OGŁOSZENIE

W związku ze zmianą adresów mailowych oraz domeny internetowej zostaje przedłużony termin składania ofert na następujące postępowanie:

 • Zapewnienie stoisk z masażem podczas 3 Maraton Gdańsk oraz Triathlon Gdańsk w  celu regeneracji zawodników – adres mailowy, na który należy złożyć ofertę: masazysta2017@sportgdansk.pl.

Termin składania ofert  – 14.02.2017 do godziny 12:00.

Data aktualizacji: 08.02.2017

Zamawiający:
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku

ogłasza przetarg na:

 • Zapewnienie stoisk z masażem podczas 3. Gdańsk Maraton oraz Triathlon Gdańsk w celu regeneracji zawodników

Przedmiot zamówienia: Usługa polegającą na przygotowaniu stoisk oraz zapewnieniu masażu dla uczestników 3 Gdańsk Maraton oraz Triathlon Gdańsk na warunkach określonych przez Zamawiającego

Ofertę należy:

1) złożyć w terminie: do dnia: 08.02.2017 do godz. 12:00

2) złożyć w formie:
a) pisemnej (skrypt) przesłać lub dostarczyć na adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat MOSiR (Ip.). Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Masażysta dla MOSiR 2017.
b)  lub w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie .pdf) przesłać na adres e-mail: masazysta2017@sportgdansk.pl

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria: cena – 100 %

Dokumenty do pobrania niezbędne do przygotowania oferty:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia

2) Wzór oferty

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z terminami podanymi w OPZ.

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1) zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
  2) odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
  3) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
  4) żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 1. Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 1. Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:
  1) drogą pisemną na adres MOSiR 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub
  2) drogą elektroniczną na adres:
  marek.lenard@mosir.gda.pl – w sprawach formalnych
  radoslaw.szauer@mosir.gda.pl – w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia
 1. Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona: na stronie internetowej MOSiR: www.sportgdansk.pl w zakładce: menu: zamówienia publiczne do 30.000 euro; rozstrzygnięte postępowania.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie