Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

2017/S 209-435177

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

*AKTUALIZACJA: 06.12.2017:

Informacja z publicznego otwarcia ofert

 * AKTUALIZACJA: 14.11.2017:

Treść zapytań złożonych przez Wykonawców i udzielonych odpowiedzi

* AKTUALIZACJA 13.11.2017:

Załączniki do wzoru umowy

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2. Instrukcja Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

3. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Załączniki do poszczególnych części zamówienia:

1) część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego

2) część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14

3) część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego

Dyrektywa 2004/18/WE
I.1) Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gdański Ośrodek Sportu Traugutta 29

Punkt kontaktowy: Piotr Ruta

80-221 Gdańsk

Polska

Tel.: +48 583207405 E-mail: piotr.ruta@sportgdansk.pl Faks: +48 583207405 Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.sportgdansk.pl Adres profilu nabywcy: www.sportgda-bip.noveo3.hekko24.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:

Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29

Osoba do kontaktów: Piotr Ruta

80-221 Gdańsk

Polska

Tel.: +48 583207405

E-mail: piotr.ruta@sportgdansk.pl

Faks: +48 583207405

Adres internetowy: www.sportgdansk.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

Gdański Ośrodek Sportu

ul. Traugutta 29, Sekretariat (I piętro)

80-221 Gdańsk Polska

Adres internetowy: www.sportgdansk.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: gminna jednostka budżetowa

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: sport

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II,1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalniach Gdańskiego Ośrodka Sportu w 2018 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi

Kategoria usług: nr 27: Inne usługi Kod NUTS

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

1.  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalniach Gdańskiego Ośrodka Sportu w 2018 roku.

2.  Przedmiot zamówienia obejmuje trzy części, odpowiednio:

a) część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13,

b) część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14

c) część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28.

3.  Świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad osobami przebywającymi w wodzie odbywać się będzie:

a) w okresie od dnia 01.01.2018 roku, lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia 31.12.2018 roku,
b) codziennie we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem świąt określonych w ustawie z dnia 18.1.1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 90)w godzinach, odpowiednio:

część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13

a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00,

b) w sobotę i niedzielę – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00.
część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14

a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od godz. 6:20 do godz. 22:00,

b) w sobotę i niedzielę – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00.
część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28

a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od godz. 6:20 do godz. 22:00,

b) w sobotę i niedzielę – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00.

4.  W związku z tym, że czynności określone przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. czynności wykonywane przez osoby pełniące obowiązki ratownika wodnego na pływalni, polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1666 z późn. zm) Zamawiający wymaga (zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp), aby te osoby były zatrudnione przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. Wykonawca składając ofertę musi zadeklarować, że wszystkie osoby które będą pełniły obowiązki ratownika wodnego na pływalni będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony we Wzorze Umowy, który stanowi zał. nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71317200

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres:

Podana poniżej wartość szacunkowa zamówienia w kwocie 1 750 320 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej Pzp), w kwocie 583 440 PLN.

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 750 320 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak

II.3) Czas trwania zamówienia  lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2018

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1

Nazwa: Pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13

1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni przy ulicy Chałubińskiego 13. Pływalnia obejmuje trzy niecki:

a) jedną o długości 25,03 m i szerokości 12,5 m oraz głębokości od 1,45 m do 1,85 m

b) dwie, każda o długości 12,5 m i szerokości 6,25 m oraz głębokości od 0,9 m do 1,2 m.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71317200

3) Wielkość lub zakres Usługa będzie świadczona:

1) W okresie od dnia 1.1.2018 roku, lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia 31.12.2018 roku.

2)  Codziennie we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem świąt określonych w ustawie z dnia 18.1.1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 90) w godzinach, odpowiednio:

a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00,

b) w sobotę i niedzielę – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00.

3) Usługa nie będzie realizowana w związku z przerwą technologiczną w okresie wakacyjnym 2018 roku, która będzie trwała 8 tygodni.

Podana poniżej wartość szacunkowa zamówienia w kwocie 780 300 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej Pzp), w kwocie 260 100 PLN.

Szacunkowa wartość bez VAT: 780 300 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2018

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj.

260 100 PLN, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług. Udzielenie zamówienia odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.

Wykonawca składając ofertę musi zadeklarować, że wszystkie osoby które będą pełniły obowiązki ratownika wodnego na pływalni będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Część nr: 2

Nazwa: Pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14

1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni przy ulicy Siedleckiego 14. Pływalnia obejmuje dwie niecki i wannę z hydromasażem, odpowiednio:

a)  jedna niecka o długości 25 m i szerokości 12,50 m oraz głębokości od 1,1 m do 1,8 m oraz głębokości od 1,1 m do 1,22 m z atrakcjami wodnymi: masaż ścienny 3 stanowiska po 2 dysze, masaż karku szeroki, masaż karki wąski, gejzer, ławeczka masażu powietrznego 3 stanowiska, zwana dalej „Niecką sportowo-rekreacyjną”,

b) jedna niecka o długości 12,50 m i szerokości 5 m oraz głębokości od 0,8 m do 0,9 m, kształt nieregularny z atrakcjami wodnymi: masaż karku szeroki, masaż karku wąski, wraz z wanną z hydromasażem o średnicy 2,2 m oraz głębokości od 0,65 m do 0,85 m, zwana dalej „Niecką rekreacyjną”.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71317200

3) Wielkość lub zakres Usługa będzie świadczona:

1)  W okresie od dnia 1.1.2018 roku, lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia 31.12.2018 roku.

2) Codziennie we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem świąt określonych w ustawie z dnia 18.1.1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 90) w godzinach, odpowiednio:

a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od godz. 6:20 do godz. 22:00,

b) w sobotę i niedzielę – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00.

3) Usługa nie będzie realizowana w związku z przerwą technologiczną w okresie wakacyjnym 2018 roku, która będzie trwała od 2 do 3 tygodni.

Podana poniżej wartość szacunkowa zamówienia w kwocie 471 510 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej Pzp), w kwocie 157 170 PLN.

Szacunkowa wartość bez VAT: 471 510 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2018

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj.

157 170 PLN, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług. Udzielenie zamówienia odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.

Wykonawca składając ofertę musi zadeklarować, że wszystkie osoby które będą pełniły obowiązki ratownika wodnego na pływalni będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Część nr: 3

Nazwa: Pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28

1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni przy ulicy Stryjewskiego 28.

Pływalnia obejmuje dwie niecki i wannę z hydromasażem, odpowiednio:

a) jedna niecka o długości 25 m i szerokości 12,50 m oraz głębokości od 1,1 m do 1,8 m oraz głębokości od 1,1 m do 1,22 m z atrakcjami wodnymi: masaż ścienny 3 stanowiska po 2 dysze, masaż karku szeroki, masaż karki wąski, gejzer, ławeczka masażu powietrznego 3 stanowiska, zwana dalej „Niecką sportowo-rekreacyjną”,

b) jedna niecka o długości 12,50 m i szerokości 5 m oraz głębokości od 0,8 m do 0,9 m, kształt nieregularny z atrakcjami wodnymi: masaż karku szeroki, masaż karku wąski, wraz z wanną z hydromasażem o średnicy 2,2 m oraz głębokości od 0,65 m do 0,85 m, zwana dalej „Niecką rekreacyjną”.

W chwili ogłaszania niniejszego przetargu pływalnia jest w trakcie budowy, co oznacza, że termin świadczenia usługi może ulec zmianie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71317200

3) Wielkość lub zakres Usługa będzie świadczona:

1) W okresie od dnia 1.1.2018 roku, lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia 31.12.2018 roku.

2)  Codziennie we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem świąt określonych w ustawie z dnia 18.1.1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 90) w godzinach, odpowiednio:

a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od godz. 6:20 do godz. 22:00,

b) w sobotę i niedzielę – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00.

Zamawiający nie planuje przerwy technologicznej.

Podana poniżej wartość szacunkowa zamówienia w kwocie 498 510 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej Pzp), w kwocie 166 170 PLN.

Szacunkowa wartość bez VAT: 498 510 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2018

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj.

166.170,00 PLN, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług. Udzielenie zamówienia odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Wykonawca składając ofertę musi zadeklarować, że wszystkie osoby które będą pełniły obowiązki ratownika wodnego na pływalni będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)  Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w wysokości zależnej od części zamówienia, odpowiednio:

część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13 – 15 000 PLN

część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14 – 9 000 PLN

część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28 – 9 000 PLN,

Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:

a)  pieniądzu,

b) cporęczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 359 z późn. zm.).

III.1.2)  Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki płatności:

a) Termin płatności – min. 14 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury VAT, potwierdzającej wykonanie usługi.

b) Sposób rozliczenia – rozliczenie wynagrodzeniem kosztorysowym (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na podstawie:

– ilości godzin świadczenia usługi,

– ryczałtowej cen jednostkowej za 1 godzinę świadczenia usługi.

c) Waluta rozliczenia – płatność w złotych polskich.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego  lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia  może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.

Wykonawca potwierdzi brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp, jeżeli złoży pisemne oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.

Odnośnie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 1 Pzp) Wykonawca zobowiązany jest posiadać uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Odnośnie warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt. 2 Pzp) Wykonawca, składa:

1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc

przed upływem termin składania ofert, na kwotę określoną przez Zamawiającego odpowiednio dla części zamówienia,

2) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, odpowiednio dla części zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, odpowiednio dla części zamówienia, jeżeli:
część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000 PLN, oraz

2)  posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 100 000 PLN
część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300 000 PLN, oraz
2)  posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 50 000 PLN
część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300 000 PLN, oraz

2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 50 000 PLN

III.2.3)  Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie doświadczenia Wykonawcy, Wykonawca składa:

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 6 do SIWZ)

Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, Wykonawca, składa:

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.(Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 7 do SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie:

1) doświadczenia Wykonawcy, wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, usługi ratownicze i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni, odpowiednio dla części:

część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13

dwóch nieckach, każda o długości co najmniej 12,0 metrów lub 100 metrów kwadratowych powierzchni lustra wody, łącznie przez okres co najmniej 2.000 godzin,
część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14

dwóch nieckach, każda o długości co najmniej 12,0 metrów lub 100 metrów kwadratowych powierzchni lustra wody, łącznie przez okres co najmniej 2.000 godzin,
część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28

dwóch nieckach, każda o długości co najmniej 12,0 metrów lub 100 metrów kwadratowych powierzchni lustra wody, łącznie przez okres co najmniej 2.000 godzin,

2) w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia udokumentuje, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z których każda posiada kwalifikacje umożliwiające pełnienie obowiązków ratownika wodnego oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji ratownika wodnego w wymiarze odpowiednio dla części:

część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13

co najmniej 12 (dwunastoma) ratownikami wodnymi, każdy z doświadczeniem w pełnieniu funkcji ratownika wodnego w wymiarze co najmniej 300 godzin
część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14

7 (siedmioma) ratownikami wodnymi, każdy z doświadczeniem w pełnieniu funkcji ratownika wodnego w wymiarze co najmniej 300 godzin

część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28

7 (siedmioma) ratownikami wodnymi, każdy z doświadczeniem w pełnieniu funkcji ratownika wodnego w wymiarze co najmniej 300 godzin.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.3)  Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1)  Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)  Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania  ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV. 2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Doświadczenie zespołu osób przewidzianych do realizacji zamówienia.   Waga   30

3. Dodatkowe kwalifikacje osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Waga   10

IV 2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV. 3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP1/282/15/2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 6.12.2017 – 11:00

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

6.12.2017- 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV. 3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV. 3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 6.12.2017 – 11:30 Miejscowość:

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 I p. (Sala Konferencyjna)

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)   Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: III kwartał 2018 roku.

VI.2)   Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)   Informacje dodatkowe

Zamawiający – na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp – najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona),nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.(tak zwana PROCEDURA ODWRÓCONA)

W celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania – Wykonawca składa:

1)  Oświadczenie Wykonawcy w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), które wstępnie potwierdza spełniania warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

(Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 2 do SIWZ, tj. edytowalną wersją Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia)

1a) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty potwierdzające oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Uwaga:

1. W JEDZ w części IV: Kryteria Kwalifikacji, Zamawiający oczekuje wypełnienia sekcji a, co oznacza, że Wykonawca nie musi wypełniać sekcji od A do D.

2.  Zamawiający informuje, że instrukcja wypełnienia JEDZ zamieszczona jest na stronie: www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium Wiedzy/Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Instrukcja w formacie pdf. będzie do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego.

1) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: www.sportgdansk.pl, informacji dotyczących firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Uwaga:

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej – na wezwanie Zamawiającego – składa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 10 dni), aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa:

Odnośnie warunku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 1 Pzp), Wykonawca składa: Decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego.

Odnośnie warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt. 2 Pzp) Wykonawca, składa:

1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę określoną przez Zamawiającego odpowiednio dla części zamówienia,

2) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, odpowiednio dla części zamówienia.

Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie doświadczenia Wykonawcy, Wykonawca składa:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 6 do SIWZ).

Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, Wykonawca, składa:

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.(Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 7 do SIWZ).

Na potwierdzenie brak podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawca składa:

1) Oświadczenie Wykonawcy o tym, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, pkt. 14 i pkt. 21 ( wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert – tak, jak dla podmiotów zagranicznych),

4) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

5) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy ani nie ogłoszono jego upadłości.

Uwaga:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1) Zamiast dokumentu określonego § 5 pkt. 1 rozporządzenia o dokumentach (który Zamawiający wskazał w pkt. 4.2.2.3 ppkt. 3) części I SIWZ – Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Zamiast dokumentu określonego w § 5 pkt.4 rozporządzenia o dokumentach (który Zamawiający wskazał w pkt. 4.2.2.3 ppkt. 5) części I SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 ust. 1 rozporządzenia o dokumentach (który Zamawiający wskazał w pkt. 4.2.2.3 ppkt. 3) części I SIWZ, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o dokumentach, w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

ZASADY OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW STAWIANYCH WYKONAWCOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O ZAMÓWIENIE

1. Ocena spełniania warunków odbywa się:

a) w systemie zero-jedynkowym, tzn. spełnia lub nie spełnia,

b) na podstawie oświadczenia złożonego w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – aktualnego na dzień składania ofert – o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

3)  na podstawie oświadczeń lub dokumentów – aktualnych na dzień ich złożenia – potwierdzających okoliczności wskazane w JEDZ.

2. W przypadku, gdy Wykonawcy – zgodnie z art. 23 Pzp – wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, odpowiednio:

1) Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.

2) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1b Pzp odbywa się według następujących zasad, odpowiednio:

a) warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – musi zostać spełniony co najmniej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej – może zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (można sumować sytuacje ekonomiczne lub finansowe poszczególnych wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

c) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy – musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (nie sumuje się doświadczenia poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie),
f) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie kwalifikacji osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – może zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (można sumować kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

3. W przypadku, gdy Wykonawca – zgodnie z art. 22a Pzp przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1b Pzp – polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu stosuje się zasady określone w pkt. 2. Wykonawca w ofercie składa dokumenty tego podmiotu dotyczące:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) określenia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których

wskazane zdolności dotyczą,

w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

Wykonawca w tym celu może przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu – wystawione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu składającego zobowiązanie – zawierające co najmniej informacje wskazane powyżej (od lit.a) do lit.d.)

Uwaga:

1) Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, w zakresie doświadczenia, na zdolnościach innego podmiotu jeśli podmiot ten zrealizuje usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku podmiot ten zobowiązany będzie do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania, w takim samym zakresie w jaki Zamawiający wymagał od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

2) Na Wykonawcy – zgodnie z art. 6 KC w związku z art. 14 ust. 1 PZP – spoczywa dowód, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami na potrzeby realizacji zamówienia.

4. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zmówienia zobowiązany jest do wykazania, odrębnie dla każdej z części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, spełnienia warunków dotyczących:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

2) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie kwalifikacji osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

Oznacza to, że Wykonawca nie może się posłużyć tymi samymi zasobami do wykazania spełniania warunku dla więcej niż jednej części zamówienia. Jednakże w przypadku, gdy Wykonawca – przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w odniesieniu do więcej niż jednej części zamówienia – powołuje się na te same sytuacje lub zdolności, o których mowa w ppkt. 1 lub ppkt. 2, Zamawiający będzie je weryfikował w odniesieniu do droższej części zamówienia.

5. W przypadku wykazywania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia można posłużyć się doświadczeniem nabytym w ramach Konsorcjum, wyłącznie w zakresie, który był faktycznie realizowany przez danego członka Konsorcjum.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587800 VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy przysługuje środek ochrony prawnej w postaci odwołania, jeżeli Wykonawca ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie, w zależności od tego czego dotyczy, wnosi się w terminie, odpowiednio:

1)  w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu,

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawą wniesienia odwołania – jeżeli odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w ppkt 1

i ppkt 2.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,

iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Zamawiający informuje, że środki ochrony prawnej określone zostały określone w Dziale VI Pzp w Rozdziale 2 – Odwołanie.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587701 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27.10.2017

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie