Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk ul Traugutta 29
Ogłasza przetarg na:

 • Videofilmowanie 3. Gdańsk Maratonu

Przedmiot zamówienia: Usługa polegającą na produkcji oraz przekazie „na żywo” sygnału TV poprzez rejestrowanie w czasie rzeczywistym 3. Gdańsk Maratonu za pomocą minimum 8 kamer zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Ofertę należy:

1) złożyć w terminie: do dnia: 01.03.2017 do godz. 12:00

2) złożyć w formie:
a) pisemnej (skrypt) przesłać lub dostarczyć na adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat GOS (Ip.). Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Videofilmowanie 3. Gdańsk Maratonu 2017 dla GOS.
b) lub w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie .pdf) przesłać na adres e-mail: videofilmowanie2017@sportgdansk.pl

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria: cena – 100 %

Dokumenty do pobrania niezbędne do przygotowania oferty:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia

2) Wzór oferty

3) Projekt umowy

Termin realizacji zamówienia: 09.04.2017.

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1) zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
  2) odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
  3) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
  4) żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 1. Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 1. Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:
  1) drogą pisemną na adres GOS 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub
  2) drogą elektroniczną na adres:
  marek.lenard@sportgdansk.pl – w sprawach formalnych
  radoslaw.szauer@sportgdansk.pldaniel.grzybowski@sportgdansk.pl – w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia
 1. Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona: na stronie internetowej GOS: www.sportgdansk.pl w zakładce: menu: zamówienia publiczne do 30.000 euro; rozstrzygnięte postępowania.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie