Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)
Ogłasza przetarg pn.:

Zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich administrowanych przez GOS w 2019 roku.

*DOKUMENTY DO POBRANIA:
Materiały przetargowe (zip. 491 kB)

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zabezpieczenia medycznego kąpielisk morskich administrowanych, przez GOS w 2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu poszczególnych części zamówienia określono w Projekcie Umowy.

W przetargu będą rozpatrywane oferty złożone przez Wykonawcę, który:
Dysponuje co najmniej 4 osobami posiadającymi uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, o której mowa w art. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Składanie ofert:
Oferty składa się w formie pisemnej (skrypt) dostarczając na adres:
Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat (Ip.).

Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich

Termin złożenia ofert: do dnia: 27.06.2019 do godz. 10:00

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o kryteria:

Cena – 60 %
Kwalifikacje zespołu osób przewidzianych do świadczenia usługi zabezpieczenia medycznego na kąpieliskach morskich
40 %

Termin realizacji zamówienia: 2019 rok zgodnie z harmonogramem określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik do Projektu Umowy.

Termin i miejsce otwarcia ofert27.06.2019 do godz. 10:30
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sala Konferencyjna (Ip.)

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, o których mowa w przywołanym przepisie. Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
2. Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować drogą elektroniczną na adres:
przetargi@sportgdansk.pl , w treści zapytania należy powołać się na znak sprawy: ZP1/282/20/2019
kontakt telefoniczny: Piotr Ruta 517-806-569
3. Informacja o wyniku przetargu (wyborze oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty) zostanie zamieszczona na stronie internetowej GOS:
www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi/Rozstrzygnięte postępowania/Zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich administrowanych przez GOS w 2019 roku.
W tym samym miejscu Zamawiający zamieści informację o zawarciu umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)  Zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu.
2)  Odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu.
3)  Odpowiadania na pytania, które uzna za istotne dla przedmiotowego zamówienia.
Powyższe informacje Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej GOS:
www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi/Nowe postępowania/ Zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich administrowanych przez GOS w 2019 roku.
pod pozycją określoną jako „AKTUALIZACJA” – dlatego potencjalny Oferent zamierzając złożyć ofertę powinien, do terminu składania ofert, sprawdzać czy Zamawiający nie zamieścił nowych informacji dotyczących przedmiotowego postępowania.
4)  Nie rozpatrywania ofert w przypadku pozyskania informacji, w każdy dowolny sposób zgodny  z przepisami prawa, potwierdzającej nienależyte wykonanie zamówienia przez składającego ofertę.
5. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)    żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
2)    pozyskania informacji, w każdy dowolny sposób zgodny z przepisami prawa, w związku ze złożoną ofertą i zakresem przedmiotowego zamówienia,
3)    przeprowadzenia z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza negocjacji dotyczących doprecyzowania warunków realizacji umowy, w tym ryczałtowej ceny jednostkowej za jedną godzinę świadczenia usługi zabezpieczenia medycznego,
4)  poprawienia w ofercie:
a) oczywistych omyłek pisarskich,
b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z warunkami określonymi w niniejszym przetargu, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
5)  zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty na każdym etapie przedmiotowego postępowania.

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie