Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska

Niniejszym informuje, że w dniu 12.08.2019 roku unieważnił przedmiotowe postępowanie.

UZASADNIENIE

Okoliczności faktyczne:
W postępowaniu złożono 1 ofertę z ceną: 190.200,00 zł.
Zamawiający podczas sesji publicznego otwarcia ofert poinformował, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 180.000,00 zł.

Okoliczności prawne
Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 roku poz.1986 z późn. zm.) stanowi:
„Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: (…) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…)”

Konkluzja
Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie