Polska-Gdańsk: Usługi utrzymania terenów sportowych
2020/S 217-531910
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

*AKTUALIZACJA; 09.12.2020r.
Informacja z publicznego otwarcia ofert w dniu 09.12.2020 roku (.pdf 1,285 MB)
*AKTUALIZACJA: 30.11.2020r.

Pismo nr 1 modyfikacja treści SIWZ (.pdf 668 kB)
Aktualna wersja formularza Kalkulacji Ceny Oferty za 2022 rok dla części nr 3 – boiska przy ulicy Traugutta 29 dla boiska głównego (.doc 148 kB)
Aktualna wersja formularza Kalkulacji Ceny Oferty za 2023 rok dla części nr 3 – boiska przy ulicy Traugutta 29 dla boiska głównego (.doc 148 kB)
*DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (.pdf 1,067 MB)
2. Wzór Umowy wraz z załącznikami (.zip 1,104 MB)
3. Opis Przedmiotu Zamówienia (.pdf 314 kB)
4. Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) (.pdf 1,156 MB)
5. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (.pdf 188 kB)
załączniki do SIWZ oraz JEDZ w formie edytowalnej, odpowiednio dla części zamówienia:
część nr 1 – boisko przy ulicy Grunwaldzkiej 244 (.zip 645 kB),
część nr 2 – boisko przy ulicy Zawodników 1 (.zip 646 kB),
część nr 3 – boiska przy ulicy Traugutta 29 (.zip 882 kB)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdański Ośrodek Sportu
Adres pocztowy: Traugutta 29
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-221
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Ruta
E-mail: piotr.ruta@sportgdansk.pl
Tel.: +48 583207405
Faks: +48 583207405
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sportgdansk.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.sportgdansk.pl/profil-nabywcy/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.sportgdansk.pl/publiczne-powyzej/nowe-postepowania/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/GOS
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: gminna jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: sport
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Bieżące wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-renowacyjnych na płytach boisk o nawierzchni z trawy naturalnej administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w latach 2021–2023.
Numer referencyjny: ZP1/282/24/2020
II.1.2)Główny kod CPV
77320000 Usługi utrzymania terenów sportowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bieżącego wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-renowacyjnych na płytach boisk o nawierzchni z trawy naturalnej administrowanych
Przez Gdański Ośrodek Sportu w latach 2021–2023.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:
— część nr 1 – boisko przy ulicy Grunwaldzkiej 244,
— część nr 2 – boisko przy ulicy Zawodników 1,
— część nr 3 – boiska przy ulicy Traugutta 29.
Podana powyżej wartość szacunkowa zamówienia w kwocie: 2 589 264,15 PLN zawiera wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwocie:
863 088,05 PLN, które zostaną udzielone zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 589 264.15 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Boisko przy ulicy Grunwaldzkiej 244
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77320000 Usługi utrzymania terenów sportowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Boisko przy ulicy Grunwaldzkiej 244 w Gdańsku
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bieżącego wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-renowacyjnych na płycie boiska o nawierzchni z trawy naturalnej o powierzchni 0,7856 ha.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony załącznikiem nr 1 do Wzoru Umowy.
Podana poniżej szacunkowa wartość w kwocie 598 455,00 PLN zawiera wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwocie 199 485,00 PLN, które zostaną udzielone zgodnie z warunkami określonymi poniżej:
1) zamówienia polegać będą na świadczeniu usług bieżącego wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-renowacyjnych na płytach boisko nawierzchni z trawy naturalnej administrowanych przez GOS,
2) zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług,
3) zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
4) zamówienie będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
5) zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego,
6) całkowita wartość zamówień została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego,
7) łączna wartość udzielonych zamówień nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego,
8) dotychczasowy wykonawca usług powierzone usługi realizował z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz zapewnił odpowiednią jakość świadczonych usług.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie zespołu osób wykonujących prace / Waga: 10
Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie osoby kierującej wykonywaniem prac / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Wykształcenie osoby kierującej wykonywaniem prac / Waga: 10
Cena – Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 598 455.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienie będzie kontynuowane po 31.12.2023, pod warunkiem, że obiekt będzie w dalszym ciągu
administrowany przez GOS i będzie prowadził dotychczasową działalność.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Termin realizacji: od 7.1.2021, a w przypadku gdy zawarcie umowy nastąpi po tym terminie – dnia następnego po dniu zawarcia umowy, do 15.12.2023.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Boisko przy ulicy Zawodników 1
Część nr: 2ź
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77320000 Usługi utrzymania terenów sportowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Boisko przy ulicy Zawodników 1 w Gdańsku
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bieżącego wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-renowacyjnych na płycie boiska o nawierzchni z trawy naturalnej o powierzchni 0,6 ha oraz teren treningowy o powierzchni 0,3 ha.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony załącznikiem nr 1 do Wzoru Umowy.
Podana poniżej szacunkowa wartość w kwocie 195.444,15,00 PLN zawiera wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwocie 65 148,05 00 PLN, które zostaną udzielone zgodnie z warunkami określonymi poniżej:
1) zamówienia polegać będą na świadczeniu usług bieżącego wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-renowacyjnych na płytach boisko nawierzchni z trawy naturalnej administrowanych przez GOS,
2) zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług,
3) zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
4) zamówienie będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
5) zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego,
6) całkowita wartość zamówień została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego,
7) łączna wartość udzielonych zamówień nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego,
8) dotychczasowy wykonawca usług powierzone usługi realizował z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz zapewnił odpowiednią jakość świadczonych usług.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie zespołu osób wykonujących prace / Waga: 10
Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie osoby kierującej wykonywaniem prac / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Wykształcenie osoby kierującej wykonywaniem prac / Waga: 10
Cena – Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 195 444.15 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienie będzie kontynuowane po 31.12.2023, pod warunkiem, że obiekt będzie w dalszym ciągu administrowany przez GOS i będzie prowadził dotychczasową działalność.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Termin realizacji: od 7.1.2021, a w przypadku gdy zawarcie umowy nastąpi po tym terminie – dnia następnego po dniu zawarcia umowy, do 15.12.2023.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Boiska przy ulicy Traugutta 29
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77320000 Usługi utrzymania terenów sportowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Boiska przy ulicy Traugutta 29 w Gdańsku
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bieżącego wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-renowacyjnych na płytach boisk o nawierzchni z trawy naturalnej, odpowiednio o o powierzchni:
1) boisko główne o powierzchni 1,521 ha, w tym część podgrzewana 0,749 ha,
2) boisko treningowe (boczne) o powierzchni 0,7992 ha.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony załącznikiem nr 1 do Wzoru umowy.
Podana poniżej szacunkowa wartość w kwocie 1 795 365,00 PLN zawiera wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwocie 863 088,05 PLN, które zostaną udzielone zgodnie z warunkami określonymi poniżej:
1) zamówienia polegać będą na świadczeniu usług bieżącego wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-renowacyjnych na płytach boisko nawierzchni z trawy naturalnej administrowanych przez GOS,
2) zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług,
3) zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
4) zamówienie będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
5) zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego,
6) całkowita wartość zamówień została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego,
7) łączna wartość udzielonych zamówień nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego,
8) dotychczasowy wykonawca usług powierzone usługi realizował z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz zapewnił odpowiednią jakość świadczonych usług.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie zespołu osób wykonującego prace / Waga: 10
Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie osoby kierującej wykonaniem prac / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Wykształcenie osoby kierującej wykonaniem prac / Waga: 10
Cena – Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 795 365.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienie będzie kontynuowane po 31.12.2023, pod warunkiem, że obiekt będzie w dalszym ciągu administrowany przez GOS i będzie prowadził dotychczasową działalność.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Termin realizacji: od 7.1.2021, a w przypadku gdy zawarcie umowy nastąpi po tym terminie – dnia następnego po dniu zawarcia umowy, do 15.12.2023.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
Wykonawca składa:
1) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – wstępnie potwierdzający brak podstaw do wykluczenia;
2) oświadczenie wykonawcy o tym, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–22 oraz 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt 14 i pkt 21 (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert – tak, jak dla podmiotów zagranicznych);
5) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
6) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy ani nie ogłoszono jego upadłości;
7) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) – co inni wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty na daną część zamówienia.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do dokumentów określonych w pkt 4 i pkt 6, może złożyć inne dokumenty, które określono w § X pkt 4.2 części I SIWZ.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Odnośnie warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt 2 Pzp) wykonawca, składa: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę określoną przez zamawiającego odpowiednio dla części zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt 2 Pzp), jeżeli udokumentuje, odpowiednio dla danej części, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie, odpowiednio:
— część nr 1 – boisko przy ulicy Grunwaldzkiej 244 – w kwocie: min. 15 000 PLN,
— część nr 2 – boisko przy ulicy Zawodników 1 – w kwocie: min. 5 000 PLN,
— część nr 3 – boiska przy ulicy Traugutta 29 – w kwocie: min. 40 000 PLN.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp), odpowiednio:
1. zakresie doświadczenia wykonawcy, wykonawca składa:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.(Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 6 do SIWZ).
2. W zakresie potencjału technicznego wykonawcy, wykonawca składa:
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 7 do SIWZ).
3. W zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wykonawca składa:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 8 do SIWZ)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, odpowiednio:
1. W zakresie doświadczenia wykonawcy, dla każdej z części zamówienia, tj.
— część nr 1 – boisko przy ulicy Grunwaldzkiej 244,
— część nr 2 – boisko przy ulicy Zawodników 1,
— część nr 3 – boiska przy ulicy Traugutta 29.
Jeżeli okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie lub wykonywanie usług bieżącego wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-renowacyjnych nawierzchni z trawy naturalnej, które:
1) wykonywane były przez min. 5 miesięcy w okresie wegetacji (od kwietnia do października), oraz
2) wykonywane były na min. dwóch boiskach piłkarskich, na których rozrywane są oficjalne rozgrywki piłki nożnej, oraz
3) obejmowały wykonanie zabiegów: wertykulacji, aeracji, piaskowania oraz koszenia przedmeczowego.
2. W zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, dla każdej z części zamówienia, tj.
— część nr 1 – boisko przy ulicy Grunwaldzkiej 244,
— część nr 2 – boisko przy ulicy Zawodników 1,
— część nr 3 – boiska przy ulicy Traugutta 29,
Jeżeli udokumentuje, że dysponuje:
1) min. jedną osobą posiadającą min. średnie wykształcenie z zakresu rolnictwa lub ogrodnictwa oraz min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu pracami obejmującymi pielęgnację i renowację nawierzchni sportowych z trawy naturalnej, oraz
2) min. 2 osobami posiadającymi min. roczne doświadczenie w wykonywaniu prac obejmujących pielęgnację i renowację nawierzchni sportowych z trawy naturalnej.
3. W zakresie potencjału technicznego wykonawcy, dla każdej z części zamówienia, tj.
— część nr 1 – boisko przy ulicy Grunwaldzkiej 244,
— część nr 2 – boisko przy ulicy Zawodników 1,
— część nr 3 – boiska przy ulicy Traugutta 29,
Jeżeli udokumentuje, że dysponuje:
1) min. 1 szt. – maszyna do wgłębnego dosiewu nasion traw, oraz
2) min. 1 szt. – aerator perforacyjny z wymiennymi głowicami roboczymi, oraz
3) min. 1 szt. – aerator pasywny do aeracji pasywnej szczelinowej, oraz
4) min. 1 szt. – aerator liniowy typu shockwave służący do intensywnego rozluźnienia warstwy wegetacyjnej w kierunkach pionowym i poziomym, oraz
5) min. 1 szt. – maszyna do skaryfikacji / wertykulacji przeciwbieżnej, oraz
6) min. 1 szt. – kosiarka wrzecionowa typu pedestrian, z jednym elementem koszącym, oraz
7) min. 1 szt. – kosiarka wrzecionowa typu triplex z trzema zespołami tnącymi, oraz
8) min. 1 szt. – kosiarka rotacyjna z rolką kopiującą lub szczotką dodatkowo układającą trawę i wyczesującą wszystkie zanieczyszczenia darni, oraz
9) min. 1 szt. – zbieracz wykorków, oraz
10) min. 1 szt. – rozsiewacz pisku (piaskarka), oraz
11) min. 1 szt. – szczotka wielofunkcyjna, oraz
12) min. 1 szt. – zgrzebło do czesania trawy, wyciągania filcu, oraz
13) min. 1 szt. – samojezdna maszyna do wykładnia trawy rolowanej, oraz
14) min. 1 szt. – nośnik narzędzi (traktor), oraz
15) min. 1 szt. – opryskiwacz.
Uwaga:
Wszystkie w/w maszyny i urządzenia:
1) muszą być wyposażone w ogumienie przeznaczone do pracy na naturalnych murawach trawiastych, oraz
2) nie mogą wywierać nacisku jednostkowego na powierzchnię pow. 2,0 kg/cm2

Uwaga:
Z uwagi na ograniczoną możliwość umieszczenia informacji w niniejszej rubryce ogłoszenia – szczegółowe wymagania dotyczące potencjału technicznego zawarto w § II części I SIWZ.
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/12/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/12/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, POLSKA, sala konferencyjna (piętro I)
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
III/IV kwartał 2023
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
Zamawiający – na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp – najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (tak zwana procedura odwrócona)
W jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (JEDZ) – który wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania – zamawiający w części IV: Kryteria Kwalifikacji oczekuje wypełnienia sekcji α, co oznacza, że wykonawca nie wypełnia sekcji od A do D.
Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości zależnej od części zamówienia, odpowiednio:
— część nr 1 – boisko przy ulicy Grunwaldzkiej 244 – w kwocie: min. 7 000 PLN,
— część nr 2 – boisko przy ulicy Zawodników 1 – w kwocie: min. 2 000 PLN,
— część nr 3 – boiska przy ulicy Traugutta 29 – w kwocie: min. 23 000 PLN,
wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 359 z późn. zm.).
W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego: www.sportgdansk.pl, informacji dotyczących firm i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) – co inni wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe.
W przypadku, gdy wykonawcy – zgodnie z art. 23 Pzp – wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, odpowiednio:
1) Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
2) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1b Pzp odbywa się według następujących zasad, odpowiednio:
a) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy – może zostać spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (oznacza to, że można sumować sytuacje ekonomiczne lub finansowe poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
b) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia wykonawcy – musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (oznacza to, że nie można sumować doświadczenia poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie),
c) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego wykonawcy – może zostać spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (oznacza to, że można sumować potencjał techniczny poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
Warunkiem podpisania umowy jest wniesienie przez wykonawcę Zabezpieczenia Należytego (ZNWU) w wysokości równej 3 % ceny oferty, które można wnosić w jednej z form określonych dla wnoszenia wadium. Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, które zamawiający określił w § XIII części I SIWZ. Warunki polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przy wykazywaniu spełniania warunków udziału zamawiający określił w § II pkt 3.4 części I SIWZ.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy przysługuje środek ochrony prawnej w postaci odwołania, jeżeli wykonawca ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
3. Odwołanie, w zależności od tego czego dotyczy, wnosi się w terminie, odpowiednio:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w Terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli odwołanie dotyczy treści głoszenia o zamówieniu,
3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawą wniesienia odwołania – jeżeli odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w ppkt 1 i ppkt 2.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Zamawiający informuje, że środki ochrony prawnej określone zostały określone w dziale VI Pzp w rozdziale 2 – Odwołanie.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/11/2020

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie