Zakup sprzętu komputerowego dla Gdańskiego Ośrodka Sportu

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Dostawa sprzętu komputerowego dla Gdańskiego Ośrodka Sportu”

Wygrała firma:

MAX CON

Dariusz Kokociński, Krzysztof Michalski S.C.

ul. Zbyszka z Bogdańca 1

80 – 419 Gdańsk

Cena – 80 331,30zł brutto

Razem punktów: 100

Uzasadnienie:

Oferta spełniła wymagania zawarte w Ogłoszeniu, oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert (cena), Wykonawca spełnił postawione warunki udziału w postępowaniu.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Gdański Ośrodek Sportu dziękuje za złożenie oferty i zaprasza do następnych przetargów organizowanych przez GOS.

 

DYREKTOR

GDAŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU

/-/ Leszek PASZKOWSKI