Polska-Gdańsk: Usługi sprzątania budynków
2020/S 217-531951
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

*AKTUALIZACJA: 09.12.2020r.
Sprostowanie informacji z publicznego otwarcia ofert (.pdf  1,184 MB)
*AKTUALIZACJA: 08.12.2020r.
Pismo nr 3 informacja z publicznego otwarcia ofert w dniu 08.12.2020 roku (.pdf 1,542 MB)
*AKTUALIZACJA: 25.11.2020r.
Pismo nr 2 pytania i odpowiedzi do treści SIWZ (.pdf 2,342 MB)
*AKTUALIZACJA: 20.11.2020
Pismo nr 1 – pytania i odpowiedzi do treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ (.pdf 5,449 M)B
Aktualna wersja Wzoru Umowy (.pdf 689 kB)
Aktualna wersja Opisu Przedmiotu Zamówienia (.pdf 982 kB)
Aktualna wersja Kalkulacji Ceny na 2021 rok dla części nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13 (.pdf 149 kB)
Aktualna wersja Kalkulacji Ceny na lata 2021-2023 dla części nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14  (.zip 440 kB)
Aktualna wersja Kalkulacji Ceny na lata 2021-2023 dla części nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28 (.zip 440 kB)
Aktualna wersja Kalkulacji Ceny na lata  2021-2023 dla części nr 4 – pływalnia przy ulicy Smoleńskiej 6/8 (.zip 440 kB)
* AKTUALIZACJA: 13.11.2020r.
Zamawiający w celu doprowadzenia zgodności treści SIWZ z treścią ogłoszenia o zamówieniu dokonał sprostowania ogłoszenia o zamówienia.
Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu w DUUE (,pdf 48 kB)

* DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie (SIWZ) (.pdf  1,200 MB)
2. Wzór Umowy wraz z załącznikami (.zip 1,260 MB)
3. Opis Przedmiotu Zamówienia (.pdf 700 kB)
4. Instrukcja wypełniania Jednolitego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) (.pdf 1,156 MB)
5. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (.pdf 221 kB)
załączniki do SIWZ oraz JEDZ w formie edytowalnej, odpowiednio dla części zamówienia:
część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13 (.zip 564 kB)
część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14 (.zip 570 kB)
część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28 (.zip 573 kB)
część nr 4 – pływalnia przy ulicy Smoleńskiej 6/8 (.zip 573 kB)
część nr 5 – pozostałe obiekty (.zip 526 kB)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdański Ośrodek Sportu
Adres pocztowy: Traugutta 29
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-221
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Ruta
E-mail: piotr.ruta@sportgdansk.pl
Tel.: +48 583207405
Faks: +48 583207405
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sportgdansk.pl
Adres profilu nabywcy: www.sportgda-bip.noveo3.hekko24.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.sportgdansk.pl/publiczne-powyzej/nowe-postepowania/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/GOS
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: gminna jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: sport
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Utrzymanie czystości oraz przeprowadzanie dezynfekcji na obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w latach 2021–2023.
Numer referencyjny: ZP1/282/23/2020
II.1.2)Główny kod CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości oraz przeprowadzanie dezynfekcji na obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w latach 2021–2023.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części::
— część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13,
— część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14,
— część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28,
— część nr 4 – pływalnia przy ulicy Smoleńskiej 6/8,
— część nr 5 – pozostałe obiekty (łącznie 9 obiektów).
Podana powyżej wartość szacunkowa zamówienia w kwocie: 7 990 435,50 PLN zawiera wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwocie:
2 663 478,50 PLN, które zostaną udzielone zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 7 990 435.50 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911300 Usługi czyszczenia okien
90919200 Usługi sprzątania biur
90921000 Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13 w Gdańsku
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości oraz przeprowadzanie dezynfekcji, na powierzchni odpowiednio:
a) 748 metrów kwadratowych – dezynfekcja,
b) 2.928 metrów kwadratowych – utrzymanie czystości.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony załącznikiem nr 2 do Wzoru Umowy.
Podana poniżej szacunkowa wartość w kwocie 1.656.018,00 PLN zawiera wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwocie 552.006,00 PLN, które zostaną udzielone zgodnie z warunkami określonymi poniżej:
1) zamówienia polegać będą na świadczeniu usług utrzymania czystości oraz przeprowadzenia dezynfekcji na obiektach administrowanych przez GOS,
2) zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług,
3) zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
4) zamówienie będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
5) zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego,
6) całkowita wartość zamówień została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego,
7) łączna wartość udzielonych zamówień nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego,
8) dotychczasowy wykonawca usług powierzone usługi realizował z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz zapewnił odpowiednią jakość świadczonych usług.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 656 018.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienie będzie kontynuowane po 31.12.2023 roku, pod warunkiem, że obiekt będzie w dalszym ciągu administrowany przez GOS i będzie prowadził dotychczasową działalność.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Termin realizacji: od 02.01.2021 roku, a w przypadku gdy zawarcie umowy nastąpi po tym terminie – dnia następnego po dniu zawarcia umowy, do 31.12.2023 roku.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90921000 Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
90911300 Usługi czyszczenia okien
90919200 Usługi sprzątania biur
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14 w Gdańsku
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości oraz przeprowadzanie dezynfekcji na powierzchni, odpowiednio:
a) 900 metrów kwadratowych – dezynfekcja,
b) 2.330 metrów kwadratowych – utrzymanie czystości.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony załącznikiem nr 2 do Wzoru Umowy.
Podana poniżej wartość szacunkowa w kwocie: 1.504.897,50 PLN zawiera wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwocie: 501.632,50 PLN,
Które zostaną udzielone zgodnie z warunkami określonymi poniżej:
1) zamówienia polegać będą na świadczeniu usług utrzymania czystości oraz przeprowadzenia dezynfekcji na obiektach administrowanych przez GOS,
2) zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług,
3) zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
4) zamówienie będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
5) zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego,
6) całkowita wartość zamówień została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego,
7) łączna wartość udzielonych zamówień nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego,
8) dotychczasowy wykonawca usług powierzone usługi realizował z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz zapewnił odpowiednią jakość świadczonych usług.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 504 897.50 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienie będzie kontynuowane po 31.12.2023 roku, pod warunkiem, że obiekt będzie w dalszym ciągu administrowany przez GOS i będzie prowadził dotychczasową działalność.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Termin realizacji: od 02.01.2021 roku, a w przypadku gdy zawarcie umowy nastąpi po tym terminie – dnia następnego po dniu zawarcia umowy, do 31.12.2023 roku.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90921000 Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
90911300 Usługi czyszczenia okien
90919200 Usługi sprzątania biur
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28 w Gdańsku
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości oraz przeprowadzanie dezynfekcji na powierzchni, odpowiednio:
a) 900 metrów kwadratowych – dezynfekcja,
b) 2.330 metrów kwadratowych – utrzymanie czystości.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony załącznikiem nr 2 do Wzoru Umowy.
Podana poniżej wartość szacunkowa w kwocie: 1.504.897,50 PLN zawiera wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwocie: 501.632,50 PLN,
Które zostaną udzielone zgodnie z warunkami określonymi poniżej:
1) zamówienia polegać będą na świadczeniu usług utrzymania czystości oraz przeprowadzenia dezynfekcji na obiektach administrowanych przez GOS,
2) zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług,
3) zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
4) zamówienie będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
5) zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego,
6) całkowita wartość zamówień została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego,
7) łączna wartość udzielonych zamówień nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego,
8) dotychczasowy wykonawca usług powierzone usługi realizował z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz zapewnił odpowiednią jakość świadczonych usług.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 504 897.50 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienie będzie kontynuowane po 31.12.2023 roku, pod warunkiem, że obiekt będzie w dalszym ciągu administrowany przez GOS i będzie prowadził dotychczasową działalność.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Termin realizacji: od 02.01.2021 roku, a w przypadku gdy zawarcie umowy nastąpi po tym terminie –
dnia następnego po dniu zawarcia umowy, do 31.12.2023 roku.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Pływalnia przy ulicy Smoleńskiej 6/8
Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90921000 Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
90911300 Usługi czyszczenia okien
90919200 Usługi sprzątania biur
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pływalnia przy ulicy Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości oraz przeprowadzanie dezynfekcji na powierzchni, odpowiednio:
a) 900 metrów kwadratowych – dezynfekcja,
b) 2.330 metrów kwadratowych – utrzymanie czystości.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony załącznikiem nr 2 do Wzoru Umowy.
Podana poniżej wartość szacunkowa w kwocie: 1.504.897,50 PLN zawiera wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwocie: 501.632,50 PLN,
Które zostaną udzielone zgodnie z warunkami określonymi poniżej:
1) zamówienia polegać będą na świadczeniu usług utrzymania czystości oraz przeprowadzenia dezynfekcji na obiektach administrowanych przez GOS,
2) zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług,
3) zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
4) zamówienie będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
5) zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego,
6) całkowita wartość zamówień została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego,
7) łączna wartość udzielonych zamówień nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego,
8) dotychczasowy wykonawca usług powierzone usługi realizował z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz zapewnił odpowiednią jakość świadczonych usług.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 504 897.50 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienie będzie kontynuowane po 31.12.2023 roku, pod warunkiem, że obiekt będzie w dalszym ciągu administrowany przez GOS i będzie prowadził dotychczasową działalność.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Termin realizacji: od 02.01.2021 roku, a w przypadku gdy zawarcie umowy nastąpi po tym terminie – dnia następnego po dniu zawarcia umowy, do 31.12.2023 roku.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Pozostałe obiekty
Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90921000 Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
90911300 Usługi czyszczenia okien
90919200 Usługi sprzątania biur
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekty administrowany przez GOS na terenie miasta Gdańska
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości na powierzchni, odpowiednio: 1.681 metrów kwadratowych + 660 metrów kwadratowych (okna, przeszklenia i elewacje szklane), na następujących obiektach:
a) Zielonogórska 4,
b) Wydmy 1
c) Kaczyńskiego 3,
d) Grunwaldzka 244,
e) Jantarowa 1,
f) Tamka 17,
g) Żabi Kruk 15a,
h) Na Stępce 6,
i) Szafarnia 6/U4.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony załącznikiem nr 2 do Wzoru Umowy.
Podana poniżej wartość szacunkowa w kwocie: 1.819.725,00 PLN zawiera wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwocie: 606.575,00 PLN,
Które zostaną udzielone zgodnie z warunkami określonymi poniżej:
1) zamówienia polegać będą na świadczeniu usług utrzymania czystości oraz przeprowadzenia dezynfekcji na obiektach administrowanych przez GOS,
2) zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług,
3) zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
4) zamówienie będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
5) zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego,
6) całkowita wartość zamówień została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego,
7) łączna wartość udzielonych zamówień nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego,
8) dotychczasowy wykonawca usług powierzone usługi realizował z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz zapewnił odpowiednią jakość świadczonych usług.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 819 725.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienie będzie kontynuowane po 31.12.2023 roku, pod warunkiem, że obiekty będą w dalszym ciągu administrowane przez GOS i będą prowadziły dotychczasową działalność.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Termin realizacji: od 02.01.2021 roku, a w przypadku gdy zawarcie umowy nastąpi po tym terminie – dnia następnego po dniu zawarcia umowy, do 31.12.2023 roku.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.
Wykonawca składa:
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – wstępnie potwierdzający brak podstaw do wykluczenia.
2) Oświadczenie Wykonawcy o tym, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
4) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, pkt. 14 i pkt. 21 (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert – tak, jak dla podmiotów zagranicznych).ź
5) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
6) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy ani nie ogłoszono jego upadłości.
7) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) – co inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty na daną część zamówienia.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do dokumentów określonych w pkt. 4 i pkt. 6, może złożyć inne dokumenty, które określono w § X pkt. 4.2 części I SIWZ.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Odnośnie warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt. 2 Pzp) Wykonawca, składa: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę określoną przez Zamawiającego odpowiednio dla części zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt. 2 Pzp), jeżeli udokumentuje, odpowiednio dla danej części, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie, odpowiednio:
Część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego – w kwocie: min. 34 tys. PLN,
Część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego – w kwocie: min. 31 tys. PLN,
Część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego – w kwocie: min. 31 tys. PLN,
Część nr 4 – pływalnia przy ulicy Smoleńskiej – w kwocie: min. 31 tys. PLN,
Część nr 5 – pozostałe obiekty – w kwocie: min. 37 tys. PLN.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 PZP) w zakresie doświadczenia Wykonawcy, Wykonawca składa:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.(Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 6 do SIWZ).
Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 PZP) w zakresie potencjału technicznego Wykonawcy, Wykonawca składa:
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
Zasobami. (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 7 do SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy, jeżeli udokumentuje dla danej części zamówienia, że wykonał lub
Wykonuje usługi, odpowiednio:
Część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego
1) wykonał lub wykonuje usługi utrzymania czystości i przeprowadzania dezynfekcji na krytej pływalni, które obejmowały powierzchnię min. 200 metrów kwadratowych, przez okres co najmniej trzech miesięcy, oraz
2) wykonał lub wykonuje usługi utrzymania czystości w budynkach, które obejmowały min. 500 metrów kwadratowych, przez okres co najmniej trzech miesięcy.
Część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego
1) wykonał lub wykonuje usługi utrzymania czystości i przeprowadzania dezynfekcji na krytej pływalni, które obejmowały powierzchnię min. 200 metrów kwadratowych, przez okres co najmniej trzech miesięcy, oraz
2) wykonał lub wykonuje usługi utrzymania czystości w budynkach, które obejmowały min. 500 metrów kwadratowych, przez okres co najmniej trzech miesięcy.
Część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego
1) wykonał lub wykonuje usługi utrzymania czystości i przeprowadzania dezynfekcji na krytej pływalni, które obejmowały powierzchnię min. 200 metrów kwadratowych, przez okres co najmniej trzech miesięcy, oraz
2) wykonał lub wykonuje usługi utrzymania czystości w budynkach, które obejmowały min. 500 metrów kwadratowych, przez okres co najmniej trzech miesięcy.
Część nr 4 – pływalnia przy ulicy Smoleńskiej
1) wykonał lub wykonuje usługi utrzymania czystości i przeprowadzania dezynfekcji na krytej pływalni, które obejmowały powierzchnię min. 200 metrów kwadratowych, przez okres co najmniej trzech miesięcy, oraz
2) wykonał lub wykonuje usługi utrzymania czystości w budynkach, które obejmowały min. 500 metrów kwadratowych, przez okres co najmniej trzech miesięcy.
Część nr 5 – pozostałe obiekty
Wykonał lub wykonuje usługi utrzymania czystości w budynkach, które obejmowały min. 500 metrów kwadratowych, przez okres co najmniej trzech miesięcy.
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
W odniesieniu do usług świadczonych na pływalniach (część nr 1, część nr 2, część nr 3 i część nr 4).
W związku z tym, że czynności określone przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. czynności wykonywane przez osoby w zakresie utrzymania czystości na każdej zmianie serwisu dziennego, polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 z późn.zm) Zamawiający wymaga (zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP), aby te osoby były zatrudnione przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. Innymi słowy czynności, które są wykonywane w ramach serwisu dziennego, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia,
Mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie umowy o pracę.
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/12/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/12/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, POLSKA, Sala Konferencyjna (piętro I)
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
III/IV kwartał 2023
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
Zamawiający – na podstawie art. 24aa ust.1 PZP – najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.(TAK ZWANA PROCEDURA ODWRÓCONA)
W Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) – który wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania – Zamawiający w części IV: Kryteria Kwalifikacji oczekuje wypełnienia sekcji α, co oznacza, że Wykonawca nie wypełnia sekcji od A do D.
Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości zależnej od części zamówienia, odpowiednio:
Część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego – 22.000,00 PLN,
Część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego – 20.000,00 PLN,
Część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego – 20.000,00 PLN,
Część nr 4 – pływalnia przy ulicy Smoleńskiej – 20.000,00 PLN,
Część nr 5 – pozostałe obiekty – 24.000,00 PLN.
Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 359 z późn. zm.).

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: www.sportgdansk.pl, informacji dotyczących firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) – co inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe.
W przypadku, gdy Wykonawcy – zgodnie z art. 23 PZP – wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, odpowiednio:
1) Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.
2) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1b PZP odbywa się według następujących zasad, odpowiednio:
a) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy – może zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (oznacza to, że można sumować sytuacje ekonomiczne lub finansowe poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
b) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy – musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (oznacza to, że nie można sumować doświadczenia poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie),
c) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego Wykonawcy – może zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (oznacza to, że można sumować potencjał techniczny poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
Warunkiem podpisania umowy jest wniesienie przez Wykonawcę Zabezpieczenia Należytego (ZNWU) w wysokości równej 3 % ceny oferty, które można wnosić w jednej z form określonych dla wnoszenia wadium. Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które zamawiający określił w § XIII części I SIWZ. Warunki polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przy wykazywaniu spełniania warunków udziału Zamawiający określił w § II pkt. 3.4 części I SIWZ.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy przysługuje środek ochrony prawnej w postaci odwołania, jeżeli Wykonawca ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
3. Odwołanie, w zależności od tego czego dotyczy, wnosi się w terminie, odpowiednio:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli odwołanie dotyczy treści głoszenia o zamówieniu,
3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawą wniesienia odwołania – jeżeli odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w ppkt. 1 i ppkt. 2.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Zamawiający informuje, że środki ochrony prawnej określone zostały określone w Dziale VI Pzp w Rozdziale2 – Odwołanie.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/202

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie