prowadzenie tymczasowej organizacji ruchu oraz montaż tablic informacyjnych na potrzeby imprezy

TRIATHLON Gdańsk.

Przedmiot zamówienia: Usługa polegającą na wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu oraz montażu tablic informacyjnych na potrzeby imprezy Triathlon Gdańsk organizowanej przez Gdański Ośrodek Sportu

Ofertę należy:

1)  złożyć w terminie: do dnia: 23.06.2017 do godz. 12:00

2)  złożyć w formie :

a) pisemnej (skrypt) przesłać lub dostarczyć na adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat GOS (Ip.). Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Organizacja ruchu Triathlon Gdańsk

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria: cena – 100 %

Dokumenty do pobrania niezbędne do przygotowania oferty:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia.

2) Wzór oferty

3) Załączniki ( mapki, wzory tablic )

ermin realizacji zamówienia: zgodnie z terminami podanymi w OPZ

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1)    zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,

2)    odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,

3)    zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

4)    żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

2.  Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.  Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:

1)  drogą pisemną na adres GOS 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub

2)  drogą elektroniczną na adres:

marek.lenard@sportgdansk.pl – w sprawach formalnych

marcin.kulik@sportgdansk.pl – w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona: na stronie internetowej GOS: www.sportgdansk.pl w zakładce: menu: zamówienia publiczne do 30.000 euro; rozstrzygnięte postępowania

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie