Informacja o przetargu publicznym

 1. Organ przeprowadzający przetarg publiczny – GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU 80-221 GDAŃSK UL TRAUGUTTA 29.
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego – GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU 80-221 GDAŃSK UL TRAUGUTTA 29. – sala konferencyjna 1 piętro 24.11.2021
 3. Rodzaj, typy oraz ilość składników rzeczowych majątku ruchomego, będących przedmiotem przetargu.
LP. NAZWA RUCHOMOŚCI LICZBA SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA

1

2 3 4

5

1 Ciągnik rolniczy

Marka – PRONAR

Rok produkcji – 2006

Model PRONAR 9.0t

Wersja – 82 SA

Nr rej. GD 5307

VIN – 01797U

1

30.800,00 zł brutto

30.800,00 zł brutto

2 Przyczepa ciężarowa wywrotka

Marka – PRONAR

Rok produkcji – 2006

Model T671 1,9t

Wersja – 1671

Nr rej. GD 5575P

VIN – 0241G

1

14.600,00 zł brutto

14.600,00 zł brutto

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć składniki rzeczowe majątku ruchomego będące przedmiotem sprzedaży – pojazdy można oglądać w okresie 15.11.2021 – 23.11.2021 w godzinach 9:00 – 14:00 następujących lokalizacjach: – Ciągnik PRONAR, przyczepa PRONAR –  baza techniczna Gdańskiego Ośrodka Sportu 80-812 Gdańsk ul Zielonogórska 4
 1. VADIUM w wysokości 10% wartość szacowanej ( wywołania ) należy wnieść na konto GOS do dnia 23.11.2021 do godziny 24:00
  Nr konta : 46-1240-1268-1111-0010-3860-4109 Pekao SA  w tytule podając: pozycję ruchomości z obwieszczenia, imię i nazwisko oferenta.
 1. a) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 2. b) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 3. c) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Cena wywoławcza – zgodnie z tabelą w pkt nr 3
 5. Oferta winna zawierać:
 6. a) imię i nazwisko oferenta ( nazwę FIRMY ), powinna być złożona w języku polskim, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ PRZETARG na …………………………………………………..” ( tu należy wymienić składniki majątku ruchomego, które zamierza kupić osoba stająca do przetargu).
 7. b) Oferowaną cenę i sposób zapłaty.
 8. c) Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym składników majątkowych będących przedmiotem przetargu.
 9. d) Oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem składnika majątkowego.
 10. Oferty należy złożyć w sekretariacie Gdańskiego Ośrodka Sportu 80-221 Gdańsk ul Traugutta 29 1 piętro do dnia 24.11.2021 do godziny 11:00.
 11. Organizator przetargu nie określa wzoru oferty oraz oświadczeń. Dokumenty te mogą być złożone w ogólnodostępnej formie lub obowiązującej w danej Firmie.
 12. Ofertę z najwyższą ceną uznaje się za wygrywającą.

Ekspertyzy pojazdów  do pobrania:
wycena ciągnika PRONAR nr rej. GD 5307 (.pdf 7,847 MB)
wycena przyczepy PRONAR nr rej. GD 5575P (.pdf 6,957 MB)

Osoba do kontaktu – Marek Lenard tel. 517-806-529 e mail marek.lenard@sportgdansk.pl

Zastrzeżenie:
Organizatorowi przetargu publicznego przysługuje prawo zamknięcia przedmiotowego przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie