Dyrektor

Gdańskiego Ośrodka Sportu

80-821 Gdańsk, ul. Traugutta 29

tel. 58 524-18-51

ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę przystanków tramwaju wodnego położonych przy Targu Rybnym ul. Wartka, Zielonym Moście ul. Powroźnicza oraz Muzeum II Wojny Światowej ul. Wiosny Ludów, z przeznaczeniem na turystyczne przewozy pasażerskie oraz usługi przewozowe, na okres 2 lat

Przetarg jest ograniczony do podmiotów, które posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności związanej z wodnym przewozem pasażerskim, bowiem przedmiot dzierżawy może być wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia wskazanej działalności.

Termin i miejsce przetargu (licytacji):  13 maja 2024r., godz. 10:00, Gdańsk ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Minimalne stawki miesięczne netto czynszu za dzierżawę następujących przystanków tramwaju wodnego wynoszą:

  • Przystanek Targ Rybny przy Wartkiej – 5.349,92 zł/mc,

Wadium w wysokości: 16.049,76 zł

  • Przystanek Zielony Most przy ul. Powroźnicza –1. 949,39 zł/mc,

Wadium w wysokości: 5.848,17 zł

  • Przystanek Muzeum II Wojny Światowej przy ul. Wiosny Ludów – 397,47 zł/mc

Wadium w wysokości: 1.192.41 zł

Wadium należy wpłacić na konto w Banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109
najpóźniej na  3 dni przed wyznaczoną datą i godziną przetargu (licytacji).

Informacja o treści § 2 ust. 7-9 Regulaminu:

Przewodniczący Komisji otwierający przetarg informuje uczestników o:

  • podstawowych danych nieruchomości, tj. oznaczeniu i powierzchni nieruchomości oraz jej przeznaczeniu,
  • minimalnych stawkach czynszu miesięcznie (netto) będących przedmiotem Przetargu,
  • wysokości minimalnego postąpienia stawki wywoławczej za dzierżawę przystanków tramwaju wodnego,
  • skutkach uchylenia się od zawarcia Umowy,
  • liczbie osób dopuszczonych do przetargu wymieniając je z imienia i nazwiska (nazwy).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę Uczestników, jeżeli chociaż jeden Uczestnik zaoferuje stawkę czynszu wyższą od stawki wywoławczej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.

Minimalne postąpienie przy ustalaniu stawki czynszu wynosi nie mniej niż 10% stawki wywoławczej miesięcznej zaokrąglonej do pełnych złotych.

Regulamin przetargu na dzierżawę przystanków tramwaju wodnego wraz z załącznikami umieszczony jest na tablicach ogłoszeń Gdańskiego Ośrodka Sportu i Urzędu Miejskiego
w Gdańsku oraz na stronie internetowej Gdańskiego Ośrodka Sportu www.sportgdansk.pl.

Zawarcie umowy nastąpi w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach Przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14),  tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dyrektor może odwołać Przetarg z ważnych powodów, podając niezwłocznie informację o odwołaniu Przetargu i jego przyczynach do publicznej wiadomości.

dokumenty do pobrania

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie