Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

 *DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Opis Przedmiotu Zamówienia (.pdf 198 kB)
2. Kryteria oceny ofert (.pdf 234 kB)
3. Wzór umowy wraz z załącznikami (.zip 732 kB)
4. Dokumenty dla części nr 1 – małe imprezy (.zip 157 kB)
5. Dokumenty dla części nr 2 – duże imprezy (.zip 401 kB)
6. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone w siedzibie Zamawiającego (.pdf 2,644 MB)

Ogłasza przetarg pn.: Zabezpieczenie medyczne podczas imprez organizowanych przez GOS w 2020 roku.

 Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez GOS w 2020 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje podejmowanie czynności w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (zwana dalej PRM).
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:
część nr 1 – zabezpieczenie medyczne małych imprez,
część nr 2 – zabezpieczenie medyczne dużych imprez.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) poszczególnych części określono we Wzorze Umowy.

Uwaga: Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia.

Warunki udziału w przetarguW przetargu będą rozpatrywane oferty złożone przez Wykonawcę, który:

1) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
2) zaakceptuje Wzór Umowy, załączony do niniejszego ogłoszenia,
3) złoży ofertę w sposób określony Formularzem Oferty, załączonym do niniejszego ogłoszenia,
4) wykazał, odpowiednio dla części zamówienia, że:
część nr 1 – zabezpieczenie medyczne małych imprez
1)  Jest uprawniony do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa medycznego, zgodnie z ustawą PRM.
2)  Dysponuje min. jednym zespołem wyjazdowym bez lekarza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących
zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.
część nr 2 – zabezpieczenie medyczne dużych imprez
1)  Jest uprawniony do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa medycznego, zgodnie z ustawą PRM.
2)  Dysponuje min.:
a)  jedną osobą posiadającą kwalifikacje do pełnienia funkcji koordynatora medycznego, która pełniła funkcję koordynatora medycznego min. na 3 imprezach biegowych, rowerowych lub             mieszanych biegowo-rowerowych, każda dotycząca imprezy biegowej, rowerowej lub mieszanej biegowo-rowerowej na dystansie min. 5 kilometrów (w przypadku imprezy prowadzonej na trasie
pętli – dystans pojedynczej pętli min. 5 km),
b) jednym zespołem wyjazdowym z lekarzem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej,
3)  Wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi zabezpieczenia medycznego
min. na 3 imprezach biegowych, rowerowych lub mieszanych biegowo-rowerowych, każda dotycząca imprezy biegowej, rowerowej lub mieszanej biegowo-rowerowej na dystansie min. 5
kilometrów (w przypadku imprezy prowadzonej na trasie pętli – dystans pojedynczej pętli min. 5 km).

Składanie ofert: Oferty składa się w formie pisemnej (skrypt) dostarczając na adres:

 Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat (Ip.).

Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  OFERTA – Zabezpieczenie medyczne imprez

Termin złożenia ofert: do dnia: 13.08.2020 do godz. 11:00 

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o kryteria:
część nr 1 – zabezpieczenie medyczne małych imprez
Cena – 100 %

część nr 2 – zabezpieczenie medyczne dużych imprez.
Cena – 80 %
Doświadczenie koordynatora medycznego – 20 %
(w załączniku do ogłoszenia określono zasady przyznawania punktów w poszczególnych częściach zamówienia)

 Termin realizacji zamówienia: 2020 roku, zgodnie z OPZ poszczególnych części.

Termin i miejsce otwarcia ofert13.08.2020 do godz. 11:30 – 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sala Konferencyjna (Ip.)

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować drogą elektroniczną na adres:

przetargi@sportgdansk.pl, w treści zapytania należy powołać się na znak sprawy: ZP1/282/16/2020

Uwaga:
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, o których mowa w przywołanym
przepisie.
2. Zamawiający wskazuje jako ofertę najkorzystniejszą ofertę z najwyższą ilością punktów. Jeśli najwyższą ilość punktów uzyska więcej niż jedna oferta, Zamawiający spośród tych ofert     wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostaje zawarta z chwilą złożenia pisemnego oświadczenia woli przez obie strony umowy (Wykonawcę i  Zamawiającego)                      4. Zgodnie z obowiązującymi zasadami – udzielania zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący – Zamawiający informuje, że przewiduje realizację zamówień polegających
na powtórzeniu podobnych usług, które zostaną udzielone zgodnie z poniższymi warunkami:
1)  zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług,
2)  zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
3)  zamówienie będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług do określonych Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
4)  zamówienie będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. zamówienia określonego w niniejszym przetargu,
5)  zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego,
6)  całkowita wartość zamówień została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego,
7)  łączna wartość udzielonych zamówień nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego,
8)  dotychczasowy wykonawca usług powierzone usługi wykonał z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz zapewnił odpowiednią jakość wykonanych usług.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)  zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
2)  odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
3)  zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
4)  odpowiadania na pytania, które uzna za istotne dla przedmiotowego zamówienia.
Powyższe informacje Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej GOS:
www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi/Nowe postępowania/    Zabezpieczenie medyczne imprez organizowanych przez GOS w 2020 roku.
pod pozycją określoną jako „AKTUALIZACJA”
W związku z powyższym potencjalny Oferent zamierzając złożyć ofertę powinien, do terminu składania ofert, sprawdzać czy Zamawiający nie zamieścił nowych informacji dotyczących    przedmiotowego postępowania.
5)  poprawienia w ofercie:
a) oczywistych omyłek pisarskich,
b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z warunkami określonymi w niniejszym przetargu, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
–   niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6)  żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty,
7)  zwrócenia się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, celem potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy, jak i pozyskanie          w tym zakresie informacji w każdy dowolny sposób zgodny z przepisami prawa,
8)  przeprowadzenia z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza negocjacji dotyczących doprecyzowania warunków realizacji umowy,
9)  wybrania oferty spośród pozostałych ofert w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
10)  wezwania Wykonawców, którzy złożyli te oferty o takiej samej cenie, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Informacja o wyniku przetargu (wyborze oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty) zostanie zamieszczona na stronie internetowej GOS:
www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi/Rozstrzygnięte
postępowania/Zabezpieczenie medyczne imprez organizowanych przez GOS w 2020 roku.
W tym samym miejscu Zamawiający zamieści informację o zawarciu umowy.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie