Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscypliny sportowe: piłkę nożną mężczyzn, piłkę ręczną mężczyzn, piłkę siatkową mężczyzn i hokej na lodzie mężczyzn.

Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie promocji 2018/S 116-263999

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

* AKTUALIZACJA: 24.07.2018

Informacja z publicznego otwarcia ofer w dniu 23.07.2018 roku o godz. 11:30

* DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

. Treść ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Eurpejskie

Księga standardów identyfikacji wizualnej Miasta Gdańska

Załączniki do SIWZ dla poszczególnych części zamówienia:

część nr 1 – promocja przez piłkę nożną mężczyzn

część nr 2 – promocja przez piłkę ręczną mężczyzn

załączniki_do_SIWZ_piłka_siatkowa_8

załączniki_do_SIWZ_hokej_na_lodzie_8

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

1.1) Nazwa i adresy

Gdański Ośrodek Sportu

Traugutta 29

Gdańsk

80-221

Polska

Osoba do kontaktów: Piotr Ruta

Tel.: +48 583207405

E-mail:piotr.ruta@sportgdansk.pl

Faks: +48 583207405

Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sportgdansk.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.sportgdansk.pl/

1.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

1.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.sportgdansk.pl

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:

Gdański Ośrodek Sportu

ul. Traugutta 29

Gdańsk

80-221

Polska

Osoba do kontaktów: Piotr Ruta Tel.: +48 583207405 E-mail:piotr.ruta@sportgdansk.pl Faks: +48 583207405 Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sportgdansk.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.sportgdansk.pl/profil-nabywcy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres: Gdański Ośrodek Sportu

ul. Traugutta 29, Sekretariat (I piętro)

Gdańsk

80-221

Polska

Osoba do kontaktów: Piotr Ruta Tel.: +48 517806569 E-mail:piotr.ruta@sportgdansk.pl Kod NUTS:

PL634 Adresy internetowe:

Główny adres: www.sportgdansk.pl

1.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: gminna jednostka budżetowa

1.5) Główny przedmiot działalności Inna działalność: sport

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscypliny sportowe:
piłkę nożną mężczyzn, piłkę ręczną mężczyzn, piłkę siatkową mężczyzn i hokej na lodzie mężczyzn
Numer referencyjny: ZP1/282/8/2018

II.1.2) Główny kod CPV 79342200

II.1.3) Rodzaj zamówienia Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscypliny sportowe polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu w terminie od 1.8.2018 roku lub dnia następnego po zawarciu umowy do dnia 20.12.2018 roku.

Podana poniżej wartość szacunkowa zamówienia 11 332 500,00 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej Pzp), o wartości 3 777 500,00 PLN N (łącznie dla wszystkich 4 części zamówienia).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 11 332 500.00 PLN

II.16) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Promocja przez piłkę nożną mężczyzn Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 79342200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

II.2.4) Opis zamówienia:

Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę nożną mężczyzn, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logo Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Ekspozycja logo Miasta Gdańska / Waga: 40 Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/08/2018 Koniec: 20/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.1

3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usługi promocji Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę nożną mężczyzn, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj. 2 842 500,00 PLN, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, tj. przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logo Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Promocja przez piłkę ręczną mężczyzn Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 79342200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

II.2.4) Opis zamówienia:

Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę ręczną mężczyzn, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logo Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Ekspozycja logo Miasta Gdańska / Waga: 40 Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/08/2018 Koniec: 20/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usługi promocji Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę ręczną mężczyzn, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj. 205 000,00 PLN, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, tj. przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logo Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Promocja przez piłkę siatkową Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

79342200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

II.2.4) Opis zamówienia:

Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę siatkową mężczyzn, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logo Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Ekspozycja logo Miasta Gdańska / Waga: 40 Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/08/2018 Koniec: 20/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usługi promocji Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę siatkową mężczyzn, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj. 528 000,00 PLN, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, tj. przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logo Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Promocja przez hokej na lodzie mężczyzn Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 79342200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL634

II.2.4) Opis zamówienia:

Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: hokej na lodzie mężczyzn, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logo Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Ekspozycja logo Miasta Gdańska / Waga: 40 Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/08/2018 Koniec: 20/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usługi promocji Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: hokej na lodzie mężczyzn, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj. 202 000,00 PLN, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, tj. przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logo Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.

Wykonawca wstępnie potwierdzi brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania składając wypełniony JEDZ. Wykonawca, którego ofertę oceniono najwyżej zostanie wezwany do złożenia:

1) Oświadczenia o tym, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1

pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.

2) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, pkt. 14 i pkt. 21, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

4) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

5) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy ani nie ogłoszono jego upadłości.

Uwaga:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Zamiast dokumentu wskazanego w pkt. 3) – Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Zamiast dokumentu wskazanego w pkt. 5) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 ust. 1 rozporządzenia o dokumentach (który Zamawiający wskazał w pkt. 3), składa dokument,

o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o dokumentach, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie doświadczenia Wykonawcy, Wykonawca wstępnie potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu składając wypełniony JEDZ. Wykonawca, którego ofertę oceniono najwyżej zostanie wezwany do złożenia:

Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 4 do SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Odnośnie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie doświadczenia Wykonawcy. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy jeżeli udokumentuje odpowiednio dla danej części zamówienia:

Część nr 1 – promocja przez piłkę nożną mężczyzn:

Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez piłkę nożną mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy/ligi rozgrywkowej.

Część nr 2 – promocja przez piłkę ręczną mężczyzn:

Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez piłkę ręczną mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy/ligi rozgrywkowej.

Część nr 3 – promocja przez piłkę siatkową mężczyzn:

Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez piłkę siatkową mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy/ligi rozgrywkowej.

Część nr 4 – promocja przez hokej na lodzie mężczyzn:

Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez hokej na lodzie mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy/ligi rozgrywkowej.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze Umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 23/07/2018 Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 23/07/2018 Czas lokalny: 11:30 Miejsce:

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sala Konferencyjna (Ip.)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

IV kwartał 2018.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający – na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp – najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (Tak zwana procedura odwrócona, o której mowa w art. 24aa Pzp).

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, Wykonawca, do upływu terminu składania ofert, przesyła przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:promocjaprzezsport@sportgdansk.plzaszyfrowany elektroniczny plik podpisany kwalifikowanym podpisem zawierający Jednolity Europejskie Dokument Zamówienia (JEDZ).

a) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty potwierdzające oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Uwaga:

W JEDZ w części IV: Kryteria Kwalifikacji, Zamawiający oczekuje wypełnienia sekcji a, co oznacza, że Wykonawca nie wypełnia sekcji od A do D.

Zamawiający informuje, że w § III pkt. 2.6 części I SIWZ zamieścił instrukcję składnia JEDZ-A elektronicznie.

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: www.sportgdansk.pl informacji dotyczących firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Uwaga: W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej – na wezwanie Zamawiającego – składa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 10 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, odpowiednio:

1) określone w § X pkt. 4.2.1 części I SIWZ – potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

2) określone w § X pkt. 4.2.2 części I SIWZ – potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w wysokości zależnej od części zamówienia, odpowiednio:

Część nr 1 – promocja przez piłkę nożną mężczyzn: 100 000,00 PLN,

Część nr 2 – promocja przez piłkę ręczną mężczyzn: 10 000,00 PLN,

Część nr 3 – promocja przez piłkę siatkową mężczyzn: 30 000,00 PLN,

Część nr 4 – promocja przez hokej na lodzie mężczyzn: 10 000,00 PLN,

Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).

Zasady oceny spełniania warunków stawianych wykonawcom ubiegającym się o zamówienie Zamawiający określił w § II pkt. 3 części I SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail:odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy przysługuje środek ochrony prawnej w postaci odwołania, jeżeli Wykonawca ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie, w zależności od tego czego dotyczy, wnosi się w terminie, odpowiednio:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w

Terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu,

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawą wniesienia odwołania – jeżeli odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w ppkt. 1 i ppkt. 2.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Zamawiający informuje, że środki ochrony prawnej określone zostały określone w Dziale VI Pzp w Rozdziale 2 – Odwołanie.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587701 E-mail:odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http//www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/06/2018