Bieżące wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-renowacyjnych na płytach boisk o nawierzchni z trawy naturalnej administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w latach 2018-2020.

Polska-Gdańsk: Usługi utrzymania terenów sportowych 2018/S 050-110701

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Informacja z pubilcznego otwarcia ofert w dniu 16.04.2018 roku o godz. 11:30

*AKTUALIZACJA: 23.03.2018

1) Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

5_wersja_zmodyfikowana_2

3) Aktualna wersja załącznika nr 8 do SIWZ dla poszczególnych części zamówienia:

część nr 1 – boisko przy ulicy Grunwaldzkiej 244

część nr 2 – boisko przy ulicy Hallera 201

część nr 3 – boisko przy ulicy Zaowdników

część nr 4 – boiska przy ulicy Traugutta 29

* DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikaca Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Załączniki do SIWZ dla poszczególnych części zamówienia:

część nr 1 – boisko przy ulicy Grunwaldzkiej 244

część nr 2 – boisko przy ulicy Hallera 201

część nr 3 – boisko przy ulicy Zawodników 1

część nr 4 .- boiska przy ulicy Traugutta 29

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

1.1)        Nazwa i adresy

Gdański Ośrodek Sportu

Traugutta 29

Gdańsk

80-221

Polska

Osoba do kontaktów: Piotr Ruta

Tel.: +48 583207405

E-mail:piotr.ruta@sportgdansk.pl

Faks: +48 583207405

Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sportgdansk.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.sportgdansk.pl/

1.2)          Wspólne zamówienie

1.3)          Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.sportgdansk.pl/nowe-postepowania Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Gdański Ośrodek Sportu

ul. Traugutta 29, Sekretariat (I piętro)

Gdańsk

80-221

Polska

Osoba do kontaktów: Piotr Ruta Tel.: +48 517806569 E-mail:piotr.ruta@sportgdansk.pl Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sportgdansk.pl

1.4)          Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: gminna jednostka budżetowa

1.5)          Główny przedmiot działalności

Inna działalność: sport

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Bieżące wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-renowacyjnych na płytach boisk o nawierzchni z trawy naturalnej w latach 2018-2020

Numer referencyjny: ZP1/282/2/201

II.1.2) Główny kod CPV 77320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-renowacyjnych na płytach boisk o nawierzchni z trawy naturalnej, administrowanych przez GOS w latach 2018 – 2020. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:

Część nr 1 – boisko przy ulicy Grunwaldzka 244.

Część nr 2 – boisko przy ulicy Hallera 201.

Część nr 3 – boisko przy ulicy Zawodników 1.

Część nr 4 – boiska przy ulicy Traugutta 29.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Boisko przy ulicy Grunwaldzkiej 244 Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 77320000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL634

II.2.4) Opis zamówienia:

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-renowacyjnych na płycie boiska o nawierzchni z trawy naturalnej przy ulicy Grunwaldzkiej 244 o powierzchni – 0,7856 ha.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/05/2018 Koniec: 15/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usług bieżącego wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-renowacyjnych na płytach boisk o nawierzchni z trawy naturalnej, do 50 % wartości zamówienia podstawowego poszczególnych części zamówienia, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług. Udzielenie zamówień odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Boisko przy ulicy Hallera 201 Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 77320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL634

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-renowacyjnych na płycie boiska o nawierzchni z trawy naturalnej po powierzchni 0,7992 ha.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/05/2018 Koniec: 15/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usług bieżącego wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-renowacyjnych na płytach boisk o nawierzchni z trawy naturalnej, do 50 % wartości zamówienia

podstawowego poszczególnych części zamówienia, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług. Udzielenie zamówień odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Boisko przy ulicy Zawodników 1 Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 77320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL634

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-renowacyjnych na płycie boiska o nawierzchni z trawy naturalnej o powierzchni 0,6 ha oraz teren treningowy o powierzchni 0,3 ha.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/05/2018 Koniec: 15/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usług bieżącego wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-renowacyjnych na płytach boisk o nawierzchni z trawy naturalnej, do 50 % wartości zamówienia podstawowego poszczególnych części zamówienia, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług. Udzielenie zamówień odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Boiska przy ulicy Traugutta 29 Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

77320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-renowacyjnych na płytach boisk o nawierzchni z trawy naturalnej:

a) boisko główne przy o powierzchni – 1,521 ha, w tym część podgrzewana 0,749 ha,

b) boisko treningowe o powierzchni – 0,7992 ha.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/05/2018 Koniec: 15/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usług bieżącego wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-renowacyjnych na płytach boisk o nawierzchni z trawy naturalnej, do 50 % wartości zamówienia podstawowego poszczególnych części zamówienia, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług. Udzielenie zamówień odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.

Wykonawca potwierdzi brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp, jeżeli złoży pisemne oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Odnośnie warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt. 2 Pzp) Wykonawca, składa: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem termin składania ofert, na kwotę określoną przez Zamawiającego odpowiednio dla części zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej, odpowiednio dla części zamówienia, jeżeli: Część nr 1 – boisko przy ulicy Grunwaldzka 244.

Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 50 tys. PLN.

Część nr 2 – boisko przy ulicy Hallera 201.

Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 50 tys. PLN.

Część nr 3 – boisko przy ulicy Zawodników 1.

Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 50 tys. PLN.

Część nr 4 – boiska przy ulicy Traugutta 29.

Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 100 tys. PLN.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie doświadczenia Wykonawcy, Wykonawca składa:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

(Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 6 do SIWZ).

Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie potencjału technicznego, Wykonawca składa:

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

(Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 8 do SIWZ).

Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie kwalifikacji i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, Wykonawca składa:

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

(Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 7 do SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Odnośnie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie doświadczenia Wykonawcy. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy, dla każdej z części zamówienia, jeżeli udokumentuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie lub wykonywanie usług bieżącego wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-renowacyjnych nawierzchni z trawy naturalnej, które: 1) wykonywane były przez min. 5 miesięcy w okresie wegetacji (od kwietnia do października), oraz 2) wykonywane były na min. dwóch boiskach piłkarskich, na których rozrywane są oficjalne rozgrywki piłki nożnej, oraz 3) obejmowały wykonanie zabiegów: wertykulacji, aeracji, piaskowania oraz koszenia przedmeczowego.

Odnośnie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznych lub zawodowych w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, jeżeli udokumentuje, że dysponuje, odpowiednio dla danej części zamówienia: dla każdej z części: część nr 1 – boisko przy ulicy Grunwaldzka 244, część nr 2 – boisko przy ulicy Hallera 201, część nr 3 – boisko przy ulicy Zawodników 1, dysponuje: 1) min. jedną osobą posiadającą min. średnie wykształcenie z zakresu rolnictwa lub ogrodnictwa oraz min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu pracami obejmującymi pielęgnację i renowację nawierzchni sportowych z trawy naturalnej, oraz 2) min. 2 osobami posiadającymi min. roczne doświadczenie w wykonywaniu prac obejmujących pielęgnację i renowację nawierzchni sportowych z trawy naturalnej. dla części nr 4 – boiska przy ulicy Traugutta 29, dysponuje: 1) min. jedną osobą posiadającą min. średnie wykształcenie z zakresu rolnictwa lub ogrodnictwa oraz min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu pracami obejmującymi pielęgnację i renowację nawierzchni sportowych z trawy naturalnej, oraz 2) min. 2 osobami posiadającymi min. roczne doświadczenie w wykonywaniu prac obejmujących pielęgnację i renowację nawierzchni sportowych z trawy naturalnej. Odnośnie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt.

3 PZP) w zakresie potencjału technicznej Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznych lub zawodowych w zakresie potencjału technicznego, dla każdej z części zamówienia, jeżeli udokumentuje, że dysponuje: 1) min. 1 szt. – maszyna do wgłębnego dosiewu nasion traw, oraz 2) min. 1 szt. – aeratorperforacyjny z wymiennymi głowicami roboczymi. oraz 3) min. 1 szt. – aerator pasywny do aeracji pasywnej szczelinowej, oraz 4) min. 1 szt. – aerator liniowy typu SHOCKWAVE, oraz.

5) min. 1 szt. – maszyna do skaryfikacji / wertykulacji przeciwbieżnej, oraz 6) min. 1 szt. – kosiarka wrzecionowa typu pedestrian, z jednym elementem koszącym, oraz 7) min. 1 szt. – kosiarka wrzecionowa typu triplex z trzema zespołami tnącymi, oraz 8) min. 1 szt. – kosiarka rotacyjna z rolką kopiującą lub szczotką dodatkowo układającą trawę i wyczesującą wszystkie zanieczyszczenia darni, oraz 9) min. 1 szt. – zbieracz wykorków, oraz 10) min. 1 szt. – rozsiewacz pisku (piaskarka), oraz 11) min. 1 szt. – szczotka wielofunkcyjna do wmiatania aplikowanego piasku, oraz 12) min. 1 szt. – zgrzebło do czesania trawy, wyciągania filcu, oraz.

13) min. 1 szt. – maszyna do podcięcia darni boiska, oraz 14) min. 1 szt. – samojezdna maszyna do wykładnia trawy rolowanej, oraz 15) min. 1 szt. – nośnik narzędzi (traktor) o mocy w przedziale od 25 do 35 kW, oraz 16) min. 1 szt. – nośnik narzędzi (traktor) o mocy w przedziale od 25 do 35 kW, oraz 17) min. 1 szt. – opryskiwacz zaczepiany za ciągnikiem. Uwaga: szczegółowe wymagania zawarto w SIWZ – z uwagi na ograniczoną możliwość umieszczenia informacji.

II.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)     Opis

IV.1.1)  Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)  Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)  Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)  Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)     Informacje administracyjne

IV.2.1)  Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 16/04/2018 Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)  Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)  Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)  Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)  Warunki otwarcia ofert

Data: 16/04/2018 Czas lokalny: 11:30 Miejsce:

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29. Sala Konferencyjna (Ip.)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)     Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

III lub IV kwartał 2020.

VI.2)     Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)     Informacje dodatkowe:

Zamawiający – na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp – najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (Tak zwana procedura odwrócona). Oświadczenie Wykonawcy w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), które wstępnie potwierdza spełniania warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia z postępowania. (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 2 do SIWZ, tj. edytowalną wersją Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia) 1a) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 1b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty potwierdzające oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Uwaga: 1. W JEDZ w części IV: Kryteria Kwalifikacji, Zamawiający oczekuje wypełnienia sekcji a, co oznacza, że Wykonawca nie wypełnia sekcji od A do D. 2. Zamawiający informuje, że instrukcja wypełnienia JEDZ zamieszczona jest na stronie: www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium Wiedzy/Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Instrukcja w formacie pdf. będzie do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego. 2) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: www.sportgdansk.pl informacji dotyczących firm i adresów Wykonawców, którzy

złożyli oferty w terminie, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Uwaga: W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej – na wezwanie Zamawiającego – składa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 10 dni). aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w wysokości zależnej od części zamówienia, odpowiednio: część nr 1 – boisko przy ulicy Grunwaldzka 244 – 6 000,00 PLN, część nr 2 – boisko przy ulicy Hallera 201 – 7 000,00 PLN, część nr 3 – boisko przy ulicy Zawodników 1 – 3 000,00 PLN, część nr 4 – boiska przy ulicy Traugutta 29 – 20 000,00 PLN, Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 359 z późn. zm.).

Zasady oceny spełniania warunków stawianych wykonawcom ubiegającym się o zamówienie Zamawiający określił w § II pkt.3 części I SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801 E-mail:odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy przysługuje środek ochrony prawnej w postaci odwołania, jeżeli Wykonawca ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie, w zależności od tego czego dotyczy, wnosi się w terminie, odpowiednio:

1)w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w Terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu,

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawą wniesienia odwołania – jeżeli odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w ppkt. 1 i ppkt. 2.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać

Żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Zamawiający informuje, że środki ochrony prawnej określone zostały określone w Dziale VI Pzp w Rozdziale 2 – Odwołanie.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587701 E-mail:odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/03/2018