Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

*DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Wzór Umowy (.pdf 603 kB)
2. Opis Przedmiotu Zamówienia (.pdf 383 kB)
3. Formularz Ofertowy wraz z załącznikami (.zip 539  kB)

Ogłasza przetarg pn.: „Bezpieczeństwo osób i mienia w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprez biegowych przez Gdański Ośrodek Sportu w 2020 roku”

 Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w związku z organizacją i przeprowadzaniem imprez biegowych przez Gdański Ośrodek Sportu w 2020 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono we Wzorze Umowy.

Warunki udziału w przetargu:
W przetargu będą rozpatrywane oferty złożone przez Wykonawcę, który:
1) Wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. trzy usługi zapewnienia
bezpieczeństwa na trasie imprezy biegowej, w tym:
a) dwie, każda na dystansie min. 10 km (w przypadku imprezy biegowej prowadzonej na trasie pętli, dystans pojedynczej pętli min. 10 km),
b) jedna na dystansie min. 20 km (w przypadku imprezy biegowej prowadzonej na trasie pętli, dystans pojedynczej pętli min. 20 km),
2) Dysponuje odpowiednimi środkami łączności w ilości min. 7 szt. zapewniającymi łączność na całej trasie imprez.
3) Dysponuje co najmniej 10 osobami, które pełniły funkcje kierownika odcinka trasy przy zapewnianiu bezpieczeństwa na min. 3 trasach imprez biegowych.
4) Posiada ważną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Składanie ofert:
Oferty składa się w formie pisemnej (skrypt) dostarczając na adres: Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat (Ip.).
Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA – Bezpieczeństwo tras imprez biegowych

Termin złożenia ofert: do dnia: 12.03.2020 do godz. 11:00

Kryteria wyboru oferty: Cena – 100 % 

Termin realizacji zamówienia: 2020 rok zgodnie z harmonogramem określonym w opisie przedmiotu poszczególnych części zamówienia, który stanowi załącznik do Wzoru Umowy.

Termin i miejsce otwarcia ofert12.03.2020 do godz. 11:30 – 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sala Konferencyjna (Ip.)

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, o których mowa w ź     przywołanym przepisie.
2. Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:
1)  drogą pisemną na adres GOS, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub
2)  drogą elektroniczną na adres: piotr.ruta@sportgdansk.pl,
w treści zapytania należy powołać się na znak sprawy: ZP1/282/8/2020
3. Informacja o wyniku przetargu (wyborze oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty) zostanie zamieszczona na stronie internetowej GOS:
www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi/Rozstrzygnięte   postępowania/Bezpieczeństwo osób i mienia w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprez biegowych przez Gdański Ośrodek Sportu w 2020 roku
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)  zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
2)  odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
3)  zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
4)  odpowiadania na pytania, które uzna za istotne dla przedmiotowego zamówienia.
Powyższe informacje Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej GOS:
www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi/Nowe postępowania/     Bezpieczeństwo osób i mienia w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprez biegowych przez Gdański Ośrodek Sportu w 2020 roku,
pod pozycją określoną jako „AKTUALIZACJA” – dlatego potencjalny Oferent zamierzając  złożyć ofertę powinien, do terminu składania ofert, sprawdzać czy Zamawiający nie zamieścił
nowych informacji dotyczących przedmiotowego postępowania.
5. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)  poprawienia w ofercie:
a) oczywistych omyłek pisarskich,
b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z warunkami określonymi w niniejszym przetargu, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2)  żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty,
3)  zwrócenia się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, celem potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy, jak i pozyskanie          w tym zakresie informacji w każdy dowolny sposób zgodny z przepisami prawa,
4)  przeprowadzenia z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza negocjacji dotyczących doprecyzowania warunków realizacji umowy,
5)  wybrania oferty spośród pozostałych ofert w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie