Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej części działek nr 105/2 obręb 86 i 1/38 obręb 273, położonej przy Kąpielisku Gdańsk Stogi, ul. Wydmy 1 w Gdańsku wraz z posadowionymi na niej zabudowaniami z przeznaczeniem na działalności: gastronomiczno-noclegową, handlową, sportowo-rekreacyjną oraz inne działalności towarzyszące na okres 25 lat.

Minimalna stawka czynszu za m2 gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 1,23 zł za m2/ miesiąc (netto)

Termin i miejsce przetargu: 20 października 2023 r. godz. 10:00 Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, przy ul. Traugutta 29 do dnia 17 października 2023 r. do godz. 10:00.

Wadium w wysokości 117.662,00 zł należy wnieść przelewem na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 w terminie 3 dni przed wyznaczoną datą i godziną przetargu.

Regulamin przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej wraz z załącznikami umieszczony jest na tablicach ogłoszeń Gdańskiego Ośrodka Sportu i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej Gdańskiego Ośrodka Sportu www.sportgdansk.pl.

Nieruchomość do dnia 31 grudnia 2023 r. jest objęta dzierżawą na rzecz „PLAŻA” Eugeniusz Damps, Roman Miszk, Jarosław Płotka Spółka Cywilna, 80-958 Gdańsk, ul. Siennicka 25, NIP 5832974270, REGON 220337893.

Zawarcie umowy nastąpi w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach Przetargu. Natomiast wydanie nieruchomości nastąpi nie wcześniej niż 1 stycznia 2024 roku i nie później niż do dnia 28 lutego 2024 r.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dyrektor może odwołać Przetarg z ważnych powodów, podając niezwłocznie informację o odwołaniu Przetargu i jego przyczynach do publicznej wiadomości.


Dokumenty do pobrania – 22,1 MB.zip

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie