AKTUALIZACJA: 03.08.2020
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2020 roku o godzinie 12:00 w Gdańskim Ośrodku Sportu , Gdańsk ul. Traugutta 29 w sali konferencyjnej na I piętrze

Informacja o przetargu publicznym

 1. Organ przeprowadzający przetarg publiczny – GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU 80-221 GDAŃSK, UL. TRAUGUTTA 29
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego – GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU 80-221 GDAŃSK, UL. TRAUGUTTA 29. – sala konferencyjna 1 piętro
 3. Rodzaj, typy oraz ilość składników rzeczowych majątku ruchomego, będących przedmiotem przetargu.
LP. NAZWA RUCHOMOŚCI LICZBA SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 Samochód ciężarowy do 3,5 t. Marka: CITROËN. Model Jumper 33 2,2 HDI MR 07 E4 3,3t. Wersja 33L2HI Nr rej. GD6252K ok produkcji 2006

VIN VF7BAMFB11077014

1 12.500,00 zł 12.500,00 zł
2 Samochód ciężarowy do 3,5 t. Marka: CITROËN. Model Jumper 35 2,2 HDI kat. MR 07 E4 3,5t. Wersja 33L2H2 Nr rej. GD747CL ok produkcji 20011

VIN VF7YCBMFC11037062

1 21.400,00 zł 21.400,00 zł
3 Estrada mobilna AL. SPAW EMA  VIN SX9EMAS2A6AWK1018 Nr rej GD6888P 1 21.800,00 zł 21.800,00 zł
 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć składniki rzeczowe majątku ruchomego będące przedmiotem sprzedaży – pojazdy można oglądać w okresie 28.07.2020 – 06.08.2020 w bazie technicznej Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Zielonogórskiej 4.
 2. VADIUM w wysokości 10% wartość szacowanej ( wywołania ) należy wnieść na konto GOS do dnia 11.08.2020 do godziny 24:00

Nr konta: 46-1240-1268-1111-0010-3860-4109 Pekao SA  w tytule podając: pozycję ruchomości z obwieszczenia, imię i nazwisko oferenta.

 1. a) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 2. b) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 3. c) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Cena wywoławcza – zgodnie z tabelą w pkt nr 3
 5. Oferta winna zawierać:
 6. a) imię i nazwisko oferenta ( nazwę FIRMY ), powinna być złożona w języku polskim, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ PRZETARG na …………………………………………………..” (tu należy wymienić składniki majątku ruchomego, które zamierza kupić osoba stająca do przetargu).
 7. b) Oferowaną cenę i sposób zapłaty.
 8. c) Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym składników majątkowych będących przedmiotem przetargu.
 9. d) Oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem składnika majątkowego.
 10. Oferty należy złożyć w sekretariacie Gdańskiego Ośrodka Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 1 piętro do dnia 12.08.2020 do godziny 11:00.
 11. Organizator przetargu nie określa wzoru oferty oraz oświadczeń. Dokumenty te mogą być złożone w ogólnodostępnej formie lub obowiązującej w danej Firmie.
 12. Ofertę z najwyższą ceną uznaje się za wygrywającą.

Ekspertyzy pojazdów:

Osoba do kontaktu – Marek Lenard tel. 517-806-529 e mail marek.lenard@sportgdansk.pl

Zastrzeżenie

Organizatorowi przetargu publicznego przysługuje prawo zamknięcia przedmiotowego przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie