Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie promocji

2017/S 237-493114

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

* AKTUALIZACJA: 15.01.2018

Informacja z publicznego otwarcia ofert

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2. Treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

3: Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

4. Księga standardów identyfikacji wizualnej Miasta Gdańska

Załączniki do SIWZ dla poszczególnych części zamówienia:

część nr 1 – promocja przez piłkę nożną mężczyzn

część nr 2 – promocja przez piłkę ręczną mężczyzn

SIWZ_część_nr_3_psm_pdf_18

część nr 4 – promocja przez rugby mężczyzn

część nr 5 – promocja przez hokej na lodzie mężczyzn

część nr 6 – promocja przez tenis stołowy mężczyzn

część nr 7 – promocja przez żużel

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gdański Ośrodek Sportu Traugutta 29 Punkt kontaktowy: Piotr Ruta80-221 Gdańsk Polska Tel.: +48 583207405E-mail: piotr.ruta@sportgdansk.pl Faks: +48 583207405

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.sportgdansk.pl

Adres profilu nabywcy: www.sportgda-bip.noveo3.hekko24.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:

Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29Osoba do kontaktów: Piotr Ruta80-221 Gdańsk Polska Tel.: +48 583207405E-mail: piotr.ruta@sportgdansk.pl Faks: +48 583207405Adres internetowy: www.sportgdansk.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29, Sekretariat (I piętro)80-221 Gdańsk Polska Adres internetowy: www.sportgdansk.pl

Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: gminna jednostka budżetowa

Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: Sport

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscypliny sportowe: piłkę nożną mężczyzn, piłkę ręczną mężczyzn, piłkę siatkową mężczyzn, rugby mężczyzn, hokej na lodzie mężczyzn, tenis stołowy mężczyzn i żużel.

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług

Usługi

Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe

Kod NUTS

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

Informacje na temat umowy ramowej

Krótki opis zamówienia lub zakupu

Promocja Miasta Gdańsk i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscypliny sportowe polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu w terminie, odpowiednio:

1) od 20.1.2018 lub dnia następnego po zawarciu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia:20.12.2018 roku,

Część nr 4 – promocja przez rugby mężczyzn,

Część nr 7 – promocja przez żużel,

2) od 20.1.2018 lub dnia następnego po zawarciu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia: 30.6.2018roku

Część nr 1 – promocja przez piłkę nożną mężczyzn,

Część nr 2 – promocja przez piłkę ręczną mężczyzn,

Część nr 3 – promocja przez piłkę siatkową mężczyzn,

Część nr 5 – promocja przez hokej na lodzie mężczyzn,

Część nr 6 – promocja przez tenis stołowy mężczyzn,

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres:

Podana poniżej wartość szacunkowa zamówienia 10 784 070,00 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej PZP), w o wartości 3 594 690,00PLN (łącznie dla wszystkich 7 części zamówienia)

Szacunkowa wartość bez VAT: 10 784 070,00 PLN

Informacje o opcjach

Opcje: nie

Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 20.1.2018. Zakończenie 20.12.2018

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1

Nazwa: promocja przez piłkę nożną mężczyzn

Krótki opis

Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę nożną mężczyzn, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200

Wielkość lub zakres

Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę nożną mężczyzn w kresie od 20.1.2018 roku lub dnia następnego po zawarciu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia:30.6.2018 roku.

Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT 3.799.500,00 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej zwana PZP), o wartości1.266.500,00 PLN.

Szacunkowa wartość bez VAT: 3 799 500,00 PLN

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 20.1.2018. Zakończenie 30.6.2018

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usług promocji Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę nożną mężczyzn, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj. 1.266.500,00 PLN, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, tj. przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu. Udzielenie zamówienia odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Część nr: 2

Nazwa: promocja przez piłkę ręczną mężczyzn

Krótki opis

Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę ręczną mężczyzn, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200

Wielkość lub zakres

Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę ręczną mężczyzn w okresie od 20.1.2018 roku lub dnia następnego po zawarciu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia:30.6.2018 roku.

Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT 446.550,00 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej PZP), o wartości148.850,00 PLN.

Szacunkowa wartość bez VAT: 446 550,00 PLN

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 20.1.2018. Zakończenie 30.6.2018

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usług promocji Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę ręczną mężczyzn do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj. 148 850,00 PLN, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, tj. przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu. Udzielenie zamówienia odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Część nr: 3

Nazwa: promocja przez piłkę siatkową mężczyzn

Krótki opis

Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę siatkową mężczyzn, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200

Wielkość lub zakres

Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę siatkową mężczyzn w okresie od 20.1.2018 roku lub dnia następnego po zawarciu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia:30.6.2018 roku.

Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT 540 000,00 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej PZP), o wartości 180000,00 PLN.

Szacunkowa wartość bez VAT: 540 000,00 PLN

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 20.1.2018. Zakończenie 30.6.2018

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usług promocji Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę siatkową mężczyzn, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj. 180 000,00 PLN, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, tj. przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu. Udzielenie zamówienia odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Część nr: 4

Nazwa: promocja przez rugby mężczyzn

Krótki opis

Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: rugby mężczyzn, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200

Wielkość lub zakres

Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: rugby mężczyzn w okresie od 20.1.2018 roku lub dnia następnego po zawarciu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia:20.12.2018 roku.

Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT 532.854,00 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej PZP), o wartości177.618,00 PLN.

Szacunkowa wartość bez VAT: 532 854,00 PLN

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 20.1.2018. Zakończenie 20.12.2018

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usług promocji Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: rugby mężczyzn, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj. 177.618,00 PLN, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, tj. przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu. Udzielenie zamówienia odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Część nr: 5

Nazwa: promocja przez hokej na lodzie mężczyzn

Krótki opis

Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: hokej na lodzie mężczyzn polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200

Wielkość lub zakres

Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: hokej na lodzie mężczyzn w okresie od 20.1.2018 roku lub dnia następnego po zawarciu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia: 30.6.2018 roku.

Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT 118.500,00 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej PZP), o wartości39.500,00 PLN.

Szacunkowa wartość bez VAT: 118 500,00 PLN

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 20.1.2018. Zakończenie 30.6.2018

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usług promocji Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: hokej na lodzie mężczyzn, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj. 39 500 00.000 PLN, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, tj. przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu. Udzielenie zamówienia odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Część nr: 6

Nazwa: promocja przez tenis stołowy mężczyzn

Krótki opis

Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: tenis stołowy mężczyzn, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200

Wielkość lub zakres

Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: tenis stołowy mężczyzn w okresie od 20.1.2018 roku lub dnia następnego po zawarciu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia:30.6.2018 roku.

Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT 124 500,00 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej PZP), o wartości 41500,00 PLN.

Szacunkowa wartość bez VAT: 124 500,00 PLN

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 20.1.2018. Zakończenie 30.6.2018

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usług promocji Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: tenis stołowy mężczyzn, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj. 41 500,00 PLN, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, tj. przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu. Udzielenie zamówienia odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Część nr: 7

Nazwa: promocja przez żużel

Krótki opis

Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: żużel, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200

Wielkość lub zakres

Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: żużel w okresie od 20.1.2018 roku lub dnia następnego po zawarciu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia: 20.12.2018roku.

Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT 5 222 166,00 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej PZP), o wartości 1 740722,00 PLN.

Szacunkowa wartość bez VAT: 5 222 166,00 PLN

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 20.1.2018. Zakończenie 20.12.2018

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usług promocji Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: żużel, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj.

1.740. 722,00 PLN, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, tj. przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu. Udzielenie zamówienia odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki dotyczące zamówienia

Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium w wysokości zależnej od części zamówienia, odpowiednio:

1) część nr 1 – promocja przez piłkę nożną mężczyzn: 75 000,00 PLN,

2) część nr 2 – promocja przez piłkę ręczną mężczyzn: 8.000,00 PLN,

3) część nr 3 – promocja przez piłkę siatkową mężczyzn: 10 000,00 PLN,

4) część nr 4 – promocja przez rugby mężczyzn: 10 000,00 PLN,

5) część nr 5 – promocja przez hokej na lodzie mężczyzn: 2.000,00 PLN,

6) część nr 6 – promocja przez tenis stołowy mężczyzn: 2.000,00 PLN,

7) część nr 7 – promocja przez żużel: 100 000,00 PLN,

Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia

9 .11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 359 z późn.zm.).

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki płatności:

a) Sposób rozliczenia – cena ryczałtowa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) płatna w równych, miesięcznych częściach.

b) Termin płatności – do 14 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury VAT

c) Waluta rozliczenia – płatność w złotych polskich.

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Inne szczególne warunki

Warunki udziału

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23oraz 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Wykonawca potwierdzi brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23oraz 24 ust. 5 pkt. 1 PZP, jeżeli złoży pisemne oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy, Wykonawca składa:

Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu w realizacji usług promocyjnych przez dyscyplinę sportową(Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 4 do SIWZ).

Wraz załączonymi dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty.

Wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (art.22 ust. 1b pkt. 3 PZP) w zakresie doświadczenia wykonawcy,

Jeżeli udokumentuje odpowiednio dla danej części zamówienia:

Część nr 1 – promocja przez piłkę nożną mężczyzn:

Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez piłkę nożną mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu.

Najwyższej klasy/ligi rozgrywkowej.

Część nr 2 – promocja przez piłkę ręczną mężczyzn:

Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez piłkę ręczną mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu.

Najwyższej klasy/ligi rozgrywkowej.

Część nr 3 – promocja przez piłkę siatkową mężczyzn:

Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez piłkę siatkową mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu.

Najwyższej klasy/ligi rozgrywkowej.

Część nr 4 – promocja przez rugby mężczyzn:

Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez rugby mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej.

Klasy/ligi rozgrywkowej.

Część nr 5 – promocja przez hokej na lodzie mężczyzn:

Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest.

Krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez hokej na lodzie mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy/ligi rozgrywkowej.

Część nr 6 – promocja przez tenis stołowy mężczyzn:

Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez tenis stołowy mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu.

Najwyższej klasy/ligi rozgrywkowej.

Część nr 7 – promocja przez żużel:

Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez żużel podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy/ligi rozgrywkowej.

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

Rodzaj procedury

Rodzaj procedury

Otwarta

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 60

2. ekspozycja logotypu Miasta Gdańska. Waga 40

Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP1/282/18/2017

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

15.1.2018 – 11:00

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Warunki otwarcia ofert

Data: 15.1.2018 – 11:30

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: czerwiec 2018

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Informacje dodatkowe

Zamawiający – na podstawie art. 24aa ust.1 PZP – najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona),nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.(TAK ZWANA PROCEDURA ODWRÓCONA).

W celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania– Wykonawca składa:

1) Oświadczenie Wykonawcy w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), które wstępnie potwierdza spełniania warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia z postępowania. (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 2 do SIWZ, tj. edytowalną wersją Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia)

1a) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty potwierdzające oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Uwaga:

1. W JEDZ w części IV: Kryteria Kwalifikacji, Zamawiający oczekuje wypełnienia sekcji α, co oznacza, że Wykonawca nie wypełnia sekcji od A do D.

2. Zamawiający informuje, że instrukcja wypełnienia JEDZ zamieszczona jest na stronie: www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium Wiedzy/Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Instrukcja w formacie pdf. będzie do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego

2) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: www.sportgdansk.pl

Informacji dotyczących firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Uwaga:

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej – na wezwanie Zamawiającego – składa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 10 dni), aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy, Wykonawca składa:

Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu w realizacji usług promocyjnych przez dyscyplinę sportową(Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 4 do SIWZ) wraz załączonymi dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca składa:

1) Oświadczenie Wykonawcy o tym, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, pkt. 14 i pkt. 21,wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

4) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

5) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy ani nie ogłoszono jego upadłości.

Uwaga:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Zamiast dokumentu określonego § 5 pkt. 1 rozporządzenia o dokumentach (który Zamawiający wskazał w ppkt. 3) – Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Zamiast dokumentu określonego w § 5 pkt.4 rozporządzenia o dokumentach (który Zamawiający wskazał wppkt. 5) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 ust. 1rozporządzenia o dokumentach (który Zamawiający wskazał ppkt. 3), składa dokument, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o dokumentach, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku braku w/w oświadczeń lub dokumentów lub ich niekompletności lub błędów lub gdy budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości – Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

ZASADY OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW STAWIANYCH WYKONAWCOM UBIEGAJĄCYM SIĘ OZAMÓWIENIE.

1. Ocena spełniania warunków odbywa się:

1) w systemie zero-jedynkowym, tzn. spełnia lub nie spełnia,

2) na podstawie oświadczenia złożonego w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)- aktualnego na dzień składania ofert – o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

3) na podstawie oświadczeń lub dokumentów – aktualnych na dzień ich złożenia – potwierdzających okoliczności wskazane w JEDZ.

2. W przypadku, gdy Wykonawcy – zgodnie z art. 23 PZP – wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, odpowiednio:

1) Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

2) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy -musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (nie sumuje się doświadczenia poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

3. W przypadku, gdy Wykonawca – zgodnie z art. 22a PZP przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1b PZP – polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu stosuje się zasady określone w pkt. 3.2 ppkt. 2.Wykonawca w ofercie składa dokumenty tego podmiotu dotyczące:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) określenia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

Wykonawca w tym celu może przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu – wystawione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu składającego zobowiązanie – zawierające co najmniej informacje wskazane powyżej (od lit.a) do lit.d.).

Uwaga:

1. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych w zakresie doświadczenia na zdolnościach innego podmiotu jeśli podmiot ten zrealizuje usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku podmiot ten zobowiązany będzie do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania, w takim samym zakresie w jaki Zamawiający wymagał od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

2. Na Wykonawcy – zgodnie z art. 6 KC w związku z art. 14 ust. 1 PZP – spoczywa dowód, że realizując za mówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami na potrzeby realizacji zamówienia.

4. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zmówienia zobowiązany jest do wykazania, odrębnie dla każdej z części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, spełnienia warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy.

5. W przypadku wykazywania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia można posłużyć się doświadczeniem nabytym w ramach Konsorcjum, wyłącznie w zakresie, który był faktycznie realizowany przez danego członka Konsorcjum.

Procedury odwoławcze

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 A02-676 Warszawa Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy przysługuje środek ochrony prawnej w postaci odwołania, jeżeli Wykonawca ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie, w zależności od tego czego dotyczy, wnosi się w terminie, odpowiednio:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni–

Jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu,

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawą wniesienia odwołania – jeżeli odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w ppkt 1 i ppkt 2.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Zamawiający informuje, że środki ochrony prawnej określone zostały określone w Dziale VI Pzp w Rozdziale2 – Odwołanie.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17 A02-676 Warszawa Polska E-mail:

Tel.: +48 224587701Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plFaks: +48 224587700

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

4.12.2017

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie