Ogłoszenie nr 624399-N-2019 z dnia 2019-11-19 r.
Gdański Ośrodek Sportu: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych na rzecz Gdańskiego Ośrodka Sportu w 2020 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

*AKTUALIZACJA: 02.12.2019r.
Pismo nr 2 – Informacja z otwarcia ofert

*AKTUALIZACJA: 26.11.2019r.
Pismo nr 1 – zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert (.pdf 702 kB)
Aktualna wersja Formularza Oferty dla części nr 8 – Aktywuj się w ratownictwie (.doc 175 kB)
Treść ogłoszenia o zamianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 197 kB)

*DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (.pdf 919 kB)
2. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 427 kB)
3. Opis Przedmiotu Zamówienia (.pdf 381 kB)
3. Wzór Umowy (zał. nr 3 do SIWZ) wraz z załącznikami (.zip 332 kB)
4. Załącznik nr 2 do SIWZ (.doc 140 kB)
5. Załącznik nr 4 do SIWZ (.doc  131 kB)
6. Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz Oferty)
część nr 1 – ZUMBA (.doc 169 kB)
część nr 2 – wycieczki rowerowe (.doc 166 kB)
część nr 3 – Joga (.doc 164 kB)
część nr  4 – gimnastyka dla seniora (.doc 164 kB)
część nr 5 – piesze wędrówki z rodziną (.doc 166 kB)
część nr 6 – aktywna rodzina (.doc 163 kB)
część nr 7 – bieganie w dzielnicach Gdańska (.doc k164B)
część nr 8 – Aktywuj się w ratownictwie (.doc 175 kB)

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I.1) NAZWA I ADRES: Gdański Ośrodek Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 58922800000000, ul. ul. Traugutta  29 , 80-221  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 524 34 73,
e-mail piotr.ruta@sportgdansk.pl, faks 058 524 34 93.
Adres strony internetowej (URL): https://www.sportgdansk.pl/
Adres profilu nabywcy: https://bip.sportgdansk.pl/profil-nabywcy/
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Strona Główna


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 (Sekretariat I piętro)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych na rzecz Gdańskiego Ośrodka Sportu w 2020 roku
Numer referencyjny: ZP1/282/30/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych na rzecz Gdańskiego Ośrodka Sportu w 2020 roku, które obejmuje następujące części: część nr 1 – Zumba prognozowana ilość zajęć: 50 zajęć z Zumby, każde zajęcia trwające min. 60 minut, 49 zajęć z Zumby Gold, każde zajęcia trwające min. 60 minut, część nr 2 – Wycieczki rowerowe prognozowana ilość zajęć: 6 zajęć, każde zajęcia trwające min. 4 godziny, część nr 3 – Joga prognozowana ilość zajęć: 50 zajęć, każde zajęcia trwające min. 60 minut, część nr 4 – Gimnastyka dla seniora prognozowana ilość zajęć: 98 zajęć, każde zajęcia trwające min. 60 minut, część nr 5 – Piesze wędrówki z rodziną prognozowana ilość zajęć: 13 zajęć, każde zajęcia trwające min. 3 godziny, część nr 6 – Aktywna rodzina prognozowana ilość zajęć: 47 zajęć, każde trwające min. 60 minut, część nr 7 – Bieganie w dzielnicach Gdańska prognozowana ilość zajęć: 51 zajęć, każde trwające min. 90 minut część nr 8 – Aktywuj się w ratownictwie prognozowana ilość zajęć: „aktywuj się w ratownictwie” – 108 zajęć, każde zajęcia trwające min. 40 minut, „zimowa szkoła ratownictwa” – 80 zajęć, każde zajęcia trwające min. 60 minut, „basen za zeta”: 160 zajęć, każde zajęcia trwające min. 60 minut. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Wzoru Umowy (zał. nr 3 do SIWZ)
II.5) Główny kod CPV: 92000000-1
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Przewiduje realizację zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, polegających na świadczeniu zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć rekreacyjnych, które zostaną udzielone zgodnie z poniższymi warunkami: a) zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług, b) zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, c) zamówienie będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, d) zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, e) całkowita wartość zamówień została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego, f) łączna wartość udzielonych zamówień nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, g) dotychczasowy wykonawca usług powierzone usługi realizował z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz zapewnił odpowiednią jakość świadczonych usług.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Terminy realizacji poszczególnych części zamówienia określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia poszczególnych części zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 PZP) w zakresie doświadczenia Wykonawcy: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy, jeżeli udokumentuje – odpowiednio dla części zamówienia – że Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: część nr 1 – Zumba usługi polegające na przeprowadzaniu min. 10 zajęć z Zumby i min. 10 zajęć z Zumby Gold, każde z zajęć przeznaczone dla min. 50 uczestników, część nr 2 – Wycieczki rowerowe usługi polegające na przeprowadzaniu min. 5 wycieczek rowerowych, każda o trasie min. 10 km, każda przeznaczona dla min. 30 uczestników, część nr 3 – Joga usługi polegając na przeprowadzaniu min. 10 zajęć z Jogi, każde z zajęć przeznaczone dla min. 50 uczestników, część nr 4 – Gimnastyka dla seniora usługi polegające na przeprowadzaniu min. 10 zajęć z gimnastyki dla seniorów, każde z zajęć przeznaczone dla min. 15 uczestników, część nr 5 – Piesze wędrówki z rodziną usługi polegające na przeprowadzaniu min. 5 pieszych wędrówek, każda z wędrówek o trasie nie krótszej niż 5 km i przeznaczona dla min. 15 uczestników, część nr 6 – Aktywna rodzina usługi polegające na przeprowadzaniu min. 10 zajęć o charakterze gier i zabaw dla rodzin, każde z zajęć przeznaczone dla min. 15 uczestników, część nr 7 – Bieganie w dzielnicach Gdańska usługi polegające na przeprowadzeniu min. 10 zajęć biegowych, każde z zajęć przeznaczone dla min. 15 uczestników i zajęciach trwających min. 60 minut, część nr 8 – Aktywuj się w ratownictwie usługi polegające na przeprowadzaniu min. 20 zajęć doskonalących pływanie, rozszerzonych o elementy ratownictwa wodnego, każde z zajęć przeznaczone dla min. 15 uczestników. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 PZP) w zakresie kwalifikacji i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, jeżeli udokumentuje – odpowiednio dla części zamówienia –że dysponuje co najmniej: część nr 1 – Zumba 1 osobą, która: 1) przeprowadziła lub brała udział w przeprowadzaniu min. 10 zajęć z Zumby, każde z zajęć przeznaczone dla min. 50 uczestników, 2) ukończyła kurs Zumba, posiada status aktywnego instruktora Zumby (Zumba Instructor Network) na stronie internetowej www.zumba.com) 3) została przeszkolona z zasad udzielania pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 08.09.2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 993 z późn. zm), 1 osobą, która: 1) przeprowadziła lub brała udział w przeprowadzaniu min. 10 zajęć z Zumby Gold, każde z zajęć przeznaczone dla min. 50 uczestników, 2) ukończyła kurs Zumba Gold, posiada status aktywnego instruktora Zumby (Zumba Instructor Network) na stronie internetowej www.zumba.com) 3) została przeszkolona z zasad udzielania pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 08.09.2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 993 z późn. zm), część nr 2 – Wycieczki rowerowe 3 osobami, z których każda: 1) przeprowadziła lub brała udział w przeprowadzaniu min. 5 wycieczek rowerowych, każda o trasie min. 10 km, każda przeznaczona dla min. 30 uczestników, 2) została przeszkolona z zasad udzielania pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 08.09.2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 993 z późn. zm), część nr 3 – Joga 1 osobą, która: 1) przeprowadziła lub brała udział w przeprowadzaniu min. 10 zajęć z Jogi, każde z zajęć przeznaczone dla min. 50 uczestników, 2) została przeszkolona z zasad udzielania pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 08.09.2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 993 z późn. zm), część nr 4 – Gimnastyka dla seniora 1 osobą, która: 1) przeprowadziła lub brała udział w przeprowadzaniu min. 10 zajęć z gimnastyki dla seniorów, każde z zajęć przeznaczone dla min. 15 uczestników, 2) została przeszkolona z zasad udzielania pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 08.09.2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 993 z późn. zm), część nr 5 – Piesze wędrówki z rodziną 3 osobami, z których każda: 1) przeprowadziła lub brała udział w przeprowadzaniu min. 5 wędrówek pieszych, każda z wędrówek o trasie nie krótszej niż 5 km i przeznaczona dla min. 15 uczestników, 2) została przeszkolona z zasad udzielania pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 08.09.2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 993 z późn. zm), część nr 6 – Aktywna rodzina 1 osobą, która: 1) przeprowadziła lub brała udział w przeprowadzaniu min. 10 zajęć o charakterze gier i zabaw dla rodzin, każde z zajęć przeznaczone dla min. 15 uczestników, 2) została przeszkolona z zasad udzielania pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 08.09.2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 993 z późn. zm), część nr 7 – Bieganie w dzielnicach Gdańska 1 osobą, która: 1) przeprowadziła lub brała udział w przeprowadzaniu min. 10 zajęć biegowych, każde z zajęć przeznaczone dla min. 15 uczestników i zajęciach trwających min. 60 minut, 2) została przeszkolona z zasad udzielania pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 08.09.2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 993 z późn. zm), część nr 8 – Aktywuj się w ratownictwie 8 osobami, z których każda: 1) przeprowadziła lub brała udział w przeprowadzaniu min. 20 zajęć doskonalących pływanie, rozszerzonych o elementy ratownictwa wodnego, każde z zajęć przeznaczone dla min. 15 uczestników, 2) posiada uprawnienia ratownika wodnego w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1482 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy ani nie ogłoszono jego upadłości (brak podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 22 ust. 5 pkt, 1 PZP)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W odniesieniu do spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 4 do SIWZ). W odniesieniu do spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie kwalifikacji i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający nie będzie wymagał złożenia informacji dotyczących kwalifikacji i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Powodem jest fakt, iż kwalifikacje i doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowią zarówno warunek udziału w postępowaniu jak i jedno z kryteriów oceny ofert, dlatego Zamawiający wymagał, aby niezbędne informacje zostały ujawnione na etapie składania ofert w pkt. 8 Formularza Oferty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osób prowadzących zajęcia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Mając na uwadze dyspozycję art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Istotne zmiany postanowień umownych mogą dotyczyć: 1. Wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji, zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia, które mogą nastąpić w następujących przypadkach: a) zaistnienia siły wyższej, b) zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i od Wykonawcy innych niż siła wyższa, np. zmiana przepisów prawa lub niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające przeprowadzenie zajęć zgodnie przedmiotem zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, powodujące, że przedmiot umowy lub jego część byłyby z nimi niezgodne lub które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z umową lub uzyskania celu określonego umową, c) zaistnienie okoliczności zależnych od Zamawiającego, które skutkują zmianą terminu realizacji zamówienia. 2. Wszystkich okoliczności wskazanych w pkt. 1 ppkt. od a) do ppkt. c), które mogą nastąpić w przypadkach konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji na podstawie której wykonywany jest przedmiot umowy. 3. Zmiany podmiotu, który został przewidziany do realizacji części umowy (na sytuacji lub zdolnościach podmiotu, na których polegał Wykonawca polegał przy spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1b PZP) lub podmiotu spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku wykazania na dzień dokonania zmiany, że: 1) nowy podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1.PZP, oraz 2) warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ są spełnione przy uwzględnieniu informacji dotyczących nowego podmiotu. Uwaga: Przez siłę wyższą należy rozumieć takie zdarzenie, które łącznie spełnia następujące kryteria: 1) musi mieć charakter zewnętrzny, 2) musi być niemożliwe do przewidzenia (w tym sensie, że stopień jego pojawienia się jest mało prawdopodobny w określonej sytuacji przy zachowaniu obiektywnych kryteriów dla oceny, czy możliwe było przewidzenie zdarzenia), 3) musi być niemożliwe do zapobieżenia. Siłę wyższą stanowić mogą takie zdarzenia, jak np.: zamieszki, strajki, wojny, anomalie spowodowane działaniem sił natury np. powodzie, trzęsienia ziemi, itp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-27, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: ZUMBA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych na rzecz Gdańskiego Ośrodka Sporu, zajęcia: Zumba i Zumba Gold. Prognozowana ilość zajęć: 50 zajęć Zumba, każde zajęcia trwające min. 60 minut, 49 zajęć Zumba Gold, każde zajęcia trwające min. 60 minut.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92000000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osób prowadzących zajęcia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Terminy realizacji zamówienia określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Część nr: 2 Nazwa: wycieczki rowerowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych na rzecz Gdańskiego Ośrodka Sporu, zajęcia: wycieczki rowerowe. Prognozowana ilość zajęć: 6 zajęć, każde zajęcia trwające min. 4 godziny.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92000000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osób prowadzących zajęcia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Terminy realizacji zamówienia określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Część nr: 3 Nazwa: Joga

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych na rzecz Gdańskiego Ośrodka Sporu, zajęcia: Joga. Prognozowana ilość zajęć: 50 zajęć, każde zajęcia trwające min. 60 minut.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92000000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osób prowadzących zajęcia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Terminy realizacji zamówienia określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Część nr: 4 Nazwa: gimnastyka dla seniora

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych na rzecz Gdańskiego Ośrodka Sporu, zajęcia: gimnastyka dla seniora. Prognozowana ilość zajęć: 98 zajęć, każde zajęcia trwające min. 60 minut.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92000000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osób prowadzących zajęcia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Terminy realizacji zamówienia określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Część nr: 5 Nazwa: piesze wędrówki z rodziną

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych na rzecz Gdańskiego Ośrodka Sporu, zajęcia: piesze wędrówki z rodziną. Prognozowana ilość zajęć: 13 zajęć, każde zajęcia trwające min. 3 godziny.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92000000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osób prowadzących zajęcia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Terminy realizacji zamówienia określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Część nr: 6 Nazwa: aktywna rodzina

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych na rzecz Gdańskiego Ośrodka Sporu, zajęcia: aktywna rodzina. Prognozowana ilość zajęć: 47 zajęć, każde trwające min. 60 minut.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92000000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osób prowadzących zajęcia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Terminy realizacji zamówienia określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Część nr: 7 Nazwa: bieganie w dzielnicach Gdańska

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych na rzecz Gdańskiego Ośrodka Sporu, zajęcia: bieganie w dzielnicach Gdańska. Prognozowana ilość zajęć: 51 zajęć, każde trwające min. 90 minut.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92000000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osób prowadzących zajęcia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Terminy realizacji zamówienia określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Część nr: 8 Nazwa: aktywuj się w ratownictwie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych na rzecz Gdańskiego Ośrodka Sporu, zajęć: aktywuj się w ratownictwie. Prognozowana ilość zajęć: „aktywuj się w ratownictwie” – 108 zajęć, każde zajęcia trwające min. 40 minut, „zimowa szkoła ratownictwa” – 80 zajęć, każde zajęcia trwające min. 60 minut, „basen za zeta”: 160 zajęć, każde zajęcia trwające min. 60 minut.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92000000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osób prowadzących zajęcia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Terminy realizacji zamówienia określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie