Ogłoszenie nr 11118 – 2017 z dnia 2017-01-19 r.

Gdańsk: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych w ramach programu Aktywuj sięOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • * AKTUALIZACJA: 28.01.2017 W dniu 27.01.2017 roku o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego dokonano publicznego otwarcia ofert złożonych na poszczególne części zamówienia: część nr 1 – bieganie w dzielnicach Gdańska, Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę: 49.010,79 zł złożono jedną ofertę Sport Evo Szymon Dolega, 82-200 Malbork, ul. Kazimierza Michałowskiego 17B lok. 4, cena oferty: 34.080,00 zł część nr 2 – Zumba, Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę: 18.038,51 zł złożono jedną ofertę Z-Dance Anna Cegłowska, 81-881 Sopot, ul. Kolberga 12c/25, cena oferty: 13.800,00 zł część nr 3 – MTB, Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę: 15.882,88 zł złożono jedną ofertę Rehamot Bartosz Banach, 80-809 Gdańsk, ul. Kopeckiego 7/10, cena oferty: 13.800,00 zł część nr 5 – Joga, Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę: 7.815,81 zł złożono jedną ofertę Akademia Redukcji Stresu Paweł Gutral, 80-275 Gdańsk, ul. Karłowicza 36/4, cena oferty: 6.642,00 zł część nr 7 – aktywny spacer z bobasem, Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę: 18.831,99 zł złożono jedną ofertę Fundacja My to mamy, 80537 Gdańsk, ul. Wyzwolenia 51c/52, cena oferty: 15.600,00 zł
  • * AKTUALIZACJA: 20.01.2017
  • Zmiana treści SIWZ
  • DOKUMENTY DO POBRANIA:
  • 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  • 2. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

Załączniki do SIWZ dla poszczególnych części zamówienia:

1) część nr 1 – bieganie w dzielnicach Gdańska

2) część nr 2 – Zumba

3) część nr 3 – MTB

4) część nr 4 – Nordic Walking

5) część nr 5 – Joga

6) część nr 6 – gimnastyka dla seniora

7) część nr 7 – aktywny spacer z bobasem

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, krajowy numer identyfikacyjny 58922800000, ul. ul. Traugutta 29, 80221 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 524 34 73, e-mail piotr.ruta@mosir.gda.pl, faks 058 524 34 93. Adres strony internetowej (URL): www.sportgdansk.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.sportgdansk.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: wersja papierowa Adres: 80-221 Gdańsk, ul. Tragutta 29 Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych w ramach programu Aktywuj się. Numer referencyjny: ZP1/282/1/2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie II.2) Rodzaj zamówienia: II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć rekreacyjnych, odpowiednio: 1)część nr 1 – bieganie dzielnicach Gdańska, 2)część nr 2 – Zumba, 3)część nr 3 – MTB, 4)część nr 4 – Nordic Walking, 5)część nr 5 – Joga, 6)część nr 6 – gimnastyka dla seniora, 7)część nr 7 – aktywny spacer z bobasem. II.5) Główny kod CPV: 92000000-1 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje realizację usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć rekreacyjnych do 30% wartości zamówienia podstawowego poszczególnych części zamówienia, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług. Udzielenie zamówień na poszczególne części zamówienia odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data rozpoczęcia: 01/02/2017 data zakończenia: 31/12/2017 II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 1 PZP) nie ma zastosowania w niniejszym przetargu, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania kompetencji lub uprawnień przy wykonywaniu działalności określonej przedmiotem niniejszego przetargu. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 PZP). Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 PZP), jeżeli, odpowiednio: 1)w zakresie doświadczenia udokumentuje – odpowiednio dla części zamówienia – że: część nr 1 – bieganie w dzielnicach Gdańska: Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi polegające na przeprowadzeniu min. 10 zajęć biegowych, każde z zajęć przeznaczone średnio dla min. 30 uczestników i zajęciach trwających średnio min. 60 minut. część nr 2 – Zumba: Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi polegające na przeprowadzaniu min. 10 zajęć z Zumby i min. 10 zajęć z Zumby Gold, każde z zajęć przeznaczone średnio dla min. 50 uczestników i zajęciach trwających średnio min. 60 minut. część nr 3 – MTB Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi polegające na przeprowadzaniu min. 10 zajęć z MTB, każde z zajęć przeznaczone średnio dla min. 20 uczestników i zajęciach trwających średnio min. 60 minut. część nr 4 – Nordic Walking Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi polegające na przeprowadzaniu min. 10 zajęć z Nordic Walking, każde z zajęć przeznaczone średnio dla min. 30 uczestników i zajęciach trwających średnio min. 60 minut. część nr 5 – Joga Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi polegając na przeprowadzaniu min. 10 zajęć z Jogi, każde z zajęć przeznaczone średnio dla min. 20 uczestników i zajęciach trwających średnio min. 60 minut. część nr 6 – gimnastyka dla seniora Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi polegające na przeprowadzaniu min. 10 zajęć dla seniorów, każde z zajęć przeznaczone średnio dla min. 20 uczestników i zajęciach trwających średnio min. 60 minut. część nr 7 – aktywny spacer z bobasem Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi polegające na przeprowadzaniu min. 10 zajęć dla mamy z dzieckiem, każde z zajęć przeznaczone średnio dla min. 10 uczestników i zajęciach trwających średnio min. 60 minut. 2) w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia udokumentuje – odpowiednio dla części zamówienia – że: część nr 1 – bieganie w dzielnicach Gdańska: Dysponuje co najmniej 2 osobami, z których każda: 1)przeprowadziła min. 10 zajęć biegowych, każde z zajęć przeznaczone średnio dla min. 30 uczestników i zajęcia trwające średnio min. 60 minut, 2)została przeszkolona z zasad udzielania pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 08.09.2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1868 z późn. zm). część nr 2 – Zumba: Dysponuje co najmniej 1 osobą, która: 1)przeprowadziła min. 10 zajęć z Zumby i min. 10 zajęć z Zumby Gold, każde z zajęć przeznaczone średnio dla min. 50 uczestników i zajęcia trwające średnio min. 60 minut, 2)ukończyła kurs Zumba i Zumba Gold, posiada status aktywnego instruktora Zumby (Zumba Instructor Network) na stronie internetowej www.zumba.com, 3)została przeszkolona z zasad udzielania pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 08.09.2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1868 z późn. zm). część nr 3 – MTB Dysponuje co najmniej 1 osobą, która: 1)przeprowadziła min. 10 zajęć z MTB, każde z zajęć przeznaczone średnio dla min. 20 uczestników i zajęcia trwające min. 60 minut, 2)została przeszkolona z zasad udzielania pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 08.09.2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1868 z późn. zm). część nr 4 – Nordic Walking Dysponuje co najmniej 1 osobą, która: 1)przeprowadziła min. 10 zajęć z Nordic Walking, każde z zajęć przeznaczone średnio dla min. 30 uczestników i zajęcia trwające średnio min. 60 minut, 2)została przeszkolona z zasad udzielania pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 08.09.2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1868 z późn. zm). część nr 5 – Joga Dysponuje co najmniej 1 osobą, która: 1)przeprowadziła min. 10 zajęć z Jogi, każde z zajęć przeznaczone średnio dla min. 20 uczestników i zajęcia trwające średnio min. 60 minut, 2)została przeszkolona z zasad udzielania pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 08.09.2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1868 z późn. zm). część nr 6 – gimnastyka dla seniora Dysponuje co najmniej 1 osobą, która: 1)przeprowadziła min. 10 zajęć dla seniorów, każde z zajęć przeznaczone dla min. 20 uczestników i zajęcia trwające min. 60 minut, 2)została przeszkolona z zasad udzielania pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 08.09.2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1868 z późn. zm). część nr 7 – aktywny spacer z bobasem Dysponuje co najmniej 1 osobą, która: 1)przeprowadziła min. 10 zajęć dla mamy z dzieckiem, każde z zajęć przeznaczone średnio dla min. 10 uczestników i zajęcia trwające średnio min. 60 minut, 2)została przeszkolona z zasad udzielania pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 08.09.2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1868 z późn. zm). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) Oświadczenie o doświadczeniu Wykonawcy. 2) Oświadczenie o osobach skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 50
doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do ralizacji zamówienia 50

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Mając na uwadze dyspozycję art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Istotne zmiany postanowień umownych mogą dotyczyć: 1. Wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji, zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia, które mogą nastąpić w następujących przypadkach: a) zaistnienia siły wyższej, b) zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i od Wykonawcy innych siła wyższa, np. zmiana przepisów prawa powodująca, że przedmiot umowy lub jego część byłyby z nimi niezgodne, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z umową lub uzyskania celu określonego umową, c) zaistnienie okoliczności zależnych od Zamawiającego, które skutkują zmianą terminu realizacji zamówienia. 2. Wszystkich okoliczności wskazanych w pkt. 1 ppkt. od a) do ppkt. c), które mogą nastąpić w przypadkach konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji na podstawie której wykonywany jest przedmiot umowy. 3. Zmiany podmiotu, który został przewidziany do realizacji części umowy (na sytuacji lub zdolnościach podmiotu, na których polegał Wykonawca polegał przy spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1b PZP) lub podmiotu spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku wykazania na dzień dokonania zmiany, że: 1) nowy podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1.PZP, oraz 2) warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ są spełnione przy uwzględnieniu informacji dotyczących nowego podmiotu. Uwaga: Przez siłę wyższą należy rozumieć takie zdarzenie, które łącznie spełnia następujące kryteria: 1) musi mieć charakter zewnętrzny, 2) musi być niemożliwe do przewidzenia (w tym sensie, że stopień jego pojawienia się jest mało prawdopodobny w określonej sytuacji przy zachowaniu obiektywnych kryteriów dla oceny, czy możliwe było przewidzenie zdarzenia), 3) musi być niemożliwe do zapobieżenia. Siłę wyższą stanowić mogą takie zdarzenia, jak np.: zamieszki, strajki, wojny, anomalie spowodowane działaniem sił natury np. powodzie, trzęsienia ziemi, itp. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 27/01/2017, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie IV.6.6) Informacje dodatkowe: ZASADY OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się: 1)na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 2)w systemie zero-jedynkowym, tzn. spełnia lub nie spełnia. 2. W przypadku, gdy Wykonawcy – zgodnie z art. 23 PZP – wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, odpowiednio: 1)Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 2)Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1b PZP odbywa się według następujących zasad, odpowiednio: a)warunek zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (nie sumuje się doświadczenia poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), b)warunek zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – musi zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. 3. W przypadku, gdy Wykonawca – zgodnie z art. 22a PZP przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1b PZP – polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu stosuje się zasady określone w pkt. 2 ppkt. 2. Wykonawca w ofercie składa dokumenty tego podmiotu dotyczące: a)zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c)zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d)określenia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Wykonawca w tym celu może przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu – wystawione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu składającego zobowiązanie – zawierające co najmniej informacje wskazane powyżej (od lit.a) do lit.d.) Uwaga: Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na zdolnościach innego podmiotu jeśli podmiot ten zrealizuje roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku podmiot ten zobowiązany będzie do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania, w takim samym zakresie w jaki Zamawiający wymagał od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie. ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: bieganie w dzielnicach Gdańska 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć biegowych. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017 5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 50
doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 50

6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 2 Nazwa: Zumba 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć z Zumby. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017 5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 50
doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 50

6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 3 Nazwa: MTB 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć z MTB. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017 5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 50
doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 50

6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 4 Nazwa: Nordic Walking 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć z Nordic Walking. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017 5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 50
doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 50

6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 5 Nazwa: Joga 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć z Jogi. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017 5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 50
doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 50

6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 6 Nazwa: gimnastyka dla seniora 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć z gimnastyki dla seniora. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017 5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 50
doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 50

6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 7 Nazwa: aktywny spacer z bobasem 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć dla mamy z dzieckiem. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017 5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 50
doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 50

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie