Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524 18 51

zaprasza do składania pisemnych ofert na najem lokalu użytkowego Nr 001 Siłownia znajdującego się na terenie Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk przeznaczonego na prowadzenie działalności usługowej związanej ze sportem i rekreacją – w trybie pisemnego konkursu ofert – w drodze zbierania i wyboru ofert, na okres do 3 lat.

– właściciel lokalu         –           Gmina Gdańsk

– administrator lokalu –           Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu w sekretariacie do dnia 02 marca 2022 r., do godz. 1000, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29.

Przeznaczony do wynajmu lokal zajmuje dotychczasowy najemca Dariusz Borcowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Studio Sylwetki Forfit Dariusz Borcowski, Gdańsk”.

Dane lokalu:

– powierzchnia użytkowa  – 262,40 m2,  kubatura 813,44 m3

– opis techniczny: podłączenie energetyczne, wodne i kanalizacyjne, co, wc, szatnia, natryski.

Minimalna stawka czynszu (netto) za 1 m2 /mc  powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi  6,00 zł.

Wadium w wysokości 4.724,00 zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Regulamin konkursu z załącznikami umieszczony jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących konkursu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez wskazania przyczyny.


Dokumenty do pobrania (788 KB. zip)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie