Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

Ogłasza przetarg pn.:
Zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich administrowanych przez GOS w 2019 roku.

*DOKUMENTY DO POBRANIA:
Materiały przetargowe (.zip 455 kB)
Ogłoszenie o przetargu (.pdf 1,626 MB)

 Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zabezpieczenia medycznego kąpielisk morskich administrowanych, przez GOS w 2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu poszczególnych części zamówienia określono w Projekcie Umowy.

W przetargu będą rozpatrywane oferty złożone przez Wykonawcę, który:
1)  Jest uprawniony do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa medycznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
2)  Wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 usługi zabezpieczenia medycznego kąpielisk, każda świadczona przez okres min. jednego miesiąca przez co najmniej 4 osoby posiadające uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
3)  Dysponuje co najmniej 4 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Składanie ofert:

 

Oferty składa się w formie pisemnej (skrypt) dostarczając na adres:

 

Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat (Ip.).

 

Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zabezpieczenie medyczne

 

Termin złożenia ofert: do dnia: 11.06.2019 do godz. 10:00

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o kryteria:  Cena – 100 %

Termin realizacji zamówienia: 2019 rok zgodnie z harmonogramem określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik do Projektu Umowy.

Termin i miejsce otwarcia ofert:  11.06.2018 do godz. 10:30 – 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sala Konferencyjna (Ip.)

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, o których mowa w przywołanym przepisie.
2. Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować drogą elektroniczną na adres:
przetargi@sportgdansk.pl, w treści zapytania należy powołać się na znak sprawy: ZP1/282/16/2019
3. Informacja o wyniku przetargu (wyborze oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty) zostanie zamieszczona na stronie internetowej GOS:
www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi/Rozstrzygnięte postępowania/Zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich administrowanych przez GOS w 2019 roku.
W tym samym miejscu Zamawiający zamieści informację o zawarciu umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)  zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
2)  odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
3)  odpowiadania na pytania, które uzna za istotne dla przedmiotowego zamówienia. Powyższe informacje Zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej GOS:
www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi/Nowe postępowania/Zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich administrowanych przez GOS w 2019 roku.
pod pozycją określoną jako „AKTUALIZACJA” – dlatego potencjalny Oferent zamierzając złożyć ofertę powinien, do terminu składania ofert, sprawdzać czy Zamawiający nie zamieścił nowych informacji dotyczących przedmiotowego postępowania.
5. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)    żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
2)    zwrócenia się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, celem potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy, jak i pozyskanie w tym zakresie informacji w każdy dowolny sposób zgodny z przepisami prawa,
3)    Przeprowadzenia z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza negocjacji dotyczących doprecyzowania warunków realizacji umowy, w tym ryczałtowej ceny Jednostkowej za jedną godzinę świadczenia usługi zabezpieczenia medycznego.
4)  poprawienia w ofercie:
a) oczywistych omyłek pisarskich,
b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z warunkami określonymi w niniejszym przetargu, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
5)  zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie