Informacja o przetargu publicznym

 1. Organ przeprowadzający przetarg publiczny – GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU 80-221 GDAŃSK UL TRAUGUTTA 29.
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego – GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU 80-221 GDAŃSK UL TRAUGUTTA 29. – sala konferencyjna 1 piętro 30.11.2021
 3. Rodzaj, typy oraz ilość składników rzeczowych majątku ruchomego, będących przedmiotem przetargu.
LP. NAZWA RUCHOMOŚCI LICZBA SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA

1

2 3 4

5

1 Samochód osobowy Marka – FORD
Rok produkcji – 2010
Model FT 300 2,2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.0t
Wersja – S Trend
Nr rej. GD 725GY
VIN – WF0SXXBDFSAU73090

1

18.100,00 zł (brutto)

18.100,00 zł ( brutto)

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć składniki rzeczowe majątku ruchomego będące przedmiotem sprzedaży – pojazdy można oglądać w okresie 16.11.2021 – 29.11.2021 w godzinach 9:00 – 14:00 następujących lokalizacjach:

Samochód osobowy FORD TRANSIT –  baza ratownictwa Gdańskiego Ośrodka Sportu  Przystań Jachtowa Tamka 17, 80-627 Gdańsk

 1. VADIUM w wysokości 10% wartość szacowanej ( wywołania ) należy wnieść na konto GOS do dnia 29.11.2021 do godziny 24:00

Nr konta : 46-1240-1268-1111-0010-3860-4109 Pekao SA  w tytule podając: pozycję ruchomości z obwieszczenia, imię i nazwisko oferenta.

 1. a) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 2. b) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 3. c) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Cena wywoławcza – zgodnie z tabelą w pkt nr 3
 5. Oferta winna zawierać:
 6. a) imię i nazwisko oferenta ( nazwę FIRMY ), powinna być złożona w języku polskim, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ PRZETARG na …………………………………………………..” ( tu należy wymienić składniki majątku ruchomego, które zamierza kupić osoba stająca do przetargu).
 7. b) Oferowaną cenę i sposób zapłaty.
 8. c) Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym składników majątkowych będących przedmiotem przetargu.
 9. d) Oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem składnika majątkowego.
 10. Oferty należy złożyć w sekretariacie Gdańskiego Ośrodka Sportu 80-221 Gdańsk ul. Traugutta 29 I piętro, do dnia 30.11.2021 do godziny 11:00.
 11. Organizator przetargu nie określa wzoru oferty oraz oświadczeń. Dokumenty te mogą być złożone w ogólnodostępnej formie lub obowiązującej w danej Firmie.
 12. Ofertę z najwyższą ceną uznaje się za wygrywającą.

Ekspertyza pojazdu do pobrania:  wycena Ford Transit nr rej. GD 725GY

Osoba do kontaktu – Marek Szopiński tel. 506 056 097 ( w godzinach 14:00 – 22:00 ), e mail marek.szopinski@sportgdansk.pl

Zastrzeżenie
Organizatorowi przetargu publicznego przysługuje prawo zamknięcia przedmiotowego przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie