Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 (jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

DOKUMENTY DO POBRANIA 

część nr 1 – teren imprez

część nr 2 – trasy imprez biegowych

część-nr-3_impreza-masowa_pdf_3

Ogłasza przetarg pn.: „Bezpieczeństwo osób i mienia w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprez przez Gdański Ośrodek Sportu” Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w związku z organizacją i przeprowadzaniem imprez przez Gdański Ośrodek Sportu. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: część nr 1 – teren imprez część nr 2 – trasy imprez biegowych część nr 3 – impreza masowa Szczegółowy opis przedmiotu poszczególnych części zamówienia określono we Wzorze Umowy. Uwaga: Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia. Warunki udziału w przetargu:W przetargu będą rozpatrywane oferty złożone przez Wykonawcę, który: część nr 2 – trasy imprez biegowych 1) Wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. trzy usługi zapewnienia bezpieczeństwa na trasach imprez biegowych na pojedynczej pętli o dystansie min. 10 km, w tym min. jedną usługę na pojedynczej pętli o dystansie o dystansie min. 20 km. 2) Dysponuje odpowiednimi środkami łączności w ilości min. 7 szt. zapewniającymi łączność na całej trasie imprez. 3) Dysponuje co najmniej 7 osobami, które pełniły funkcje kierownika odcinka trasy przy zapewnianiu bezpieczeństwa na min. 3 trasach imprez biegowych o dystansie min. 10 km. część nr 3 – impreza masowa 1) Wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. trzy usługi zapewnienia bezpieczeństwa na imprezach masowych przeprowadzonych w hali lub budynku umożliwiającymprzeprowadzenia imprezy masowej, na co najmniej 2.000 osób. 2) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, jeżeli udokumentuje, że dysponuje środkami łączności w ilości min. 10 szt. zapewniającymi łączność w budynku, w którym przeprowadzana jest impreza masowa. 3) Dysponuje osobami, odpowiednio: a) co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa oraz doświadczenie w pełnieniu tej funkcji na min. trzech imprezach masowych na co najmniej 2.000 osób. b) co najmniej 47 osobami, które posiadają uprawnienia do realizowania zadań służb porządkowych lub informacyjnych, w tym co najmniej 10 osób służb porządkowych. Składanie ofert: Oferty składa się w formie pisemnej (skrypt) dostarczając na adres: Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat (Ip.).Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Bezpieczeństwo imprez” Termin złożenia ofert: do dnia: 27.02.2017 do godz. 11:00 Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o kryteria: część nr 1 – teren imprez Cena – 100 % część nr 2 – trasy imprez biegowych Cena – 100 % część nr 3 – impreza masowa Cena – 80 % Doświadczenie kierownika ds. bezpieczeństwa 20 % Termin realizacji zamówienia: 2017 rok zgodnie z harmonogramem określonym w opisie przedmiotu poszczególnych części zamówienia, który stanowi załącznik do Wzoru Umowy. Termin i miejsce otwarcia ofert: 27.02.2017 do godz. 11:30 – 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sala Konferencyjna (Ip.) Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert. Uwaga: 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, o których mowa w przywołanym przepisie. 2. Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować: 1) drogą pisemną na adres GOS, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub 2) drogą elektroniczną na adres: piotr.ruta@sportgdansk.pl – w sprawach formalnych radodslaw.szauer@sportgdansk.pl – w sprawie opisu przedmiotu zamówienia 3. Informacja o wyniku przetargu (wyborze oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty) zostanie zamieszczona na stronie internetowej GOS: www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1) zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu, 2) odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu, 3) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, 4) żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, w tym przedstawienia uprawnień osób do pełnienia funkcji określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 5) zwrócenia się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, celem potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy, 6) poprawienia w ofercie: a) oczywistych omyłek pisarskich, b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z warunkami określonymi w niniejszym przetargu, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, które oferta została poprawiona

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie