Gdańsk, dnia 14.12.2022

Informacja o przetargu publicznym

  1. Organ przeprowadzający przetarg publiczny – GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU 80-221 GDAŃSK UL TRAUGUTTA 29.
  2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego – GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU 80-221 GDAŃSK UL TRAUGUTTA 29. – sala konferencyjna 1 piętro 10.01.2023 godzina 11:00
  3. Rodzaj, typy oraz ilość składników rzeczowych majątku ruchomego, będących przedmiotem przetargu.

LP.

NAZWA RUCHOMOŚCI LICZBA SUMA OSZACOWANIA

CENA WYWOŁANIA

1

2 3 4

5

1

Ciągnik URSUS, Model  C-360P
Wersja C-360P,
Rok produkcji 1987,
Nr rej GDD 997A

1

19.500,00

19.500,00

  1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć składniki rzeczowe majątku ruchomego będące przedmiotem sprzedaży – pojazd można oglądać w okresie 19.12.2022 – 08.01.2023 w godzinach 9:00 – 14:00 następującej lokalizacji: – stadion żużlowy im. Podleckiego Gdańsk ul Zawodników 1
  2. VADIUM w wysokości 10% wartość szacowanej ( wywołania ) należy wnieść na konto GOS do dnia 09.01.2023 do godziny 24:00

Nr konta : 46-1240-1268-1111-0010-3860-4109 Pekao SA  w tytule podając: pozycję ruchomości z obwieszczenia, imię i nazwisko oferenta.

a) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
b) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
c) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6. Cena wywoławcza – zgodnie z tabelą ( poz. nr 5 )
7. Oferta winna zawierać:
a) imię i nazwisko oferenta ( nazwę FIRMY ), powinna być złożona w języku polskim, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ PRZETARG na Ciągnik URSUS C-360”
b) Oferowaną cenę i sposób zapłaty.
c) Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym składników majątkowych będących przedmiotem przetargu.
d) Oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem składnika majątkowego.
8. Oferty należy złożyć w sekretariacie Gdańskiego Ośrodka Sportu 80-221 Gdańsk ul. Traugutta 29 I piętro, do dnia 10.01.2023 do godziny 09:00.
9. Organizator przetargu nie określa wzoru oferty oraz oświadczeń. Dokumenty te mogą być złożone w ogólnodostępnej formie lub obowiązującej w danej Firmie.
10. Ofertę z najwyższą ceną uznaje się za wygrywającą.
11. 
Osoba do kontaktu – Stanisław Domagała  tel. 517 806 576 ( w godzinach 8:00 – 14:00 ) e mail stanislaw.domagala@sportgdansk.pl

Zastrzeżenie
Organizatorowi przetargu publicznego przysługuje prawo zamknięcia przedmiotowego przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny

Pliki do pobrania:
1.  Treść ogłoszenia o przetargu publicznym. (.docx 71 kB)
2. Ekspertyza pojazdu (.pdf 4.218 kB)

 

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie