Opracowanie oraz uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz planu zabezpieczenia na potrzeby 55. Biegu Westerplatte”

Przedmiot zamówienia:   Wykonanie opracowania oraz uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu podczas 55 Biegu Westerplatte

Ofertę należy:

1)  złożyć w terminie: do dnia: 26.07.2017 do godz. 09:00

2)  złożyć w formie :

a) pisemnej (skrypt) przesłać lub dostarczyć na adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat GOS (Ip.). Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Projekt Bieg Westerplatte 

b)  lub w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie .pdf) przesłać na adres e-mail:

      projektbw2017@sportgdansk.pl

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria: cena – 100 %

Dokumenty do pobrania niezbędne do przygotowania oferty:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia.

2) Wzór oferty

3) Plan biegu

Termin realizacji zamówienia: do 04.08.2017 do godz. 09:00

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1)    zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,

2)    odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,

3)    zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

4)    żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

2.  Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.  Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:

1)  drogą pisemną na adres GOS 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub

2)  drogą elektroniczną na adres:

marek.lenard@sportgdansk.pl – w sprawach formalnych

radoslaw.szauer@sportgdansk.pl – w sprawach dotyczących  opisu przedmiotu zamówienia

4.  Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona: na stronie internetowej GOS: www.sportgdansk.pl w zakładce: menu: zamówienia publiczne do 30.000 euro; rozstrzygnięte postępowania

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie