Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51 

zaprasza do składania podań – ofert na dzierżawę wyznaczonej części nieruchomości gruntowej – terenu plaży w granicach administracyjnych Gdańska, na lewo od wejścia nr 52 (nr działki: 1 / 4, obręb 22) na okres do 5 dni od dnia 30 grudnia 2021 roku do dnia 3 stycznia 2022 roku na punkt działalności gastronomicznej.

Oferta:

Oferty ze wskazaniem pełnych danych identyfikacyjnych, takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, firma przedsiębiorcy, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres siedziby podmiotu, NIP, REGON, KRS, nr telefonu, należy składać drogą mailową na adres: sylwesterplaza@sportgdansk.pl do dnia 27 grudnia 2021 roku, do godziny 15:00.

Ofertę należy czytelnie wypełnić, podpisać i wysłać jej skan jako załącznik do email.

Ponadto oferta musi zawierać następujące informacje:

– stawkę za każdy metr dziennie zajmowanej powierzchni, przy czym nie może ona być niższa niż 10zł netto,

– ilość dni, przy czym za dzień rozumie się okres od godziny 00:00 do godziny 00:00 następnego dnia. Nie przewiduje się możliwości składania oferty na okres krótszy niż 1 dzień,

– ilość metrów zajmowanej powierzchni przez cały okres dzierżawy, przy czym powierzchnia nie może być niższa niż 50m2, ani wyższa niż 500m2,

– sumę netto iloczynu stawki, dni i metrów,

Okres dzierżawy:

Do 5 dni od dnia 30 grudnia 2021 roku do dnia 3 stycznia 2022 roku.

Warunki dzierżawy krótkoterminowej:

– Dopuszcza się sprzedaż napojów niskoalkoholowych,

– Dopuszcza się wyłącznie ustawienie namiotów bez podłogi, bez wyznaczonego miejsca na konsumpcję,

– Dzierżawca zapewni toaletę przenośną na potrzeby prowadzenia punktu,

– Dzierżawca uzyska wszelkie zgody i koncesje wymagane prawem na przedmiotową działalność,

– Wydzierżawiający nie zapewnia dostępu do mediów.

Stawka minimalna:

Określa się stawkę wyjściową i minimalną w wysokości 10zł netto za każdy zajmowany metr powierzchni, za każdy dzień.

Wybór oferty:

Oferta z najwyższym wynikiem iloczynu następujących parametrów:

wysokość stawki netto x ilości dni x powierzchnia,

zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących dzierżawy oraz umowy dzierżawy udziela Dział Kąpielisk GOS, tel. 58 302 36 99 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.


Dokumentacja do pobrania (.zip 142 KB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie