Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

Ogłasza przetarg pn.:
„Bezpieczeństwo osób i mienia w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprez przez Gdański Ośrodek Sportu w 2019 roku”

*AKTUALIZACJA: 08.03.2019
Zamieszczony Opis Przedmiotu Zamówienia części nr 1 – teren imprez i tras imprez biegowych, zawiera daty imprez inne niż zamieszczone w kalkulacji ceny oferty w Formularzu Oferty. W celu przywrócenia zgodności w/w dokumentów  Zamawiający zamieszcza poprawną (aktualną) wersję:
Opis Przedmiotu Zamówienia części nr 1 – teren imprez i tras imprez biegowych (.doc 62 kB)

*DOKUMENTY DO POBRANIA:
część nr 1 – teren imprez i tras imprez biegowych (.zip 437 kB)
część nr 2 – impreza masowa (.zip  415 kB)

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w związku z organizacją i przeprowadzaniem imprez przez Gdański Ośrodek Sportu w 2019 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:część nr 1 – teren imprez i trasy imprez biegowych
część nr 2 – impreza masowa
Szczegółowy opis przedmiotu poszczególnych części zamówienia określono we Wzorze Umowy.
Uwaga: Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybraną część zamówienia.

Warunki udziału w przetargu:
W przetargu będą rozpatrywane oferty złożone przez Wykonawcę, który:

część nr 1 – teren imprez trasy imprez biegowych
1) Wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli   okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. trzy usługi zapewnienia bezpieczeństwa na trasach imprez biegowych na pojedynczej pętli o dystansie min. 10 km, w tym min. jedną usługę na pojedynczej pętli o dystansie o dystansie min. 20 km.
2) Dysponuje odpowiednimi środkami łączności w ilości min. 7 szt. zapewniającymi łączność na całej trasie imprez.
3) Dysponuje co najmniej 7 osobami, które pełniły funkcje kierownika odcinka trasy przy zapewnianiu bezpieczeństwa na min. 3 trasach imprez biegowych.
4)  Posiada ważną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia.

część nr 2 – impreza masowa
1) Wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, min. trzy usługi zapewnienia bezpieczeństwa na imprezach masowych
przeprowadzonych w hali lub budynku umożliwiającym przeprowadzenia imprezy masowej, na co najmniej 2.000 osób.
2) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, jeżeli udokumentuje, że dysponuje
środkami łączności w ilości min. 10 szt. zapewniającymi łączność w budynku, w którym przeprowadzana jest impreza
masowa.
3) Dysponuje co najmniej 57 osobami, które posiadają uprawnienia do realizowania zadań służb porządkowych lub
informacyjnych, w tym co najmniej 12 osób służb porządkowych.
4)  Posiada ważną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Składanie ofert:
Oferty składa się w formie pisemnej (skrypt) dostarczając na adres:

Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat (Ip.).

Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

OFERTA – Bezpieczeństwo imprez

Termin złożenia ofert: do dnia: 15.03.2019 do godz. 11:00

Kryteria wyboru oferty dla każdej z części zamówienia: Cena – 100 %

Termin realizacji zamówienia: 2019 rok zgodnie z harmonogramem określonym w opisie przedmiotu poszczególnych części zamówienia, który stanowi załącznik do Wzoru Umowy.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 15.03.2019 do godz. 11:30 – 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sala Konferencyjna (Ip.)

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:
1 Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż przedmiotem
zamówienia są usługi społeczne, o których mowa w przywołanym przepisie.
2. Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:
1)  drogą pisemną na adres GOS, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub
2)  drogą elektroniczną na adres: piotr.ruta@sportgdansk.pl
3. Informacja o wyniku przetargu (wyborze oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty)  zostanie zamieszczona na stronie internetowej GOS:
www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi
społeczne i inne szczególne usługi/Rozstrzygnięte postępowania/Bezpieczeństwo osób i mienia w związku z organizacją i
przeprowadzeniem imprez przez Gdański Ośrodek Sportu w 2019 roku
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)    zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
2)    odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
3)    zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
Powyższe informacje Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej GOS:
www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi/Nowe postępowania/Bezpieczeństwo osób i mienia w związku z organizacją i
przeprowadzeniem imprez przez Gdański Ośrodek Sportu w 2019 roku,  pod pozycją określoną jako „AKTUALIZACJA” – dlatego potencjalny Oferent zamierzając złożyć ofertę powinien, do terminu składania ofert, sprawdzać czy Zamawiający nie zamieścił nowych informacji dotyczących przedmiotowego postępowania.
5. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)    żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, w tym przedstawienia uprawnień osób do pełnienia funkcji określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia,
2)    zwrócenia się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, celem potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy,
3)    poprawienia w ofercie:
a)  oczywistych omyłek pisarskich,
b)  oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c)  innych omyłek polegających na niezgodności oferty z warunkami określonymi w niniejszym przetargu, niepowodujących
istotnych zmian w treści oferty,
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie