Zabezpieczenie medyczne podczas imprez organizowanych przez GOS w 2020 roku, został zamknięty bez dokonania wyboru oferty.

Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Niniejszym zawiadamia się, że przetarg (znak sprawy. ZP1/282/15/2020) pn.: Zabezpieczenie medyczne podczas imprez organizowanych przez GOS w 2020 roku,
został zamknięty bez dokonania wyboru oferty
.
Powodem takiej decyzji jest sytuacja okoliczność, że w przedmiotowym przetargu, odpowiednio:
na część nr 1 złożono tylko jedną ofertę, której cena przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, natomiast na część nr 2 nie złożono żadnej oferty.