Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
2019/S 012-024143
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

*AKTUALIZACJA:20.02.2019
Pismo nr 4 – informacja z publicznego otwarcia ofert w dniu 20.02.2019 roku o godz. 10:30 (.pdf 1,18 MB)
*AKTUALIZACJA: 01.02.2019
Pismo nr 2 – zmiana treści SIWZ (.pdf 686 kB)
*AKTUALIZACJA: 23.01.2019
Treść ogłoszenia o sprostowaniu ogłoszenia o zamówienia opublikowana w DUUE (.pdf 69kB)
*AKTUALIZACJA: 21.01.2019
Pismo nr 1 – zmiana treści SIWZ (.pdf 704 kB)
Aktualna wersja Formularza Oferty dla części nr 4 – pływalnia przy ulicy Smoleńskiej 6/8 (.doc 101 kB)
Treść ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu przesłana do DUUE (.pdf 54 kB)
*DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (.pdf 998 kB)
2. Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (.pdf 111 kB)
3. Wzór Umowy z załącznikami (.zip 12.270 MB)
4. Jednolity Europejski Dokument zamówienia  (.zip 83 kB)
5. Jednolity Europejski Dokument zamówienia  (.doc 186 kB)
6. Instrukcja wypełniania JEDZ (.pdf 1.156 MB)
7. Klucz publiczny (.zip 1 kB)
Załączniki do SIWZ dla poszczególnych części zamówienia:
część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13 (.zip 303 kB)
część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14 (.zip 303 kB)
część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28 (.zip 303 kB)
część nr 4 – pływalnia przy ulicy Smoleńskiej 6/8 (.zip 303 kB)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdański Ośrodek Sportu
Traugutta 29
Gdańsk
80-221
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Ruta
Tel.: +48 583207405
E-mail: piotr.ruta@sportgdansk.pl
Faks: +48 583207405
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sportgdansk.pl 
Adres profilu nabywcy: www.sportgda-bip.noveo3.hekko24.pl/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.sportgdansk.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/GOS
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: gminna jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: sport

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalniach Gdańskiego Ośrodka Sportu od 24.3.2019 r. do dnia 31.12.2019
r.
Numer referencyjny: ZP1/282/1/2019
II.1.2)Główny kod CPV
71317200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na następujących pływalniach, odpowiednio: część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13, część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14, część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28, część nr 4– pływalnia przy ulicy Smoleńskiej 6/8. Świadczenie w/w usług nastąpi w okresie od dnia 24.3.2019 r., lub dnia następnego po zawarciu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia 31.12.2019 r.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony we Wzorze Umowy, który stanowi zał. nr 4 do SIWZ.
Podana poniżej szacunkowa całkowita wartość w kwocie 1.953.840,00 PLN zawiera wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwocie 651 280,00 PLN.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 953 840.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr 1 – Pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71317200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Chałubińskiego 13, Gdańsk
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni przy ulicy Chałubińskiego 13.
Świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad osobami przebywającymi w wodzie odbywać się będzie na poniżej określonych warunkach.
1) W okresie od dnia 24.3.2019 roku, lub dnia następnego po zawarciu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia 31.12.2019 roku.
2) Codziennie we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem świąt określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 90) w godzinach, odpowiednio:
a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od godz. 6:00 do godz. 22:00,
b) w sobotę i niedzielę – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00.
W czasie otwarcia pływalni na jednej zmianie musi pracować: minimum 4 ratowników wodnych, pełniących dyżur w wyznaczonych strefach hali basenowej. Usługa nie będzie
realizowana w związku z przerwą technologiczną w okresie wakacyjnym 2019 roku, która będzie trwała: 8 tygodni.
Prognozowana ilość godzin świadczenia usługi: 3.424 godziny na każdej z niecek. Pływalnia obejmuje trzy niecki, odpowiednio:
a) jedną o długości 25,03 m i szerokości 12,5 m oraz głębokości od 1,45 m do 1,85 m
b) dwie, każda o długości 12,5 m i szerokości 6,25 m oraz głębokości od 0,9 m do 1,2 m
W związku z tym, że czynności określone przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. czynności wykonywane przez osoby pełniące obowiązki ratownika wodnego na pływalni, polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 917 z późn. zm.) Zamawiający wymaga (zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp), aby te osoby były zatrudnione przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. Wykonawca składając ofertę musi zadeklarować, że wszystkie osoby które będą pełniły obowiązki ratownika wodnego na pływalni będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony we Wzorze Umowy, który stanowi zał. nr 4 do SIWZ.
Mając na uwadze dyspozycję art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Istotne zmiany postanowień umownych Zamawiający zamieścił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie zespołu osób przewidzianych do realizacji zamówienia / Waga: 30.00
Kryterium jakości – Nazwa: Dodatkowe kwalifikacje osób przewidzianych do realizacji zamówienia / Waga: 10.00
Cena – Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 719 040.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 24/03/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Podana powyżej wartość szacunkowa zamówienia w kwocie: 719 040,00 PLN zawiera wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwocie: 239 680,00 PLN, które zostaną udzielone zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr 2 – Pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71317200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Siedleckiego 14, Gdańsk
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni przy ulicy Siedleckiego 14.
Świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad osobami przebywającymi w wodzie odbywać się będzie na poniżej określonych warunkach.
1) W okresie od dnia 24.03.2019 roku, lub dnia następnego po zawarciu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia 31.12.2019 roku.
2) Codziennie we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem świąt określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 90) w godzinach, odpowiednio:
a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od godz. 6:20 do godz. 22:00,
b) w sobotę i niedzielę – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00.
W czasie otwarcia pływalni na jednej zmianie musi pracować: minimum 2 ratowników wodnych, pełniących dyżur w wyznaczonych strefach hali basenowej
Usługa nie będzie realizowana w związku z przerwą technologiczną w okresie wakacyjnym 2019 roku, która będzie trwała: 4 tygodnie.
Prognozowana ilość godzin świadczenia usługi: 3.920 godziny na każdej z niecek. Pływalnia obejmuje dwie niecki i wannę z hydromasażem, odpowiednio:
a) jedna niecka o długości 25 m i szerokości 12,50 m oraz głębokości od 1,1 m do 1,8 m oraz głębokości od 1,1 m do 1,22 m z atrakcjami wodnymi: masaż ścienny 3 stanowiska po 2
dysze, masaż karku szeroki, masaż karki wąski, gejzer, ławeczka masażu powietrznego 3 stanowiska, zwana dalej „Niecką sportowo-rekreacyjną”,
b) jedna niecka o długości 12,50 m i szerokości 5 m oraz głębokości od 0,8 m do 0,9 m, kształt nieregularny z atrakcjami wodnymi: masaż karku szeroki, masaż karku wąski, wraz z wanną z hydromasażem o średnicy 2,2 m oraz głębokości od 0,65 m do 0,85 m, zwana dalej „Niecką rekreacyjną”.
W związku z tym, że czynności określone przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. czynności wykonywane przez osoby pełniące obowiązki ratownika wodnego na pływalni, polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 z późn.zm) Zamawiający wymaga (zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP), aby te osoby były zatrudnione przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. Wykonawca składając ofertę musi zadeklarować, że wszystkie osoby które będą pełniły obowiązki ratownika wodnego na pływalni będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony we Wzorze Umowy, który stanowi zał. nr 4 do SIWZ
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie zespołu osób przewidzianych do realizacji zamówienia / Waga: 30.00
Kryterium jakości – Nazwa: Dodatkowe kwalifikacje osób przewidzianych do realizacji zamówienia / Waga: 10.00
Cena – Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 411 600.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 24/03/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Podana powyżej wartość szacunkowa zamówienia w kwocie: 411.600,00 PLN zawiera wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwocie: 137.200,00 PLN, które zostaną udzielone zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71317200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Stryjewskiego 28, Gdańsk
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni przy ulicy Stryjewskiego 28.
Świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad osobami przebywającymi w wodzie odbywać się będzie na poniżej określonych warunkach.
1) W okresie od dnia 24.03.2019 roku, lub dnia następnego po zawarciu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia 31.12.2019 roku.
2) Codziennie we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem świąt określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 90) w godzinach, odpowiednio:
a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od godz. 6:20 do godz. 22:00,
b) w sobotę i niedzielę – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00.
w czasie otwarcia pływalni na jednej zmianie musi pracować: minimum 2 ratowników wodnych, pełniących dyżur w wyznaczonych strefach hali basenowej
Usługa nie będzie realizowana w związku z przerwą technologiczną w okresie wakacyjnym 2019 roku, która będzie trwała: 4 tygodnie.
Prognozowana ilość godzin świadczenia usługi: 3.920 godziny na każdej z niecek. Pływalnia obejmuje dwie niecki i wannę z hydromasażem, odpowiednio:
a) jedna niecka o długości 25 m i szerokości 12,50 m oraz głębokości od 1,1 m do 1,8 m oraz
Głębokości od 1,1 m do 1,22 m z atrakcjami wodnymi: masaż ścienny 3 stanowiska po 2 dysze, masaż Karku szeroki, masaż karki wąski, gejzer, ławeczka masażu powietrznego 3 stanowiska, zwana dalej „Niecką sportowo-rekreacyjną”,
b) jedna niecka o długości 12,50 m i szerokości 5 m oraz głębokości od 0,8 m do 0,9 m, kształt Nieregularny z atrakcjami wodnymi: masaż karku szeroki, masaż karku wąski, wraz z wanną Z hydromasażem o średnicy 2,2 m oraz głębokości od 0,65 m do 0,85 m, zwana dalej „Niecką rekreacyjną”.
W związku z tym, że czynności określone przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. czynności wykonywane przez osoby pełniące obowiązki ratownika wodnego na pływalni, polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 z późn.zm) Zamawiający wymaga (zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP), aby te osoby były zatrudnione przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. Wykonawca składając ofertę musi zadeklarować, że wszystkie osoby które będą pełniły obowiązki ratownika wodnego na pływalni będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony we Wzorze Umowy, który stanowi zał. nr 4 do SIWZ
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie zespołu osób przewidzianych do realizacji zamówienia / Waga: 30.00
Kryterium jakości – Nazwa: Dodatkowe kwalifikacje osób przewidzianych do realizacji zamówienia / Waga: 10.00
Cena – Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 411 600.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 24/03/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Podana powyżej wartość szacunkowa zamówienia w kwocie: 411.600,00 PLN zawiera wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwocie: 137.200,00 PLN, które zostaną udzielone zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr 4 – pływalnia przy Smoleńskiej 6/8
Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71317200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Smoleńska 6/8, Gdańsk
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni przy ulicy Smołeńskiej 6/8.
Świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad osobami przebywającymi w wodzie odbywać się będzie na poniżej określonych warunkach.
1) W okresie od dnia 24.03.2019 roku, lub dnia następnego po zawarciu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia 31.12.2019 roku.
2) Codziennie we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem świąt określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 90) w godzinach,
odpowiednio:
a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od godz. 6:20 do godz. 22:00,
b) w sobotę i niedzielę – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00.
W czasie otwarcia pływalni na jednej zmianie musi pracować: minimum 2 ratowników wodnych, pełniących dyżur w wyznaczonych strefach hali basenowej
Usługa nie będzie realizowana w związku z przerwą technologiczną w okresie wakacyjnym 2019 roku, która będzie trwała: 4 tygodnie.
Prognozowana ilość godzin świadczenia usługi: 3.920 godziny na każdej z niecek.
Pływalnia obejmuje dwie niecki i wannę z hydromasażem, odpowiednio:
a) jedna niecka o długości 25 m i szerokości 12,50 m oraz głębokości od 1,1 m do 1,8 m oraz
Głębokości od 1,1 m do 1,22 m z atrakcjami wodnymi: masaż ścienny 3 stanowiska po 2 dysze, masaż
Karku szeroki, masaż karki wąski, gejzer, ławeczka masażu powietrznego 3 stanowiska, zwana dalej „Niecką sportowo-rekreacyjną”,
b) jedna niecka o długości 12,50 m i szerokości 5 m oraz głębokości od 0,8 m do 0,9 m, kształt
Nieregularny z atrakcjami wodnymi: masaż karku szeroki, masaż karku wąski, wraz z wanną
Z hydromasażem o średnicy 2,2 m oraz głębokości od 0,65 m do 0,85 m, zwana dalej „Niecką rekreacyjną”.
W związku z tym, że czynności określone przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. czynności wykonywane przez osoby pełniące obowiązki ratownika wodnego na pływalni, polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 z późn.zm) Zamawiający wymaga (zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP), aby te osoby były zatrudnione przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. Wykonawca składając ofertę musi zadeklarować, że wszystkie osoby które będą pełniły obowiązki ratownika wodnego na pływalni będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony we Wzorze Umowy, który stanowi zał. nr 4 do SIWZ
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie zespołu osób przewidzianych do realizacji zamówienia / Waga: 30.00
Kryterium jakości – Nazwa: Dodatkowe kwalifikacje osób przewidzianych do realizacji zamówienia / Waga: 10.00
Cena – Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 411 600.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 24/03/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Podana powyżej wartość szacunkowa zamówienia w kwocie: 411.600,00 PLN zawiera wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwocie: 137.200,00 PLN, które zostaną udzielone zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp. Wykonawca potwierdzi brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania, jeżeli złoży oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wstępnie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na wezwanie Zamawiającego złoży dokumenty i oświadczenia: 1) Oświadczenie Wykonawcy o tym, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, pkt. 14 i pkt. 21 (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert – tak, jak dla podmiotów zagranicznych), 4) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 5) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy ani nie ogłoszono jego upadłości. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:1) Zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego – Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji gospodarczej – Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów: informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Odnośnie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 1 PZP), Wykonawca składa:1) Decyzję na wykonywanie ratownictwa wodnego. 2) Decyzję o wpisie do rejestru jednostek współpracujących z systemem: Państwowe Ratownictwo Medyczne.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Odnośnie warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt. 2 Pzp) Wykonawca, składa: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę określoną przez Zamawiającego odpowiednio dla części zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt. 2 Pzp), jeżeli wykaże, że: część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 50 000 PLN część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 25 000 PLN część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 25 000 PLN część nr 4 – pływalnia przy ulicy Smoleńskiej 6/8 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 25 000 PLN.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie doświadczenia Wykonawcy, Wykonawca składa:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
(Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 5 do SIWZ).
Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, Wykonawca, składa:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
(Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 6 do SIWZ)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie doświadczenia Wykonawcy, wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, usługi ratownicze i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni, odpowiednio dla części:
Część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13 dwóch nieckach, każda o długości co najmniej 12,0 metrów lub 100 metrów kwadratowych powierzchni lustra wody, łącznie przez okres co najmniej 1 750 godzin,
Część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14 dwóch nieckach, każda o długości co najmniej 12,0 metrów lub 100 metrów kwadratowych powierzchni lustra wody, łącznie przez okres co najmniej 1 750 godzin,
Część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28 dwóch nieckach, każda o długości co najmniej 12,0 metrów lub 100 metrów kwadratowych powierzchni lustra wody, łącznie przez okres co najmniej 1 750 godzin,
Część nr 4 – pływalnia przy ulicy Smoleńska 6/8 dwóch nieckach, każda o długości co najmniej 12,0 metrów lub 100 metrów kwadratowych powierzchni lustra wody, łącznie przez okres co najmniej 1 750 godzin,
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia udokumentuje, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z których każda posiada kwalifikacje umożliwiające pełnienie obowiązków ratownika wodnego oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji ratownika wodnego w wymiarze odpowiednio dla części:
Część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13 co najmniej 12 (dwunastoma) ratownikami wodnymi, każdy z doświadczeniem w pełnieniu funkcji ratownika wodnego w wymiarze co najmniej 300 godzin
Część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14 7 (siedmioma) ratownikami wodnymi, każdy z doświadczeniem w pełnieniu funkcji ratownika wodnego w wymiarze co najmniej 300 godzin
Część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28 7 (siedmioma) ratownikami wodnymi, każdy z doświadczeniem w pełnieniu funkcji ratownika wodnego w wymiarze co najmniej 300 godzin
Część nr 4 – pływalnia przy ulicy Smoleńska 6/8 7 (siedmioma) ratownikami wodnymi, każdy z doświadczeniem w pełnieniu funkcji ratownika wodnego w wymiarze co najmniej 300 godzin.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
W związku z tym, że czynności określone przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. czynności wykonywane przez osoby pełniące obowiązki ratownika wodnego na pływalni, polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 917 z późn. zm.) Zamawiający wymaga (zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp), aby te osoby były zatrudnione przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. Wykonawca składając ofertę musi zadeklarować, że wszystkie osoby które będą pełniły obowiązki ratownika wodnego na pływalni będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Mając na uwadze dyspozycję art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Wzoru Umowy, tj. Zasady wprowadzania zmian do treści umowy
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/02/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/02/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, POLSKA, Sala Konferencyjna (piętro I)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Październik 2019 r.
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
Zamawiający – na podstawie art. 24aa ust.1 PZP – najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.(TAK ZWANA PROCEDURA ODWRÓCONA)
W Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) – który wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania – Zamawiający w części IV: Kryteria Kwalifikacji oczekuje wypełnienia sekcji α, co oznacza, że Wykonawca nie wypełnia sekcji od A do D.
Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości zależnej od części zamówienia, odpowiednio:
1) część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13 – 14.000,00 PLN, 2) część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14 – 8.000,00 PLN, 3) część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28 – 8.000,00 PLN, 4) część nr 4 – pływalnia przy ulicy Smoleńska 3/8 – 8.000,00 PLN, Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 359 z późn. zm.). Wadium wnoszone w tak zwanych formach niepieniężnych, wskazanych powyżej, wnosi się w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego wraz z ofertą (za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej)
W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: www.sportgdansk.pl, informacji dotyczących firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U.Z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) – co inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe.
W przypadku, gdy Wykonawcy – zgodnie z art. 23 PZP – wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, odpowiednio: 1) Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. 2) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1b PZP odbywa się według następujących zasad, odpowiednio: a) warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – musi zostać spełniony co najmniej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. b) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej – może zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (można sumować sytuacje ekonomiczne lub finansowe poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) c) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy – musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (nie sumuje się doświadczenia poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), d) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie kwalifikacji osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – może zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (można sumować kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy przysługuje środek ochrony prawnej w postaci odwołania, jeżeli Wykonawca ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
Odwołanie, w zależności od tego czego dotyczy, wnosi się w terminie, odpowiednio:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu,
3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawą wniesienia odwołania – jeżeli odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w ppkt. 1 i ppkt. 2.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Zamawiający informuje, że środki ochrony prawnej określone zostały określone w Dziale VI Pzp w Rozdziale 2 – Odwołanie.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/01/2019

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie