Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
Ogłasza przetarg pn.:
Zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich administrowanych przez GOS w 2019 roku.

*DOKUMENTY DO POBRANIA:
Materiały przetargowe (.zip. 459 kB)

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zabezpieczenia medycznego kąpielisk morskich administrowanych, przez GOS w 2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu poszczególnych części zamówienia określono w Projekcie Umowy.

W przetargu będą rozpatrywane oferty złożone przez Wykonawcę, który:
1)  Jest uprawniony do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa medycznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
2)  Wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 usługi zabezpieczenia medycznego kąpielisk, każda świadczona przez okres min. jednego miesiąca przez co najmniej 4 osoby posiadające uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
3)  Dysponuje co najmniej 7 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Składanie ofert:
Oferty składa się w formie pisemnej (skrypt) dostarczając na adres:
Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat (Ip.).
Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich

Termin złożenia ofert: do dnia: 24.05.2019 do godz. 11:00

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o kryteria:  Cena – 100 %

Termin realizacji zamówienia: 2019 rok zgodnie z harmonogramem określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik do Projektu Umowy.

Termin i miejsce otwarcia ofert24.05.2018 do godz. 11:30 – 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sala Konferencyjna (Ip.)

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień  publicznych, gdyż przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, o których mowa w przywołanym przepisie.
2. Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:
1)  drogą pisemną na adres GOS, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub
2)  drogą elektroniczną na adres: przetargi@sportgdansk.pl
w treści zapytania należy powołać się na znak sprawy: ZP1/282/16/2019
3. Informacja o wyniku przetargu (wyborze oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty) zostanie zamieszczona na stronie internetowej GOS:
www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi/Rozstrzygnięte postępowania/Zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich administrowanych przez GOS w 2019 roku.
W tym samym miejscu Zamawiający zamieści informację o zawarciu umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)  zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
2)  odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
Powyższe informacje Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej GOS:
www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi/Nowe postępowania/ Zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich administrowanych przez GOS w 2019 roku.
pod pozycją określoną jako „AKTUALIZACJA” – dlatego potencjalny Oferent zamierzając złożyć ofertę powinien, do terminu składania ofert, sprawdzać czy Zamawiający nie zamieścił nowych informacji dotyczących przedmiotowego postępowania.
3) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
4)  odpowiadania na pytania, które uzna za istotne dla przedmiotowego zamówienia.
5. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)    żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
2)    zwrócenia się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, celem potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy, jak i pozyskanie w tym zakresie informacji w każdy dowolny sposób zgodny z przepisami prawa,
3)    Przeprowadzenia z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza negocjacji dotyczących doprecyzowania warunków realizacji umowy, w tym ryczałtowej ceny jednostkowej za jedną godzinę świadczenia usługi
zabezpieczenia medycznego.
4)  poprawienia w ofercie:
a) oczywistych omyłek pisarskich,
b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z warunkami określonymi w niniejszym przetargu, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie