Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

Ogłasza przetarg pn.: Zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich, administrowanych przez GOS w 2020 roku.

AKTUALIZACJA: 09.06.2020r.

Pismo nr 1 – informacja z publicznego otwarcia ofert w dniu 09.06.2020r. godz. 11:30

*DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Opis Przedmiotu Zamówienia (.pdf 217 kb)
2. Wzór Umowy wraz z załącznikami (.zip 738 MB)
3. Formularz Ofertowy wraz z załącznikami (.zip 337 MB)
4. Ogłoszenie o przetargu (.pdf 2.269 MB)                                                                                                

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zabezpieczenia medycznego kąpielisk morskich administrowanych, przez GOS w 2020 roku.
Przedmiot zamówienia obejmuje podejmowanie czynności w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (zwana dalej PRM). Usługa będzie świadczona codziennie od 01.07.2020 roku do 31.08.2020 roku, w godzinach 9:30-17:30 (8 godzin) na następujących kąpieliskach:
1) Kąpielisko Gdańsk Jelitkowo, ul. Jelitkowska, wejście na plażę nr 73,
2) Kąpielisko Molo Gdańsk Brzeźno, ul. Jantarowa 1,
3) Kąpielisko Gdańsk Stogi, ul. Nowotna, przy wejściu na plażę nr 26,
4) Kąpielisko Gdańsk Sobieszewo, ul. Falowa, przy wejściu na plażę nr 16,
Na każdym z kąpielisk usługę będzie świadczył jeden ratownik medyczny.
Szczegółowy opis przedmiotu poszczególnych części zamówienia określono we Wzorze Umowy.

Warunki udziału w przetargu: W przetargu będą rozpatrywane oferty złożone przez Wykonawcę, który:
1) Jest uprawniony do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa medycznego, zgodnie z ustawą PRM.
2) Wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiednio:
a) jedną usługę zabezpieczenia medycznego świadczoną przez minimum 2 ratowników medycznych, w rozumieniu art. 10 ustawy PRM, która trwała minimum miesiąc,
lub
b) 4 usługi zabezpieczenia medycznego, każda świadczona przez minimum 2 ratowników medycznych, w rozumieniu art. 10 ustawy PRM.
3) Dysponuje minimum 4 osobami posiadającymi uprawnienia ratownika medycznego w rozumieniu art. 10 ustawy PRM.
4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
5) Zaakceptuje Wzór Umowy, załączony do niniejszego ogłoszenia.
6) Złoży ofertę w sposób określony Formularzem Oferty, załączonym do niniejszego ogłoszenia. 

Składanie ofert:  Oferty składa się w formie pisemnej (skrypt) dostarczając na adres:

 Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat (Ip.).

Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

OFERTA – Zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich

Termin złożenia ofert: do dnia: 09.06.2020 do godz. 11:00

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o kryterium najniższej cenyCena – 100 %

Termin realizacji zamówienia: od 01.07.2020 roku do 31.08.2020 roku.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 09.06.2020 do godz. 11:30 – 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sala Konferencyjna (Ip.)

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, o których mowa w przywołanym przepisie.
2. Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować drogą elektroniczną na adres: przetargi@sportgdansk.pl w treści zapytania należy powołać się na znak sprawy: ZP1/282/11/2020
informacja o wyniku przetargu (wyborze oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty) zostanie zamieszczona na stronie internetowej GOS:
www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi/Rozstrzygnięte  postępowania/Zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich administrowanych, przez GOS w 2020 roku.
W tym samym miejscu Zamawiający zamieści informację o zawarciu umowy.
4. Zgodnie z obowiązującymi zasadami – udzielania zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący – Zamawiający informuje, że przewiduje realizację zamówień polegających
na powtórzeniu podobnych usług, które zostaną udzielone zgodnie z poniższymi warunkami:
1)  zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług,
2)  zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
3)  zamówienie będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług do określonych Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
4)  zamówienie będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. zamówienia określonego w niniejszym przetargu,
5)  zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego,
6)  całkowita wartość zamówień została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego,
7)  łączna wartość udzielonych zamówień nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego,
8)  dotychczasowy wykonawca usług powierzone usługi wykonał z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz zapewnił odpowiednią jakość wykonanych usług.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)  zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
2)  odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
3)  zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
4)  odpowiadania na pytania, które uzna za istotne dla przedmiotowego zamówienia.
Powyższe informacje Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej GOS:
www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi/Nowe postępowania/     Zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich administrowanych przez GOS w 2020 roku.
pod pozycją określoną jako „AKTUALIZACJA”
W związku z powyższym potencjalny Oferent zamierzając złożyć ofertę powinien, do terminu  składania ofert, sprawdzać czy Zamawiający nie zamieścił nowych informacji dotyczących    przedmiotowego postępowania.
5)  poprawienia w ofercie:
a) oczywistych omyłek pisarskich,
b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z warunkami określonymi w niniejszym przetargu, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
–   niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6)  żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty,
7)  zwrócenia się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, celem potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy, jak i pozyskanie w tym zakresie informacji w każdy dowolny sposób zgodny z przepisami prawa,
8)  przeprowadzenia z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza negocjacji dotyczących doprecyzowania warunków realizacji umowy,
9)  wybrania oferty spośród pozostałych ofert w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy.

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie