Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich administrowanych przez GOS w 2019 roku.

Zamawiający: Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS), niniejszym zawiadamia, że:

Po przeprowadzeniu procedury badania i oceny ofert, wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w ogłoszeniu,
b) spełnia określone w ogłoszeniu warunki udziału w postępowaniu.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Active Way Adam Mikołajewski
80-772 Gdańsk, ul. Suchanka 3/10
cena oferty (brutto) 118.821,76 zł
oferta łącznie uzyskała: 100,00 pkt. w tym, odpowiednio:
kryterium: cena – 60,00 pkt.
kryterium: kwalifikacje zespołu osób przewidzianych do świadczenia usługi zabezpieczenia medycznego na kąpieliskach morskich – 40,00 pkt.

Gdański Ośrodek Sportu niniejszym informuje, że w dniu 28.06.2019 roku zawarł z:
Active Way Adam Mikołajewski
80-772 Gdańsk, ul. Suchanka 3/10
cena za jedną godzinę usługi 59,89 zł
umowę na świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego kąpielisk morskich administrowanych przez GOS w 2019 roku.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie