Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 (jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

DOKUMENTY DO POBRANIA: 

część nr 1 – zabezpieczenie medyczne imprez

część nr 2 – zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich

Ogłasza przetarg pn.: Zabezpieczenie medyczne imprez i kąpielisk morskich, odpowiednio organizowanych i administrowanych, przez GOS w 2017 roku.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zabezpieczenia medycznego imprez i kąpielisk morskich, odpowiednio organizowanych i administrowanych, przez GOS w 2017 roku, które obejmuje: 1) część nr 1 – zabezpieczenie medyczne imprez 2) część nr 2 – zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich. Szczegółowy opis przedmiotu poszczególnych części zamówienia określono we Wzorze Umowy. Uwaga: Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia.Warunki udziału w przetargu: W przetargu będą rozpatrywane oferty złożone przez Wykonawcę, który: część nr 1 – zabezpieczenie medyczne imprez 1) Wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. trzy usługi zabezpieczenia medycznego, każda dotycząca imprezy biegowej na dystansie min. 10 kilometrów przeznaczonej dla min. 2.000 uczestników. 2) Dysponuje co najmniej: a) 2 osobami, z których każda pełniła funkcję koordynatora medycznego min. na trzech imprezach biegowych, każda dotycząca imprezy biegowej na dystansie min. 10 kilometrów przeznaczonej dla min. 2.000 uczestników. b) 4 lekarzami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego(PRM), d) 18 ratownikami medycznymi,e) 7 osobami uprawnionymi do prowadzenia karetek (pojazdów uprzywilejowanych). 3) Dysponuje co najmniej: a) 7 karetkami (medyczny środek transportu) b) 10 torbami ratowniczymi. część nr 2 – zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich. 1) Wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. dwie usługi zabezpieczenia Medycznego kąpielisk, każda świadczona przez okres min. jednego miesiąca przez co najmniej 6 osób o uprawnieniach co najmniej ratownika medycznego. 2) Dysponuje co najmniej 6 osobami posiadającymi co najmniej uprawnienia ratownika medycznego. Składanie ofert: Oferty składa się w formie pisemnej (skrypt) dostarczając na adres: Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat (Ip.). Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zabezpieczenie medyczne” Termin złożenia ofert: do dnia: 14.03.2017 do godz. 11:00 Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o kryteria: część nr 1 – zabezpieczenie medyczne imprez Cena – 80 % Doświadczenie koordynatora medycznego na imprezach masowych 20 % część nr 2 – zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich. Cena – 100 % Termin realizacji zamówienia: 2017 rok zgodnie z harmonogramem określonym w opisie przedmiotu poszczególnych części zamówienia, który stanowi załącznik do Wzoru Umowy. Termin i miejsce otwarcia ofert: 14.03.2017 do godz. 11:30 – 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sala Konferencyjna (Ip.) Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert. Uwaga: 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, o których mowa w przywołanym przepisie. 2.Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować: 1) drogą pisemną na adres GOS, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub2) drogą elektroniczną na adres: piotr.ruta@sportgdansk.pl – w sprawach formalnych radoslaw.szauer@sportgdansk.pl – w sprawie opisu przedmiotu zamówienia 3. Informacja o wyniku przetargu (wyborze oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty)zostanie zamieszczona na stronie internetowej GOS: www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1) zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu, 2) odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu, 3) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, 4) żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, w tym przedstawienia uprawnień osób do pełnienia funkcji określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 5)zwrócenia się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, celem potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy, 6) poprawienia w ofercie: a) oczywistych omyłek pisarskich, b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z warunkami określonymi w niniejszym przetargu, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie