Informacja o przetargu publicznym

 1. Organ przeprowadzający przetarg publiczny – Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29.
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego – Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29– sala konferencyjna 1 piętro 29.02.2024 godzina 11:00.
 3. Rodzaj, typy oraz ilość składników rzeczowych majątku ruchomego, będących przedmiotem przetargu.
LP. NAZWA RUCHOMOŚCI LICZBA SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 2 3 4 5
1 Marka : RENAULT

Model : S 120 MIDLINER

Wersja : S120-09

Rok produkcji 1996

Nr rej GD 3477 W

1 15.000,00 15.000,00

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć składniki rzeczowe majątku ruchomego będące przedmiotem sprzedaży – pojazd można oglądać w okresie 13.02.2024 – 28.02.2024 w godzinach 9:00 – 13:00 w następującej lokalizacji: – stadion żużlowy im. Podleckiego Gdańsk ul Zawodników 1

5. WADIUM w wysokości 10% wartość szacowanej (wywołania) należy wnieść na konto GOS do dnia 28.02.2024 do godziny 24:00

Nr konta : 46-1240-1268-1111-0010-3860-4109 Pekao SA  w tytule podając:

 „Wadium w przetargu publicznym RENAULT MIDLINER S120, GD 3477 W, 1996”

a) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
b) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
c) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Cena wywoławcza – zgodnie z tabelą ( poz. nr 5 )
 1. Oferta winna zawierać:
  • dokładne oznaczenie Oferenta ze wskazaniem pełnych danych identyfikacyjnych, takich jak:
   1. imię i nazwisko lub firma przedsiębiorcy,
   2. adres zamieszkania lub adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, lub adres siedziby podmiotu,
   3. NIP, REGON lub KRS,
   4. nr telefonu,
   5. nr konta bankowego do zwrotu wadium;
  • wskazanie adresu poczty elektronicznej (adres e-mail) Oferenta, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną;
  • oferowaną cenę brutto, nie niższą niż cena wywoławcza;
  • oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z „Regulaminem przetargu publicznego na sprzedaż ruchomego składnika majątkowego Gdańskiego Ośrodka Sportu w postaci polewaczki RENAULT MIDLINER S120 o numerze rejestracyjnym GD 3477 W, rok produkcji 1996” wraz z załącznikami oraz że przyjmuje ten regulamin bez zastrzeżeń;
  • oświadczenie Oferenta, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym Przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń w tym zakresie albo że zrezygnował z oględzin Przedmiotu przetargu przed złożeniem oferty i akceptuje faktyczny stan techniczny i prawny Przedmiotu przetargu;
  • oświadczenie Oferenta, że wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Gdański Ośrodek Sportu – jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdańska (GOS), ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, jako administratora, danych osobowych Oferenta zawartych w Ofercie wraz z załącznikami w celu udziału w Przetargu.
 1. Oferty należy złożyć: w sekretariacie Gdańskiego Ośrodka Sportu 80-221 Gdańsk ul. Traugutta 29 I piętro, do dnia 29.02.2024 do godziny 09:00 w zaklejonej kopercie opatrzonej wyłącznie napisem:

„Przetarg publiczny na sprzedaż RENAULT MIDLINER S120,  GD 3477 W, 1996”.

 1. Organizator przetargu nie określa wzoru oferty oraz oświadczeń. Dokumenty te mogą być złożone w ogólnodostępnej formie lub obowiązującej w danej Firmie.
 2. Ofertę z najwyższą ceną uznaje się za wygrywającą.
 1. Ekspertyza pojazdu i Regulamin przetargu do pobrania:
  Regulamin przetargu (.pdf 81 KB)
  Ekspertyza pojazdu (.pdf 4 MB)

Osoba do kontaktu – Stanisław Domagała  tel. 517 806 576 (w godzinach 8:00 – 14:00), e mail stanislaw.domagala@sportgdansk.pl

Zastrzeżenie: Organizatorowi przetargu publicznego przysługuje prawo zamknięcia przedmiotowego przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie