Informacja o przetargu publicznym sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego – samochód osobowy Citroen Berlingo oraz QUAD YAMAHA Grizzly

Informacja o przetargu publicznym

 1. Organ przeprowadzający przetarg publiczny – GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU, 80-221 GDAŃSK, UL. TRAUGUTTA 29.
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego – GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU, 80-221 GDAŃSK, UL. TRAUGUTTA 29. – sala konferencyjna 1 piętro
 3. Rodzaj, typy oraz ilość składników rzeczowych majątku ruchomego, będących przedmiotem przetargu.
LP. NAZWA RUCHOMOŚCI LICZBA SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 2 3 4 5
1 Pojazd typu QUAD

Marka  – YAMAHA

Model – Grizzly

Rodzaj – motocykle

Grupa – czterokołowce

Nr rej GD 736P

Rok produkcji 2016

VIN SY4AMA8W0F0501331

1 4.400,00 zł 4.400,00 zł
2 Pojazd – samochód

Model – Berlingo 1,6 16V HDI MR 03

Wersja – Multispace+

Nr rej. GD 0977N

Rok prod. – 2008

VIN – VF7GJ9HXC8J046532

1 5.900,00 zł 5.900,00 zł
 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć składniki rzeczowe majątku ruchomego będące przedmiotem sprzedaży – pojazdy można oglądać w okresie 04.05.2021 – 14.05.2021 w następujących lokalizacjach:

– QUAD YAMAHA Grizzly – Przystań jachtowa Gdańskiego Ośrodka Sportu, 80-627 Gdańsk, ul. Tamka 17

– samochód osobowy Citroen Berlingo –-  baza techniczna Gdańskiego Ośrodka Sportu, 80-812 Gdańsk, ul. Zielonogórska 4

 1. VADIUM w wysokości 10% wartość szacowanej ( wywołania ) należy wnieść na konto GOS do dnia 17.05.2021 do godziny 24:00

Nr konta : 46-1240-1268-1111-0010-3860-4109 Pekao SA  w tytule podając: pozycję ruchomości z obwieszczenia, imię i nazwisko oferenta.

 1. a) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 2. b) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 3. c) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Cena wywoławcza – zgodnie z tabelą w pkt nr 3
 5. Oferta winna zawierać:
 6. a) imię i nazwisko oferenta ( nazwę FIRMY ), powinna być złożona w języku polskim, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ PRZETARG na …………………………………………………..” ( tu należy wymienić składniki majątku ruchomego, które zamierza kupić osoba stająca do przetargu).
 7. b) Oferowaną cenę i sposób zapłaty.
 8. c) Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym składników majątkowych będących przedmiotem przetargu.
 9. d) Oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem składnika majątkowego.
 10. Oferty należy złożyć w sekretariacie Gdańskiego Ośrodka Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, 1 piętro do dnia 18.05.2021 do godziny 11:00.
 11. Organizator przetargu nie określa wzoru oferty oraz oświadczeń. Dokumenty te mogą być złożone w ogólnodostępnej formie lub obowiązującej w danej Firmie.
 12. Ofertę z najwyższą ceną uznaje się za wygrywającą.

Ekspertyzy pojazdów  dostępne są na stronie www.sportgdansk.pl  w zakładce – przetargi – dzierżawy – konkursy ofert:

Osoba do kontaktu – Marek Lenard tel. 517-806-529 e mail marek.lenard@sportgdansk.pl


Zastrzeżenie

Organizatorowi przetargu publicznego przysługuje prawo zamknięcia przedmiotowego przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.