Ogłoszenie nr 661121-N-2018 z dnia 2018-12-13 r.
Gdański Ośrodek Sportu: Kompleksowa obsługa i przechowanie infrastruktury plażowej w latach 2019 – 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

* AKTUALIZACJA: 21.12.2018
Informacja z publicznego otwarcia ofert w dniu 21.12.2018 roku
*AKTULIZACJA: 14-12-2018
1. Zmiana treści SIWZ.
2. Treść ogłoszenia o zamianie ogłoszenia opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. Poprawiony (aktualny) Wzór Umowy.
4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby.
*DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
3. Formularz Oferty – część nr 1 – Kompleksowa obsługa i przechowanie infrastruktury plażowej.
4. Formularz Oferty – część nr 2 – Kompleksowa obsługa i przechowanie dolnego podestu molo i trybun przenośnych.
5. Opis Przedmiotu Zamówienia – część nr 1 –  Kompleksowa obsługa i przechowanie infrastruktury plażowej.
6. Opis Przedmiotu Zamówienia – część nr 2 – Kompleksowa obsługa i przechowanie dolnego podestu molo i trybun przenośnych.
7. Formularz Kalkulacji Ceny Oferty – część nr 1 – Kompleksowa obsługa i przechowanie infrastruktury plażowej.
8. Formularz Kalkulacji Ceny Oferty – część nr 2 – Kompleksowa obsługa i przechowanie dolnego podestu molo i trybun przenośnych.
9. Wzór Umowy wraz z załącznikami – część nr 1 – Kompleksowa obsługa i przechowanie infrastruktury plażowej.
10. Wzór Umowy wraz z załącznikami – część nr 2 – Kompleksowa obsługa i przechowanie dolnego podestu molo i trybun przenośnych.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
1) NAZWA I ADRES: Gdański Ośrodek Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 58922800000, ul. ul. Traugutta  29 , 80-221   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska,
tel. 058 524 34 73, e-mail piotr.ruta@sportgdansk.pl, faks 058 524 34 93.
Adres strony internetowej (URL): www.sportgdansk.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.sportgdansk.pl/profil-nabywcy/
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.sportgdansk.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.sportgdansk.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres:
Adres:
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 (Sekretariat, I. piętro)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Kompleksowa obsługa i przechowanie infrastruktury plażowej w latach 2019 – 2020”
Numer referencyjny: ZP1/282/29/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na kompleksowej obsłudze i przechowaniu infrastruktury plażowej w latach 2019 – 2020. Część I Kompleksowa obsługa i przechowanie infrastruktury plażowej, Część II Kompleksowa obsługa i przechowanie dolnego podestu molo i trybun przenośnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do Wzoru umowy, tj. w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
50800000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
 (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje realizację zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego, które zostaną udzielone zgodnie z poniższymi warunkami:
1) zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług, 2) zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 3) zamówienie będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, 4) zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, 5) całkowita wartość zamówień została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego, 6) dotychczasowy wykonawca usług powierzone usługi realizował z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz zapewnił odpowiednią jakość świadczonych usług.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: Szczegółowy termin realizacji zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Odnośnie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego część nr 1 – Kompleksowa obsługa i przechowanie infrastruktury plażowej Dysponuje: 1) min. 1 szt. – sprawnym i dopuszczonym do ruchu samochodem dostawczym o masie całkowitej do 3,5 tony lub samochodem osobowym z przyczepą, który został wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013 roku, 2) min. 1 szt. – sprawnym i dopuszczonym do ruchu ciągnikiem rolniczym o mocy minimum 80 KM z napędem na cztery koła, który został wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013 roku, 3) min. terenem (placem) utwardzonym o powierzchni min. 200 m 2 oraz plandekami do przykrycia przechowywanej infrastruktury plażowej. część nr 2 – Kompleksowa obsługa i przechowanie dolnego podestu molo i trybun przenośnych Dysponuje: 1) min. 1 szt. – sprawnym i dopuszczonym do ruchu samochodem dostawczym o masie całkowitej do 3,5 tony lub samochodem osobowym z przyczepą, który został wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013 roku, 2) min. 1 szt. – sprawnym i dopuszczonym do ruchu ciągnikiem rolniczym o mocy minimum 80 KM z napędem na cztery koła, który został wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013 roku, 3) min. terenem (placem) utwardzonym o powierzchni min. 200 m 2 oraz plandekami do przykrycia przechowywanej infrastruktury plażowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby wraz z ofertą Wykonawca złożył: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby wraz z ofertą Wykonawca złożył: wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Zamawiający stosowne oświadczenia zamieścił w Formularzu Oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w wysokości zależnej od części zamówienia, odpowiednio: część nr 1 – kompleksowa obsługa i przechowanie infrastruktury plażowej – 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) część nr 2 – kompleksowa obsługa i przechowanie dolnego podestu molo i trybun przenośnych – 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych 00/100) Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 359 z późn. zm.).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Warunki przechowania infrastruktury 30,00
Rok produkcji pojazdów 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Mając na uwadze dyspozycję art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Istotne zmiany postanowień umownych mogą dotyczyć: 1. Wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji, zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia, które mogą nastąpić w następujących przypadkach: a) zaistnienia siły wyższej, b) zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i od Wykonawcy innych siła wyższa, np. zmiana przepisów prawa powodująca, że przedmiot umowy lub jego część byłyby z nimi niezgodne, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z umową lub uzyskania celu określonego umową, c) zaistnienie okoliczności zależnych od Zamawiającego, które skutkują zmianą terminu realizacji zamówienia. 2. Wszystkich okoliczności wskazanych w pkt. 1 ppkt. od a) do ppkt. c), które mogą nastąpić w przypadkach konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji na podstawie której wykonywany jest przedmiot umowy. 3. Zmiany podmiotu, który został przewidziany do realizacji części umowy (na sytuacji lub zdolnościach podmiotu, na których polegał Wykonawca polegał przy spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1b PZP) lub podmiotu spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku wykazania na dzień dokonania zmiany, że: 1) nowy podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1.PZP, oraz 2) warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ są spełnione przy uwzględnieniu informacji dotyczących nowego podmiotu. Uwaga: Przez siłę wyższą należy rozumieć takie zdarzenie, które łącznie spełnia następujące kryteria: 1) musi mieć charakter zewnętrzny, 2) musi być niemożliwe do przewidzenia (w tym sensie, że stopień jego pojawienia się jest mało prawdopodobny w określonej sytuacji przy zachowaniu obiektywnych kryteriów dla oceny, czy możliwe było przewidzenie zdarzenia), 3) musi być niemożliwe do zapobieżenia. Siłę wyższą stanowić mogą takie zdarzenia, jak np.: zamieszki, strajki, wojny, anomalie spowodowane działaniem sił natury np. powodzie, trzęsienia ziemi, itp. 4. Zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana, odpowiednio: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, która to zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, następuje na wniosek Strony umowy. W takiej sytuacji Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest do przedstawienia szczegółowych i wyczerpujących informacji dotyczących: – wskazania wymiaru/wielkości zmian w/w elementu lub elementów, wraz ze wskazaniem przepisów prawa, z których wynika zmiana w/w elementu lub elementów, – wskazanie wymiaru/wielkości zmiany kosztów wykonania zamówienia spowodowanych tymi zmianami. Uzgodniona między Stronami umowy zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy odbędzie się aneksem do umowy, a w przypadku jej nieuzgodnienia, każda ze stron będzie uprawniona do rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Kompleksowa obsługa i przechowanie infrastruktury plażowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi i przechowania infrastruktury plażowej w latach 2019-2020. Termin realizacji usługi: od 15.03.2019 r. do 31.10.2020 r. W skład usługi wchodzi: 1. Wykonanie oraz kompleksowa obsługa kładek plażowych: 2. Kompleksowa obsługa kładki z tworzywa sztucznego 3. Kompleksowa obsługa wież ratowniczych: 4. Kompleksowa obsługa bramek do plażowej piłki nożnej 5. Kompleksowa obsługa słupków boisk do siatkówki plażowej 6. Kompleksowa obsługa natrysków oraz zamgławiaczy 7. Kompleksowa obsługa śmietników do selektywnej zbiórki 8. Kompleksowa obsługa masztów flagowych 9. Kompleksowa obsługa stojaków na rowery 10. Kompleksowa obsługa drewnianych ram na regulaminy kąpielisk 11. Kompleksowa obsługa małej infrastruktury strefy spacerów ze zwierzętami domowymi 12. Kompleksowa obsługa przebieralni plażowych W skład usługi wchodzi: montaż, demontaż, transport, konserwacja i przechowanie infrastruktury plażowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Wzoru Umowy. Infrastruktura plażowa jest przechowywana w Gdańsku, przy ul. Wyzwolenia 35. Wykonawca zobowiązany jest: • używać do montażu sprzętu mechanicznego i transportowego zgodnego z warunkami Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku dotyczącymi rejonu pasa nadmorskiego, • wystąpić i uzyskać zgodę od Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz Urzędu Morskiego w Gdyni na wjazd sprzętu mechanicznego i transportowego na pas nadmorski. Po stronie Zamawiającego uzyskanie pozwolenia Urzędu Morskiego na posadowienie obiektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 50800000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-03-15
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Warunki przechowania infrastruktury 30,00
Rok produkcji pojazdów 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Kompleksowa obsługa i przechowanie dolnego podestu molo i trybun przenośnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi i przechowania dolnego podestu molo i trybun przenośnych w latach 2019-2020. Termin realizacji usługi: od 15.04.2019 r. do 31.10.2020 r. W skład usługi wchodzi: 1. Kompleksowa obsługa i przechowanie dolnego podest Molo w Gdańsku Brzeźnie. 2. Kompleksowa obsługa i przechowanie trybun przenośnych. W skład usługi wchodzi: montaż, demontaż, transport, konserwacja i przechowanie infrastruktury plażowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Wzoru Umowy. Wykonawca zobowiązany jest: • używać do montażu sprzętu mechanicznego i transportowego zgodnego z warunkami Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku dotyczącymi rejonu pasa nadmorskiego, • wystąpić i uzyskać zgodę od Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz Urzędu Morskiego w Gdyni na wjazd sprzętu mechanicznego i transportowego na pas nadmorski. Trybuny przenośne i dolny pomost molo są przechowywane w Gdańsku, przy ul. Wyzwolenia 35. Po stronie Zamawiającego: • wyrównanie terenu plaży, • uzyskanie pozwolenia Urzędu Morskiego na posadowienie obiektu • uzyskanie operatów wodno-prawnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 50800000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-04-15
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Warunki przechowania infrastruktury 30,00
Rok produkcji pojazdów 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie