegających na świadczeniu usług doraźnej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, na imprezach organizowanych przez GOS, do 50 % wartości zamówienia podstawowego tej części zamówienia – z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który wykaże, że:

1. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-24 oaz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2. spełnia postawione przez Zamawiającego warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt 1 Pzp);

3. spełnia postawione przez Zamawiającego warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp) w zakresie:

a) doświadczenia Wykonawcy;

b) kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia;

c) potencjału technicznego.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu odrębnie dla poszczególnych części. Adres strony internetowej http://www.bip.sportgdansk.pl/nowe-postepowania-zamowienia-na-uslugi-spoleczne, na której Zamawiający zamieścił materiały przetargowe.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Forma procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:

Informacje o krajowych procedurach można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/ustawa-pzp

IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

Wykonawca wraz z ofertą składa dokumenty i oświadczenia potwierdzające warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium – szczegóły zostały określone w § V pkt 2 części I SIWZ.

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem

Data: 05/03/2018

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zasady oceny spełniania warunków stawianych wykonawcom ubiegającym się o zamówienie określono w § II pkt 3 części I SIWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU) w kwocie 5 % ceny oferty (brutto).

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w sposób określony w § XIII części I SIWZ.

W Opisie Przedmiotu Zamówienia poszczególnych części Zamawiający zamieścił informacje dotyczące zatrudnienia osób realizujących usługę.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy przysługuje środek ochrony prawnej w postaci odwołania, jeżeli Wykonawca ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie, w zależności od tego czego dotyczy, wnosi się w terminie, odpowiednio:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu,

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawą wniesienia odwołania – jeżeli odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w ppkt 1 i ppkt 2.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Zamawiający informuje, że środki ochrony prawnej określone zostały określone w Dziale VI Pzp w Rozdziale 2 – Odwołanie.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail:
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/02/2018