Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

Ogłasza przetarg pn.:
Świadczenie usług prawniczych na rzecz Gdańskiego Ośrodka Sportu
w okresie od 06.05.2019 roku do 31.12.2021 roku.

(znak sprawy: ZP1/282/13/2019)

*AKTUALIZACJA: 26.04.2019
Pismo nr 2 – informacja z publicznego otwarcia ofert w dniu 26.04.2019 roku o godz. 10:30 (.pdf 553 kB)
*AKTUALIZACJA: 23.04.2019
Pismo nr 1 – pytania i odpowiedzi do przedmiotowego przetargu (.pdf 984 kB)
DOKUMENTY DO POBRANIA:

Materiały przetargowe do złożenia oferty (.zip 490 KB)

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawniczych na rzecz Gdańskiego Ośrodka Sportu w okresie od 06.05.2019 roku, lub dnia następnego po dniu zawarcia umowy, do 31.12.2021 roku. Przedmiot zamówienia nie obejmuje usług prawnych określonych w art. 4 pkt. 3 lit. ea) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.)

Warunki udziału w przetargu:
W przetargu będą rozpatrywane oferty złożone przez Wykonawcę, który:
1)   Udokumentuje wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, usług
polegających na obsłudze prawnej podmiotów sektora finansów publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – t.j. Dz.U.2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), odpowiednio:
a) obsłudze prawnej świadczonej na rzecz dwóch podmiotów, każda w wymiarze min. 12 m-cy, lub
b) obsłudze prawnej świadczonej na rzecz jednego podmiotu w wymiarze min. 24 m-cy,
obejmującej obsługę projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej o wartości min. 500 tys. euro.
2)  Dysponuje, co najmniej dwiema osobami (radca prawny lub adwokat), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów sektora finansów publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – t.j. Dz.U.2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), z których każda świadczyła obsługę prawną w wymiarze min. 9 m-cy.

Składanie ofert:
Oferty składa się w formie pisemnej (skrypt) dostarczając na adres:
Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat (Ip.).
Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

OFERTA – Obsługa prawna

Termin złożenia ofert: do dnia: 26.04.2019 do godz. 10:00

Kryteria wyboru oferty:
Cena – 70 %
Doświadczenie Wykonawcy – 30 %

Termin realizacji zamówienia: od 06.05.2019 roku, lub dnia następnego po dniu zawarcia umowy, do 31.12.2021 roku.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 26.04.2019 do godz. 10:30 – 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sala Konferencyjna (Ip.)

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, o których mowa w przywołanym przepisie.
2. Pytania w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego należy kierować:
1) drogą pisemną na adres GOS, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub
2)  drogą elektroniczną na adres: przetargi@sportgdansk.pl
3. Informacja o wyniku przetargu (wyborze oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty) zostanie zamieszczona na stronie internetowej GOS:
www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi/Rozstrzygnięte postępowania/Świadczenie usług prawniczych na rzecz Gdańskiego Ośrodka Sportu w okresie od 06.05.2019 roku do 31.12.2021 roku.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu (w tym Opisu Przedmiotu Zamówienia i warunków jego realizacji)
2) odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu, (w tym Opisu Przedmiotu Zamówienia i warunków jego realizacji)
3) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
4)  odpowiadania na pytania, które uzna za istotne dla przedmiotowego zamówienia.
Powyższe informacje Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej GOS:
www.sportgdansk.pl w zakładce: zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro/Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi/Nowe postępowania/Świadczenie usług prawniczych na rzecz Gdańskiego Ośrodka Sportu w okresie od 06.05.2019 roku do 31.12.2021 roku.
pod pozycją określoną jako „AKTUALIZACJA” – dlatego potencjalny Oferent zamierzając złożyć ofertę powinien, do terminu składania ofert, sprawdzać czy Zamawiający nie zamieścił nowych informacji dotyczących przedmiotowego postępowania.
5. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
2)  zwrócenia się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, celem potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy, jak i pozyskanie w tym zakresie informacji w każdy dowolny sposób zgodny z przepisami prawa,
3) Przeprowadzenia z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza (zgodnie z kryteriami wyboru oferty określonymi w ogłoszeniu o niniejszym przetargu), negocjacji dotyczących doprecyzowania warunków realizacji umowy, w tym ceny za świadczenie pomocy prawnej.
4) poprawienia w ofercie:
a) oczywistych omyłek pisarskich,
b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z warunkami określonymi w niniejszym przetargu, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie