Gdańsk: Promocja Miasta Gdańska i Gdański Ośrodek Sportu przez dyscypliny sportowe: tenis stołowy mężczyzn i hokej na lodzie mężczyzn

Numer ogłoszenia: 159197 – 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku , ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 524 34 73, faks 058 524 34 93. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sportgdansk.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Promocja Miasta Gdańska i Gdański Ośrodek Sportu przez dyscypliny sportowe: tenis stołowy mężczyzn i hokej na lodzie mężczyzn. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Promocja Miasta Gdańsk i Gdański Ośrodek Sportu przez dyscypliny sportowe polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdański Ośrodek Sportu w terminie od 15.08.2016 roku lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia: 20.12.2016 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: część nr 1 – promocja przez tenis stołowy mężczyzn część nr 2 – promocja przez hokej na lodzie mężczyzn. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Przewiduje się realizację zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, które polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w wysokości zależnej od części zamówienia, odpowiednio: 1) część nr 1 – promocja przez tenis stołowy mężczyzn: 1.000,00 PLN, 2) część nr 2 – promocja przez hokej na lodzie mężczyzn: 2.000,00 PLN, Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 roku Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności (art. 22 ust. 1 pkt. 1 PZP) nie ma zastosowania w niniejszym przetargu, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień przy wykonywaniu działalności określonej przedmiotem niniejszego przetargu III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 PZP) oraz zdolności do należytego wykonania zamówienia w odniesieniu do jego rzetelności (art. 22 ust. 5 w związku z art. 24 ust. 2a PZP), jeżeli udokumentuje, odpowiednio dla części zamówienia: część nr 1 – promocja przez tenis stołowy mężczyzn: 1) Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez tenis stołowy mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy rozgrywkowej. 2) W okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie nie naruszył obowiązków zawodowych w związku z wykonaniem lub wykonywaniem usług promocji przez tenis stołowy mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy rozgrywkowej. część nr 2 – promocja przez hokej na lodzie mężczyzn: 1) Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę promocji przez hokej na lodzie mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy rozgrywkowej. 2) W okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie nie naruszył obowiązków zawodowych w związku z wykonaniem lub wykonywaniem usług promocji przez hokej na lodzie mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy rozgrywkowej III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 PZP) III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 PZP) III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt. 4 PZP) III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie część nr 1 – promocja przez tenis stołowy mężczyzn usługi promocji przez tenis stołowy mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy rozgrywkowej część nr 2 – promocja przez hokej na lodzie mężczyzn usługi promocji przez hokej na lodzie mężczyzn podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu najwyższej klasy rozgrywkowej; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż dokument zastępowany SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 – Cena – 99 2 – Termin Płatności – 1 IV.2.2) IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Mając na uwadze dyspozycję art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Istotne zmiany postanowień umownych mogą dotyczyć: 1. Wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji, które mogą nastąpić w następujących przypadkach: 1) zaistnienia siły wyższej, 2) udzielenia zamówienia dodatkowego, 3) zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i od Wykonawcy innych siła wyższa, np. zmiana przepisów prawa powodująca, że przedmiot umowy lub jego część byłyby z nimi niezgodne, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z umową lub uzyskania celu określonego umową, 4) zaistnienie okoliczności zależnych od Zamawiającego, które skutkują zmianą terminu realizacji zamówienia. 2. Zmniejszenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, które może nastąpić w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. 3. Zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, które może nastąpić w następujących przypadkach: 1) zaistnienia siły wyższej, 2) udzielenia zamówienia dodatkowego, 3) zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i od Wykonawcy innych niż siła wyższa, np. zmiana przepisów prawa powodująca, że przedmiot umowy lub jego część byłyby z nimi niezgodne, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z umową lub uzyskania celu określonego umową, 4) zaistnienie okoliczności zależnych od Zamawiającego, które skutkują zmniejszeniem zakresu przedmiotu umowy. 4. Zmiany podmiotu, który został przewidziany do realizacji części umowy (na zasobach którego Wykonawca polegał przy spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP) lub podmiotu spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku wykazania na dzień dokonania zmiany, że: 1) nowy podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP, oraz 2) warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ są spełnione przy uwzględnieniu informacji dotyczących nowego podmiotu. Uwaga: Przez siłę wyższą należy rozumieć takie zdarzenie, które łącznie spełnia następujące kryteria: 1) musi mieć charakter zewnętrzny, 2) musi być niemożliwe do przewidzenia (w tym sensie, że stopień jego pojawienia się jest mało prawdopodobny w określonej sytuacji przy zachowaniu obiektywnych kryteriów dla oceny, czy możliwe było przewidzenie zdarzenia), 3) musi być niemożliwe do zapobieżenia. Siłę wyższą stanowić mogą takie zdarzenia, jak np.: zamieszki, strajki, wojny, anomalie spowodowane działaniem sił natury np. powodzie, trzęsienia ziemi, itp. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sportgdansk.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 Opłata za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 50 zł na rachunek nr: 70 1240 1268 1111 0010 3860 3968. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2016 godzina 11:00, miejsce: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat MOSiR (Ip.). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: ZASADY OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się: 1) na dzień upływu terminu składania ofert, 2) w systemie zero-jedynkowym, tzn. spełnia lub nie spełnia. 2. W przypadku, gdy w złożonych przez Wykonawcę dokumentach będą kwoty wyrażone w innej walucie niż w złotych (PLN), Zamawiający dokona ich przeliczenia na złote (PLN) przyjmując do przeliczenia średni kurs (tabela A) Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem. 3. W przypadku wykazywania spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia: 1) Wykonawca załącza dowody czy usługi, wskazane w oświadczeniu Wykonawcy, zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są: a) Poświadczenie, które w przypadku nadal wykonywanych usług powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. lub b) Oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa lit.a). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania okoliczności faktycznych potwierdzających spełnianie przesłanek do złożenia tego rodzaju dokumentu, tj. złożenia oświadczenia zamiast poświadczenia. 2) Zamawiający ocenia zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w odniesieniu do jego rzetelności na podstawie oświadczenia o rzetelności Wykonawcy (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 4A do SIWZ), a także innych dowolnych środków, za pomocą których Zamawiający będzie w stanie wykazać, że stwierdzone fakty niewykonania lub nienależytego wykonania wskazują na zawinione poważne naruszenie obowiązków zawodowych. 3) Zarówno w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku polega na zasobach innego podmiotu (przy wykazywaniu spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia) powyższe zasady stosuje się przez analogię. 4. W przypadku, gdy Wykonawcy – zgodnie z art. 23 PZP – wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, odpowiednio: 1) Warunki określone w art. 24 ust. 1 PZP – nie mogą być spełnione przez żadnego spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 PZP) – musi zostać spełniony co najmniej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (nie sumuje się zasobów dotyczących wiedzy i doświadczenia poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), 3) Oświadczenie złożone przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez każdego spośród wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5. W przypadku, gdy Wykonawca – zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 PZP – polega na zasobach innych podmiotów, do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zasady określone w pkt. 3.4 ppkt. 2 stosuje się przez analogię. Wykonawca w ofercie składa dokumenty tego podmiotu dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów tego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z tym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami tego podmiotu w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostęp do jego zasobów. Wykonawca w tym celu może przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu – wystawione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu składającego zobowiązanie – zawierające co najmniej informacje wskazane powyżej (od lit.a) do lit.d.) oraz dokumenty określone § III pkt. 2.4.2. 6. Zgodnie z art. 26 ust. 2a PZP to na Wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia, iż w terminie upływu składania ofert: 1) brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP, oraz 2) spełnia warunki w art. 22 ust. 1 PZP, zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: promocja przez tenis stołowy mężczyzn. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Promocja Miasta Gdańsk i Gdański Ośrodek Sportu przez dyscyplinę sportową: tenis stołowy mężczyzn, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdański Ośrodek Sportu w terminie od 15.08.2016 roku lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia: 20.12.2016 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2016. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena – 99 2. Termin Płatności – 1 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: promocja przez hokej na lodzie mężczyzn. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Promocja Miasta Gdańsk i Gdański Ośrodek Sportu przez dyscyplinę sportową: hokej na lodzie mężczyzn, polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdański Ośrodek Sportu w terminie od 15.08.2016 roku lub dnia zawarcia umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia: 20.12.2016 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2016. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena – 99 2. Termin Płatności – 1

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie