Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

*DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Projekt Umowy (.pdf 605 kB)
2. Formularze dla części nr 1 – teren imprez (.zip 254 kB)
3. Formularze dla części nr 2 – trasy imprez biegowych (.zip 528 kB)
4. Formularze dla części nr 3 – impreza masowa (.zip 540 kB)
5. Opis Przedmiotu Zamówienia  (.pdf 411 kB)

Ogłasza przetarg pn.: „Bezpieczeństwo osób i mienia w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprez przez Gdański Ośrodek Sportu w 2020 roku

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w związku z organizacją i przeprowadzaniem imprez przez Gdański Ośrodek Sportu w 2020 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:
część nr 1 – teren imprez,
część nr 2 – trasy imprez biegowych,
część nr 3 – impreza masowa.
Szczegółowy opis przedmiotu poszczególnych części zamówienia określono we Wzorze Umowy.
Uwaga:
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybraną część zamówienia.

Warunki udziału w przetargu:
W przetargu będą rozpatrywane oferty złożone przez Wykonawcę, który:
1. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. od 12 do 22 oraz art. 25  ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – oświadczenie zawarte w pkt. 4 Formularza Ofertowego.
2. Zaakceptował Wzór Umowy – oświadczenie zawarte w pkt. 5 ppkt. 2 Formularza Ofertowego.
3. Spełnia warunki związane z przedmiotem niniejszego przetargu, odpowiednio dla danej części zamówienia :

część nr 1 – teren imprez
1) Wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. trzy usługi zapewnienia   bezpieczeństwa na terenie imprezy, każda z imprez przewidziana na min. 100 osób.
2) Posiada ważną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

część nr 2 – trasy imprez biegowych
1) Wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. trzy usługi zapewnienia     bezpieczeństwa na trasie imprezy biegowej, w tym:
a) dwie, każda na dystansie min. 10 km (w przypadku imprezy biegowej prowadzonej na trasie pętli, dystans pojedynczej pętli min. 10 km),
b) jedna na dystansie min. 20 km (w przypadku imprezy biegowej prowadzonej na trasie pętli, dystans pojedynczej pętli min. 20 km),
2) Dysponuje odpowiednimi środkami łączności w ilości min. 7 szt. zapewniającymi łączność na całej trasie imprez.
3) Dysponuje co najmniej 10 osobami, które pełniły funkcje kierownika odcinka trasy przy zapewnianiu bezpieczeństwa na min. 3 trasach imprez biegowych.
4) Posiada ważną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

część nr 3 – teren imprezy masowej
1) Wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. trzy usługi zapewnienia     bezpieczeństwa na imprezach masowych przeprowadzonych w hali lub budynku umożliwiającym przeprowadzenia imprezy masowej, na co najmniej 2.000 osób (ilość osób wskazana w zezwoleniu  na przeprowadzenie imprezy masowej).
2) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, jeżeli udokumentuje, że dysponuje środkami łączności w ilości min. 10 szt. zapewniającymi łączność     w budynku, w którym przeprowadzana jest impreza masowa.
3) Dysponuje co najmniej 75 osobami, które posiadają uprawnienia do realizowania zadań służb porządkowych lub informacyjnych, w tym co najmniej 15 osób służb porządkowych.
4) Posiada ważną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Składanie ofert:
Oferty składa się w formie pisemnej (skrypt) dostarczając na adres:  Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat (Ip.).
Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
OFERTA – Bezpieczeństwo imprez
część ……………………………………………..
(wskazać numer i nazwę części)

Termin złożenia ofert: do dnia: 21.02.2020 do godz. 11:00

Kryteria wyboru oferty dla każdej z części zamówienia: Cena – 100 %

Termin realizacji zamówienia: 2020 rok zgodnie z harmonogramem określonym w opisie przedmiotu poszczególnych części zamówienia, który stanowi załącznik do Wzoru Umowy.

Termin i miejsce otwarcia ofert:  21.02.2020 do godz. 11:30 – 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sala Konferencyjna (Ip.)

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, o których mowa w  przywołanym przepisie.
2. Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:
1)  drogą pisemną na adres GOS, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub
2)  drogą elektroniczną na adres: piotr.ruta@sportgdansk.pl,
w treści zapytania należy powołać się na znak sprawy: ZP1/282/2/2020
3. Informacja o wyniku przetargu (wyborze oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty) zostanie zamieszczona na stronie internetowej GOS:
www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi/Rozstrzygnięte
postępowania/Bezpieczeństwo osób i mienia w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprez  przez Gdański Ośrodek Sportu w 2020 roku.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)  zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
2)  odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
3)  zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
4)  odpowiadania na pytania, które uzna za istotne dla przedmiotowego zamówienia.
Powyższe informacje Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej GOS:
www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi/Nowe postępowania/
Bezpieczeństwo osób i mienia w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprez przez Gdański Ośrodek Sportu w 2020 roku,
pod pozycją określoną jako „AKTUALIZACJA” – dlatego potencjalny Oferent zamierzając złożyć ofertę powinien, do terminu składania ofert, sprawdzać czy Zamawiający nie zamieścił
nowych informacji dotyczących przedmiotowego postępowania.
5. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)  poprawienia w ofercie:
a) oczywistych omyłek pisarskich,
b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych pokonanych poprawek,
c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z warunkami określonymi w niniejszym przetargu, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2)  żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty,
3)  zwrócenia się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, celem potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy, jak i pozyskanie
w tym zakresie informacji w każdy dowolny sposób zgodny z przepisami prawa,
4)  przeprowadzenia z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza negocjacji dotyczących doprecyzowania warunków realizacji umowy,
5)  wybrania oferty spośród pozostałych ofert w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie