Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

 

*DOKUMENTY DO POBRANIA:

1) Kryteria oceny ofert

2) Załączniki do częśćci nr 1 – zabezpieczenie medyczne imprez

3) Załączniki do części nr 2 – zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich

Ogłasza przetarg pn.:
Zabezpieczenie medyczne imprez i kąpielisk morskich, odpowiednio organizowanych i administrowanych, przez GOS w 2018 roku.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zabezpieczenia medycznego imprez i kąpielisk morskich, odpowiednio organizowanych i administrowanych, przez GOS w 2018 roku, które obejmuje:
1) część nr 1 – zabezpieczenie medyczne imprez
2) część nr 2 – zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich.
Szczegółowy opis przedmiotu poszczególnych części zamówienia określono we Wzorze Umowy.
Uwaga:
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia.
Warunki udziału w przetargu:
W przetargu będą rozpatrywane oferty złożone przez Wykonawcę, który:
część nr 1 – zabezpieczenie medyczne imprez
1) Wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 3 usługi zabezpieczenia medycznego, każda dotycząca imprezy biegowej na dystansie min. 10 kilometrów przeznaczonej dla min. 2.000  uczestników.
2) Dysponuje co najmniej:
a) 2 osobami, z których każda pełniła funkcję koordynatora medycznego min. na trzech imprezach biegowych, każda dotycząca imprezy biegowej na dystansie min. 10 kilometrów przeznaczonej dla min. 2.000 uczestników.
b) 4 lekarzami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego(PRM),
d) 18 ratownikami medycznymi,
e) 7 osobami uprawnionymi do prowadzenia karetek (pojazdów uprzywilejowanych).
3) Dysponuje co najmniej:
a) 7 karetkami (medyczny środek transportu)
b) 10 torbami ratowniczymi.
część nr 2 – zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich.
1) Wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 usługi zabezpieczenia medycznego kąpielisk, każda świadczona przez okres min. jednego miesiąca przez co najmniej 4 osoby o uprawnieniach co najmniej ratownika medycznego.
2) Dysponuje co najmniej 7 osobami posiadającymi co najmniej uprawnienia ratownika medycznego.
Składanie ofert:
Oferty składa się w formie pisemnej (skrypt) dostarczając na adres:
Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat (Ip.).
Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zabezpieczenie medyczne”
Termin złożenia ofert:
do dnia: 03.04.2018 do godz. 11:00
Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o kryteria:
część nr 1 – zabezpieczenie medyczne imprez
Cena – 80 %
Doświadczenie koordynatora medycznego na imprezach masowych 20 %
część nr 2 – zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich.
Cena – 100 %
Termin realizacji zamówienia: 2018 rok zgodnie z harmonogramem określonym w opisie przedmiotu poszczególnych części zamówienia, który stanowi załącznik do Wzoru Umowy.
Termin i miejsce otwarcia ofert:
03.04.2018 do godz. 11:30 – 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sala Konferencyjna (Ip.)
Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.
Uwaga:
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, o których mowa w
przywołanym przepisie.
2. Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:
1) drogą pisemną na adres GOS, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub
2) drogą elektroniczną na adres:
piotr.ruta@sportgdansk.pl – w sprawach formalnych
radodslaw.szauer@sportgdansk.pl – w sprawie opisu przedmiotu zamówienia
3. Informacja o wyniku przetargu (wyborze oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty) zostanie zamieszczona na stronie internetowej GOS:
www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
2) odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
3) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
4) żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, w tym przedstawienia uprawnień osób do pełnienia funkcji określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia,
5) zwrócenia się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, celem potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy,
6) poprawienia w ofercie:
a) oczywistych omyłek pisarskich,
b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z warunkami określonymi w niniejszym przetargu, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie