Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

*AKTUALIZACJA: 24.05.2019
Pismo nr 1 – informacja z publicznego otwarcia ofert w dniu 04.05.2019 r. o godz. 10:30 (.pdf 707 kB)

*DOKUMENTY DO POBRANIA:
Materiały przetargowe (.zip 425 kB)
Ogłoszenie o przetargu (.pdf 1,95 MB)

Ogłasza przetarg pn.:
Świadczenie usług prawniczych na rzecz Gdańskiego Ośrodka Sportu w okresie od 03.06.2019 roku do 31.12.2021 roku.

 Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawniczych na rzecz Gdańskiego Ośrodka Sportu w okresie od 03.06.2019 roku, lub dnia następnego po dniu zawarcia umowy, do 31.12.2021 roku.
Wykonawca przy oferowaniu ryczałtowej ceny jednostkowej za jedną godzinę świadczenia usługi pomocy prawnej powinien uwzględnić prognozowana ilość godzin świadczenia pomocy prawnej w okresie trwania umowy, tj. 5.320 godzin. W poszczególnych latach prognozowana ilość godzin świadczenia usługi pomocy prawnej wynosi, odpowiednio:
a) w 2019 roku – 1.160 godzin,
b) w 2020 roku – 2.080 godzin,
c) w 2021 roku – 2.080 godzin.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje usług prawnych określonych w art. 4 pkt. 3 lit. ea) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.)

Warunki udziału w przetargu:
W przetargu będą rozpatrywane oferty złożone przez Wykonawcę, który:
1)  Udokumentuje wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, usług polegających na obsłudze prawnej podmiotów sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – t.j. Dz.U.2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), odpowiednio:
a) obsłudze prawnej świadczonej na rzecz dwóch podmiotów, każda w wymiarze min. 12 m-cy, lub
b) obsłudze prawnej świadczonej na rzecz jednego podmiotu w wymiarze min. 24 m-cy,
obejmującej obsługę projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej o wartości min. 500 tys. euro.
2)  Dysponuje, co najmniej dwiema osobami (radca prawny lub adwokat), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – t.j. Dz.U.2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), z których każda świadczyła obsługę prawną w wymiarze min. 9 m-cy.

Składanie ofert:
Oferty składa się w formie pisemnej (skrypt) dostarczając na adres:
Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat (Ip.).
Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
OFERTA – Obsługa prawna

Termin złożenia ofert:
do dnia: 24.05.2019 do godz. 10:00
Kryteria wyboru oferty:
Cena – 70 %
Doświadczenie Wykonawcy – 30 %

Termin realizacji zamówienia: od 03.06.2019 roku, lub dnia następnego po dniu zawarcia umowy, do 31.12.2021 roku.

Termin i miejsce otwarcia ofert:
24.05.2019 do godz. 10:30 – 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sala Konferencyjna (Ip.)

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, o których mowa w przywołanym przepisie.
2. Pytania w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego należy kierować:
1)  drogą pisemną na adres GOS, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub
2)  drogą elektroniczną na adres: przetargi@sportgdansk.pl
3. Informacja o wyniku przetargu (wyborze oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty) zostanie zamieszczona na stronie internetowej GOS:
www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi/Rozstrzygnięte postępowania/Świadczenie usług prawniczych na rzecz Gdańskiego Ośrodka Sportu w okresie od 03.06.2019 roku do 31.12.2021 roku.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)  zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu (w tym Opisu Przedmiotu Zamówienia i warunków jego realizacji)
2)  odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu, (w tym Opisu Przedmiotu Zamówienia i warunków jego realizacji)
3)  zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
4)  odpowiadania na pytania, które uzna za istotne dla przedmiotowego zamówienia.

Powyższe informacje Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej GOS:
www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi/Nowe postępowania/Świadczenie usług prawniczych na rzecz Gdańskiego Ośrodka Sportu w okresie od 03.06.2019 roku do 31.12.2021 roku.
pod pozycją określoną jako „AKTUALIZACJA” – dlatego potencjalny Oferent zamierzając złożyć ofertę powinien, do terminu składania ofert, sprawdzać czy Zamawiający nie zamieścił nowych informacji dotyczących przedmiotowego postępowania.
5. ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)    żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
2)    zwrócenia się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, celem potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy, jak i pozyskanie w tym zakresie informacji w każdy dowolny sposób zgodny z przepisami prawa,
3)    Przeprowadzenia z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza (zgodnie z kryteriami wyboru oferty określonymi w ogłoszeniu o niniejszym przetargu), negocjacji dotyczących doprecyzowania warunków realizacji umowy, w tym ryczałtowej ceny jednostkowej za jedną godzinę usługi świadczenia pomocy prawnej.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie