Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

 

informuje, że przeznacza w najem godziny publiczne na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku w ramach aktywności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2023/2024 od dnia 1 września 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku. 

Podmiotami upoważnionymi do korzystania w ramach godzin publicznych i dopuszczonymi do  udziału w Konkursie Ofert są:

  1. Gdańskie szkoły publiczne niebędące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska i niepubliczne (podstawowe i ponadpodstawowe) na zajęcia z zakresu wychowania fizycznego,
  2. Uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, w zakresie podejmowanych przez w/w podmioty działań na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży do juniora włącznie,
  3. Szkoły i placówki oświatowe będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 17 sierpnia 2023 r. do godz. 10:00.

Warunki najmu godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS, Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Konkursu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.


Dokumenty do pobrania – 4,13 MB.zip

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie