Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie promocji 2017/S 025-044798 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

AKTUALIZACJA: 13.03.2017

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.03.2017 r.

  • Informacji nie zamieszczono wcześniej z powodu problemów technicznych ze stroną internetową GOS.

* AKTUALIZACJA: 01.03.2017 

Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ_GOS

DOKUMENTY DO POBRANIA: 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

Załączniki do SIWZ dla poszczególnych części zamówienia:

1) część nr 1 – promocja przez piłkę nożną mężczyzn

2) część nr 2 – promocja prze piłkę nożną kobiet

3) część nr 3 – promocja przez piłkę ręczną mężczyzn

4) część nr 4 – promocja przez piłkę ręczną kobiet

5) część nr 5 – promocja przez piłkę siatkową mężczyzn

6) część nr 6 – promocja przez rugby mężczyzn

7) część nr 7 – promocja przez hokej na lodzie mężczyzn

8) część nr 8 – promocja przez tenis stołowy mężczyzn

9) część nr 9 – promocja przez żużel

Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gdański Ośrodek Sportu Traugutta 29 Osoba do kontaktów: Piotr Ruta 80-221 Gdańsk Polska Tel.: +48 583207405 E-mail: piotr.ruta@mosir.gda.plFaks: +48 583207405 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.sportgdansk.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29 Osoba do kontaktów: Piotr Ruta 80-221 Gdańsk Polska Tel.: +48 583207405 E-mail: piotr.ruta@mosir.gda.plFaks: +48 583207405 Adres internetowy: www.mosir.gda.pl Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29, Sekretariat (I piętro) 80-221 Gdańsk Polska I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: gminna jednostka budżetowa I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: sport i rekreacja I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscypliny sportowe: piłkę nożną mężczyzn, piłkę nożną kobiet, piłkę ręczną mężczyzn, piłkę ręczną kobiet, piłkę siatkową mężczyzn, rugby mężczyzn, hokej na lodzie mężczyzn, tenis stołowy mężczyzn i żużel. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe Kod NUTS II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu Promocja Miasta Gdańsk i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscypliny sportowe polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu w terminie od 25.3.2017 lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia: 20.12.2017. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: część nr 1 – promocja przez piłkę nożną mężczyzn część nr 2 – promocja przez piłkę nożną kobiet część nr 3 – promocja przez piłkę ręczną mężczyzn część nr 4 – promocja przez piłkę ręczną kobiet część nr 5 – promocja przez piłkę siatkową mężczyzn część nr 6 – promocja przez rugby mężczyzn część nr 7 – promocja przez hokej na lodzie mężczyzn część nr 8 – promocja przez tenis stołowy mężczyzn część nr 9 – promocja przez żużelZamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, do łącznej wartości 2 057 850 PLN (łącznie dla wszystkich części zamówienia). Podana poniżej wartość szacunkowa zamówienia (łącznie dla wszystkich części zamówienia) 6 173 550 PLN obejmuje wartość zamówień (łącznie dla wszystkich części zamówienia), o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, do łącznej wartości 2 057 850 PLN. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79342200 II.17) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość bez VAT: 6 173 550 PLN II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3) Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie 25.3.2017. Zakończenie 20.12.2017 Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1Nazwa: Promocja prze piłkę nożną mężczyzn 1) Krótki opis Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę nożną mężczyzn, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV) 79342200 3) Wielkość lub zakres Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę nożną mężczyzn w okresie od 25.3.2017 roku lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia: 20.12.2017 roku. Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT w kwocie 3 799 500 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 1 266 500 PLN. Szacunkowa wartość bez VAT: 3 799 500 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Rozpoczęcie 25.3.2017. Zakończenie 20.12.2017 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Zmawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 1 266 500 PLN. Część nr: 2 Nazwa:Promocja przez piłkę nożną kobiet 1) Krótki opis Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę nożną kobiet, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79342200 3) Wielkość lub zakres Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę nożną kobiet w okresie od 25.3.2017 roku lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia: 20.12.2017 roku. Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT w kwocie 237 000 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 79 000 PLN. Szacunkowa wartość bez VAT: 237 000 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lubrozpoczęcia/realizacji zamówienia Rozpoczęcie 25.3.2017. Zakończenie 20.12.2017 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Zmawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 79 000 PLN. Część nr: 3 Nazwa: Promocja przez piłkę ręczną mężczyzn 1) Krótki opis Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę ręczną mężczyzn, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79342200 3) Wielkość lub zakres Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę ręczną mężczyzn w okresie od 25.3.2017 roku lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia: 20.12.2017 roku. Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT w kwocie 446 550 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 148 850 PLN. Szacunkowa wartość bez VAT: 446 550 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lubrozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Zmawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 148 850 PLN. Część nr: 4 Nazwa: Promocja przez piłkę ręczną kobiet 1) Krótki opisPromocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę ręczną kobiet, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV) 79342200 3) Wielkość lub zakres Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę ręczną kobiet w okresie od 25.3.2017 roku lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia: 20.12.2017 roku. Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT w kwocie 315 300 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 105 100 PLN. Szacunkowa wartość bez VAT: 315 300 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Rozpoczęcie 25.3.2017. Zakończenie 20.12.2017 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Zmawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 105 100 PLN. Część nr: 5 Nazwa: Promocja przez piłkę siatkową mężczyzn 1) Krótki opisPromocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę siatkową mężczyzn, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka 2) Sportu.Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79342200 3) Wielkość lub zakres Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: piłkę siatkową mężczyzn w okresie od 25.3.2017 roku lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia: 20.12.2017 roku. Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT w kwocie 540 000 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 180 000 PLN. Szacunkowa wartość bez VAT: 540 000 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Zmawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 180 000 PLN. Część nr: 6 Nazwa: Promocja przez rugby mężczyzn 1) Krótki opis Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: rugby mężczyzn, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79342200 3) Wielkość lub zakres Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: rugby mężczyzn w okresie od 25.3.2017 roku lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia: 20.12.2017 roku. Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT w kwocie 367 500 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 122 500 PLN. Szacunkowa wartość bez VAT: 367 500 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Rozpoczęcie 25.3.2017. Zakończenie 20.12.2017 5) Informacje dodatkowe na temat częścizamówienia Zmawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 122 500 PLN. Część nr: 7 Nazwa: Promocja przez hokej na lodzie mężczyzn 1) Krótki opis Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: hokej na lodzie mężczyzn, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV) 79342200 3) Wielkość lub zakres Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: hokej na lodzie mężczyzn w okresie od 25.3.2017 roku lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia: 20.12.2017 roku. Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT w kwocie 123 000 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 41 000 PLN. Szacunkowa wartość bez VAT: 123 000 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Rozpoczęcie 25.3.2017. Zakończenie 20.12.2017 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Zmawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 41 000 PLN. Część nr: 8 Nazwa: Promocja przez tenis stołowy mężczyzn 1)Krótki opis Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: tenis stołowy mężczyzn, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79342200 3) Wielkość lub zakres Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: tenis stołowy mężczyzn w okresie od 25.3.2017 roku lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia: 20.12.2017 roku. Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT w kwocie 124 500 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 41 500 PLN. Szacunkowa wartość bez VAT: 124 500 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Rozpoczęcie 25.3.2017. Zakończenie 20.12.2017 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Zmawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 41 500 PLN. Część nr: 9 Nazwa: Promocja przez żużel 1) Krótki opis Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: żużel, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79342200 3) Wielkość lub zakres Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscyplinę sportową: żużel w okresie od roku lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia: 20.12.2017 roku. Poniżej podana wartość szacunkowa zamówienia bez VAT w kwocie 220 200 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 73 400 PLN. Szacunkowa wartość bez VAT: 22 020 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Rozpoczęcie 25.3.2017. Zakończenie 20.12.2017 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Zmawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 73 400 PLN. Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.Wadium w wysokości zależnej od części zamówienia, odpowiednio: część nr 1 – promocja przez piłkę nożną mężczyzn: 75 000 PLN, część nr 2 – promocja przez piłkę nożną kobiet: 4 000 PLN, część nr 3 – promocja przez piłkę ręczną mężczyzn: 8 000 PLN,część nr 4 – promocja przez piłkę ręczną kobiet: 6 000 PLN, część nr 5 – promocja przez piłkę siatkową mężczyzn: 9 000 PLN,część nr 6 – promocja przez rugby mężczyzn: 7 000 PLN, część nr 7 – promocja przez hokej na lodzie mężczyzn: 2 000 PLN, część nr 8 – promocja przez tenis stołowy mężczyzn: 2 000 PLN, część nr 9 – promocja przez żużel: 4 000 PLN, Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2000 nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Zapłata regulowana jest przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury VAT. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: III.1.4)Inne szczególne warunki III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp. Wykonawca potwierdzi brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp, jeżeli złoży pisemne oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa III.2.3) Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej odnośnie doświadczenia Wykonawcy w realizacji usług promocji przez dyscyplinę sportowa, Wykonawca: składa oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu w realizacji usług promocyjnych przez dyscyplinę sportową, oraz załącza dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia wykonawcy w zakresie promocji przez dyscyplinę sportową, jeżeli, odpowiednio: część nr 1 – promocja przez piłkę nożną mężczyzn: Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez piłkę nożną mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy/ligi rozgrywkowej, część nr 2 – promocja przez piłkę nożną kobiet:Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez piłkę nożną kobiet podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy/ligi rozgrywkowej, część nr 3 – promocja przez piłkę ręczną mężczyzn: Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez piłkę ręczną mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy/ligi rozgrywkowej, część nr 4 – promocja przez piłkę ręczną kobiet: Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez piłkę ręczną kobiet podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy/ligirozgrywkowej, część nr 5 – promocja przez piłkę siatkową mężczyzn: Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przedupływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługępromocji przez piłkę siatkową mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy/ligi rozgrywkowej,część nr 6 – promocja przez rugby mężczyzn: Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez rugby mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy/ligi rozgrywkowej, część nr 7 – promocja przez hokej na lodzie mężczyzn: Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez hokej na lodzie mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy/ligi rozgrywkowej, część nr 8 – promocja przez tenis stołowy mężczyzn: Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez tenis stołowy mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy/ligi rozgrywkowej. część nr 9 – promocja przez żużel: Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez żużel podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu pierwszej klasy/ligi rozgrywkowej. III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługiInformacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury Rodzaj procedury IV.1.1) Otwarta IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej Cena. Waga 60 Ekspozycja logo. Waga 40IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjneIV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:1/282/2/2017 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 9.3.2017 – 11:00 IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – 11:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom IV. 3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 9.3.2017 – 11:30 Miejscowość: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, sala konferencyjna (I p.) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: I kwartał 2018 roku. VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3) Informacje dodatkowe Wykonawca celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, składa: Oświadczenie Wykonawcy w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), które wstępnie potwierdza spełniania warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 1a) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia lub spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty potwierdzające oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: www.sportgdansk.pl informacji dotyczących firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Uwaga: W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, odpowiednio: 1) Zdolności techniczne lub zawodowe w odnośnie doświadczenia Wykonawcy w realizacji usług promocji przez dyscyplinę sportową. Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu w realizacji usług promocyjnych przez dyscyplinę sportową wraz załączonymi dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Brak podstaw do wykluczenia a) Oświadczenie Wykonawcy o tym, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp. b) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, pkt. 14 i pkt. 21, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. d) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. e) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy ani nie ogłoszono jego upadłości. Uwaga: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu określonego § 5 pkt. 1 rozporządzenia o dokumentach (który Zamawiający wskazał w pkt. 2 lit. c) – Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamiast dokumentu określonego w § 5 pkt.4 rozporządzenia o dokumentach (który Zamawiający wskazał w pkt. 2 lit. e) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 ust. 1 rozporządzenia o dokumentach (który Zamawiający wskazał w pkt. 2 lit. c), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o dokumentach, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zasady oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się: 1) na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 2) w systemie zero-jedynkowym, tzn. spełnia lub nie spełnia. 2. W przypadku, gdy Wykonawcy – zgodnie z art. 23 Pzp – wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, odpowiednio: 1) Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.2) Spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonego w art. 22 ust. 1b Pzp, tj. warunku zdolności technicznej lub zawodowej odnośnie doświadczenia Wykonawcy w realizacji usługpromocji przez dyscyplinę sportową – odbywa się w ten sposób, że musi spełniać go co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (nie sumuje się doświadczenia poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) 3. W przypadku, gdy Wykonawca – zgodnie z art. 22a Pzp przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1b Pzp – polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu stosuje się zasady określone w pkt. 2 ppkt. 2. Wykonawca w ofercie składa dokumenty tego podmiotu dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) określenia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.Wykonawca w tym celu może przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu – wystawione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu składającego zobowiązanie – zawierające co najmniej informacje wskazane powyżej (od lit. a) do lit. d.) Uwaga:Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na zdolnościach innego podmiotu jeśli podmiot ten zrealizuje roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku podmiot ten zobowiązany będzie do złożenia dokumentówpotwierdzających brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania, w takim samym zakresie w jaki Zamawiający wymagał od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie. VI.4) Procedura odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587800 VI.4.2) Składanie odwołań VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587701 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:1.2.2017

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie