Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-821 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchni 2542 m2,  położonej na terenie Kompleksu Sportowego Traugutta przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk – wjazd od ul. Smoluchowskiego 17, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej na parking samochodowy, na okres do 10 lat.

Minimalna stawka czynszu za 1m2 gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi:

  • 1,40 zł za 1 m2/ miesiąc (netto)  –  za nieruchomość gruntową niezabudowaną przeznaczoną na parking

samochodowy

Termin i miejsce przetargu:  10 stycznia 2019 r., godz. 1000, Gdańsk ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu w sekretariacie  do dnia 07 stycznia 2019 r. do godz. 1000.

Wadium warunkujące udział w przetargu, w wysokości 21.352,80 zł, należy wnieść przelewem na konto w Banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 w terminie do 3 dni przed wyznaczoną datą i godziną przetargu.

Regulamin przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej wraz z załącznikami umieszczony jest na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14),  tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie