Pisemny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego Nr 021 – pomieszczenie piwniczne w Pływalni Chełm przy ulicy Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk, na okres do  3 lat

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do uczestnictwa w  pisemnym konkursie ofert na najem lokalu użytkowego Nr 021 – pomieszczenie piwniczne w Pływalni Chełm przy ulicy Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk, na okres do  3 lat.

– właściciel lokalu – Gmina Miasta Gdańska

– administrator lokalu – Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-807 Gdańsk

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-807 Gdańsk do dnia 29 września 2020 r. do godz. 1000

Stawka czynszu (netto) za 1 m2 /m-c  powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi 6,- zł.

Dane lokalu:

Lokal Nr 021 – pomieszczenie piwniczne

– powierzchnia  użytkowa  – 39,41 m2, kubatura 108 m3

– opis techniczny: podłącze energetyczne, co.

Wadium w wysokości: 710,- zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty, wpisując w tytule wpłaty „Wadium na  lokal Nr 021 w Pływalni Chełm”.

Zasady konkursu ofert wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Gdańskiego Ośrodka Sportu i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących konkursu ofert udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez wskazania przyczyny.